Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – wzór

17 

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem przygotowywana jest przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej. Podstawę diagnozy stanowią: wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji medycznej, wyniki badań psychologicznych, obserwacja dziecka.  

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór diagnozy funkcjonalna dziecka z autyzmem – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem?

Diagnoza funkcjonalna ma określać poziom funkcjonowania dziecka w różnych sferach rozwojowych. Należy opisać w niej mocne i słabe strony ucznia, wskazać jego deficyty, potencjał rozwojowy i warunki środowiskowe. Diagnoza jest wielowymiarowym opisem zachowań, a także zbiorem metod służących gromadzeniu informacji o przyczynach trudnego zachowania dziecka.

Ujmuje się w niej nie tylko objawy, ale też mechanizmy, jakie dziecko przejawia. Opracowując diagnozę funkcjonalną, warto zastosować więc odpowiednio opracowany wzór diagnozy funkcjonalnej dziecka z autyzmem.

Dokument obejmuje bowiem szersze spektrum zachowania dziecka niż to, które brano pod uwagę do tej pory. W diagnozie powinni uczestniczyć także różni specjaliści, w tym pedagog, psycholog, logopeda. 

Czym różni się diagnoza funkcjonalna od zwykłej diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Do tej pory diagnoza poradni psychologiczno pedagogicznej opierała się jedynie na wywiadzie z rodzicami i dzieckiem, a także na przeprowadzeniu testów i obserwacji. Poradnia współpracowała także z placówką, do której uczęszczało dziecko.

Teraz diagnoza funkcjonalna ma pomóc w wypracowaniu takiego planu wsparcia, który pozwoli skupić się nie tylko na objawach problemu, ale i na rozpoznaniu środowiska oraz sposobu funkcjonowania ucznia w różnych sytuacjach, co pozwoli na wyeliminowanie barier.

Aby móc wypełnić druk przykładowej diagnozy funkcjonalnej dziecka z autyzmem, konieczne będzie obserwowanie ucznia przez nauczycieli i specjalistów. Co więcej, diagnozę nadzorować mają koordynatorzy, kierujący zespołem obserwującym ucznia.

diagnoza-funkcjonalna-dziecka-z-autyzmem-wzor
Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem - wzór
17