Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? MOPS rozpatruje na co dzień wiele wniosków w sprawie różnego typu zasiłków i świadczeń socjalnych. Wnioski te składane są przede wszystkim przez osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Nie dziwi zatem fakt, że otrzymanie odmownej decyzji z MOPS bywa bardzo problematyczne dla wielu rodzin. Warto pamiętać jednak, że od decyzji ośrodka pomocy społecznej można skutecznie się odwołać. Jak napisać takie odwołanie?

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór odwołania do MOPS:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kiedy MOPS może odrzucić wniosek?

Wnioski do MOPS dotyczą zwykle wypłaty zasiłku czy innej formy pomocy, na przykład finansowania obiadów w szkole. Wszelkie wnioski wnoszone do ośrodka pomocy społecznej powinny zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni, maksymalnie 60 w przypadkach uzasadnionych – jeśli sprawa jest skomplikowana, a przez to wymaga przeprowadzenia czynności wyjaśniających.

W większości przypadków rozpatrywanie wniosku do MOPS polega na sprawdzeniu, czy wnioskodawca spełnia warunki przyznania mu świadczenia oraz, czy poprawnie złożył w celu jego otrzymania komplet dokumentów. Jeśli pracownik MOPS zauważy błędy czy braki formalne w dokumentacji, wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub poprawienia.

Należy zatem pamiętać, że pracownik ośrodka pomocy społecznej może telefonować do wnioskodawcy, aby wezwać go do stawienia się w ośrodku. Nieuzupełnienie czy niepoprawienie błędów na czas, skutkuje odrzuceniem wniosku, czyli odmową wypłaty świadczenia.

Poza taką przyczyną, za decyzją odmowną może stać także niespełnienie kryteriów przyznania danej formy pomocy, określonych przez obowiązujące przepisy. Czasami jednak decyzja odmowna wydawana jest błędnie – z powodu błędu popełnionego przez pracownika, który:

 • przeoczył dane,
 • błędnie wykonał obliczenia,
 • niepoprawnie wprowadził informacje do systemu.

W takich przypadkach z pewnością warto złożyć odwołanie od decyzji MOPS.

Do kogo adresować odwołanie od decyzji MOPS?

Należy wiedzieć, że choć MOPS wypłaca różne świadczenia socjalne, to decyzję w sprawie ich przyznania wydaje zakład ubezpieczeń społecznych, zatem odwołanie od decyzji MOPS powinno być zaadresowane do wyższego organu:

 • ZUS,
 • KRUS,
 • wojskowego biura emerytalnego,
 • Biura Emerytalnego Służby Więziennej,
 • Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Odwołanie zawsze wnosi się jednak w pierwszej kolejności do tego organu, który daną decyzję wydał. Zatem odwołanie do ZUS składane będzie do MOPS czy GOPS. Wiele osób zastanawia się również, jak napisać odwołanie od decyzji MOPS do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze).

Należy pamiętać więc, że odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się dopiero w przypadku, kiedy odwołanie do MOPS lub bezpośrednio do ZUS okaże się nieskuteczne. Ostateczną formę odwołania stanowi natomiast skierowanie pisma do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeśli odwołanie następuje w drodze administracyjnej, wnioskodawca ma 14 dni na sporządzenie odpowiedniego pisma – licząc od dnia otrzymania decyzji (Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Kiedy zaś w grę wchodzi odwołanie na drodze sądowej, czas na złożenie stosownego pisma to 30 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS?

Duża część wnioskodawców zastanawia się, jak napisać odwołanie od decyzji MOPS w sprawie zasiłku rodzinnego, świadczenia 500+ czy świadczenia pielęgnacyjnego. Warto pamiętać zatem, że każde odwołanie sporządza się w podobny sposób.

Dokument musi uwzględniać następujące dane formalne:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy pisma,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • powód odwołania,
 • żądania wnioskodawcy,
 • uzasadnienie odwołania i prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • załączniki, czyli materiał dowodowy.

Do przygotowania takiego pisma można wykorzystać jeden z dedykowanych wzorów, na przykład nasz wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Procedura rozpatrywania odwołania od decyzji MOPS

Zgodnie z przepisami kodeksu administracyjnego, czas na odwołanie się od decyzji MOPS w sprawie przyznania świadczenia wynosi 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji.

Pismo składane jest do organu, który wydał decyzję, zatem MOPS może w ciągu jednego tygodnia samodzielnie rozpatrzyć odwołanie i zmienić swoją decyzję. Jeśli tak nie postąpi, przekaże odwołanie wraz z całą dokumentacją do ZUS.

Organ ten ma 30 dni na rozpatrzenie pisma. Może przychylić się do żądań wnioskodawcy i uchylić decyzję w części lub w całości, bądź też skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia, a także podtrzymać decyzję ośrodka pomocy społecznej. Jeśli nie odpowie na pismo w ciągu 30 dni, przyjmuje się, że odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Odwołanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Na szczególną uwagę i dodatkowe omówienie zasługuje wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ wniosek w tej sprawie bardzo często jest odrzucany przez MOPS i GOPS, pomimo korzystnego dla wnioskodawców orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Należy wiedzieć, że świadczenie pielęgnacyjne należy się opiekunom osób niepełnosprawnych – rodzicom, opiekunowi faktycznemu, osobie spokrewnionej opiekującej się dzieckiem czy rodzinie zastępczej.

Zgodnie z przepisami, którymi kierują się ośrodki pomocy społecznej, świadczenie to należy się opiekunom osób, u których niepełnosprawność pojawiła się w okresie do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dzieci uczących się.

Jednak przepisy te zostały uznane za niekonstytucyjne przez Trybunał, dlatego również opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą odwołać się od negatywnej decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Warto pamiętać, że kiedy w grę wchodzi odwołanie od decyzji MOPS świadczenie pielęgnacyjne może nie zostać przyznane także z powodu:

 • braku wskazań dotyczących konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • braku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • braku całkowitej rezygnacji z pracy w gospodarstwie rolnym i pobierania pożytków z prowadzenia takiego gospodarstwa.

Wnosząc pisemne odwołanie do SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego), należy liczyć się z tym, że organ może:

 • przyznać świadczenie wnioskodawcy,
 • odmówić wnioskodawcy przyznania świadczenia,
 • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, nakazując MOPS lub GOPS przestrzeganie konkretnej wykładni prawnej.

Złożenie odwołania do MOPS – podsumowanie

Zgodnie z przepisami, które zawiera kodeks postępowania administracyjnego, złożenie odwołania do MOPS jest możliwe w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, czyli od momentu otrzymania negatywnej decyzji MOPS.

Negatywną decyzją może być np. odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatkowo, po odwołaniu się do MOPS i finalnym przyznaniu świadczenia, można wnioskować o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego.

1 opinia dla Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS wzór

 1. Karol Dudzic

  POLECAM!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak-napisac-odwolanie-od-decyzji-mops-wzor-przyklad-pdf-doc
Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS wzór
17