Odwołanie od decyzji PUP – wzór

17 

Jak napisać odwołanie od decyzji PUP? O ile decyzja otrzymana od PUP jest decyzją administracyjną, osoba zarejestrowana w urzędzie pracy może odwołać się od niej na piśmie w wyznaczonym terminie.

Będzie tak między innymi w przypadku decyzji o utracie statusu bezrobotnego czy też w przypadku decyzji o odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych, a także innych przypadkach, w których Urząd Pracy wydał decyzję. Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji PUP?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania od decyzji PUP, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy można, a kiedy nie można odwołać się od decyzji PUP?

Jak zostało wspomniane, odwołanie od decyzji urzędu pracy przysługuje od każdej decyzji administracyjnej, która zawiera w swojej treści pouczenie – o możliwości, sposobie i terminie wniesienia odwołania. Odwołać się można od decyzji wydanej w pierwszej instancji. 

Prawo do odwołania nie przysługuje, jeśli decyzja nie jest decyzją administracyjną. Przykładem takiej decyzji będzie odmowa przyznania bezrobotnemu środków na działalność gospodarczą. 

Zasady składania odwołania od decyzji PUP

Odwołanie od decyzji wydanej przez urząd pracy, niezależnie od charakteru sprawy, powinno zostać wniesione w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się osobiście, pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dokument musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnoszącego: imię, nazwisko, adres, 
 • numer i datę decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • oznaczenie odbiorcy pisma,
 • treść wskazującą, że skarżący kwestionuje decyzję,
 • prośba, że żądamy ponownego rozpatrzenia sprawy,
 • własnoręczny podpis.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, ale zwiększa prawdopodobieństwo rozpatrzenia pisma na korzyść składającego odwołanie. Najważniejsze jednak, aby w takim piśmie zawrzeć swój sprzeciw wobec decyzji oraz żądanie – uchylenia decyzji w części lub w całości, bądź ponownego rozpatrzenia sprawy. 

Jak rozpatrywane jest odwołanie od decyzji PUP?

Odwołanie od decyzji PUP w pierwszej kolejności rozpatrywane jest przez sam urząd. Jeśli ten nie uwzględni odwołania, musi przekazać je w terminie 7 dni do wojewody, wraz z posiadanymi aktami dotyczącymi danego postępowania odwoławczego. 

Odwołanie musi zostać rozpatrzone w terminie 1 miesiąca, licząc od wpływu dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, termin może zostać wydłużony, o czym osoba zainteresowana zostanie powiadomiona. 

Przeprowadzone postępowanie odwoławcze kończy się wydaniem decyzji. Decyzja może sprowadzać się do uchylenia poprzednio wydanej decyzji, do jej podtrzymania lub do zlecenia ponownego rozpatrzenia sprawy przez urząd. Skarżący otrzyma ją w formie pisemnej, na wskazany adres.

Jeśli decyzja wojewody jest niesatysfakcjonująca, osoba bezrobotna może złożyć skargę – należy skierować ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni, a pismo zaadresowane do WSA trzeba złożyć za pośrednictwem wojewody.

Odwołanie od utraty statusu bezrobotnego

Jednym z najczęściej sporządzanych odwołań do PUP jest odwołanie od utraty statusu bezrobotnego (o pozbawieniu bezrobotnego jego statusu [wyrejestrowaniu z rejestru osób bezrobotnych] decyduje Starosta poprzez wydanie decyzji administracyjnej). Z takimi konsekwencjami musi liczyć się między innymi ta osoba zarejestrowana, która:

 • odmówiła przyjęcia pracy lub innej formy pomocy bez odpowiedniego uzasadnienia,
 • przerwała staż czy inną formę aktywizacji zawodowej z własnej winy, bez uzasadnienia,
 • nie stawiła się na spotkaniu z urzędnikiem w ustalonym terminie i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności w ciągu 7 dni. 

W przypadku pierwszego przewinienia tego typu bezrobotny zostaje pozbawiony swojego statusu na 120 dni, w przypadku kolejnych podobnych przewinień najpierw na 180, a następnie na 270 dni (trzecie i każde kolejne przewinienie). 

Utrata statusu bezrobotnego wiąże się zaś z takimi konsekwencjami jak brak ubezpieczenia zdrowotnego czy brak zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli więc osoba zarejestrowana chce uniknąć takiej kary, gdyż uważa ją za bezzasadną, powinna wypełnić wzór odwołania od decyzji urzędu pracy o utracie statusu bezrobotnego i złożyć go w UP w odpowiednim terminie.

Jeśli takie odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, bezrobotny musi odczekać odpowiednio 120,180 lub 270 dni i złożyć wniosek o ponowną rejestrację w urzędzie.

Odwołanie od odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

Równie popularnym co odwołanie od decyzji o utracie statusu bezrobotnego jest odwołanie od decyzji urzędu pracy o odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Warto pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu, który:

 • przepracował co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w UP, otrzymując wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nie może podjąć pracy, ponieważ nie ma dla niego odpowiedniej propozycji zatrudnienia, stażu czy innej formy aktywizacji zawodowej.

Warunki te są inne w przypadku przedsiębiorców. Jeśli po zamknięciu firmy osoba prowadząca działalność gospodarczą chce zarejestrować się w urzędzie pracy, musi pamiętać, że nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych w przypadku:

 • korzystania z preferencyjnych warunków,
 • uiszczania niskich składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy (minimum to składki odprowadzane od podstawy równej kwocie najniższego wynagrodzenia).

Co więcej, nawet jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przyznania zasiłku, ale zawiesił działalność (zamiast ją zamknąć), to otrzyma świadczenie dopiero po upływie 90 dni od daty rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Duże znaczenie ma także sposób rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą. Jeśli to pracownik wypowiedział umowę lub rozwiązał ją za porozumieniem stron, może otrzymać zasiłek, ale dopiero po upływie 90 dni. Z kolei w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego zasiłek nie będzie należał się bezrobotnemu nawet przez 180 dni. 

Wszystkie warunki przyznania zasiłku są sprawdzane bardzo skrupulatnie. Dotyczy to zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i czasu pracy (nie może to być nawet o jeden dzień mniej niż 365 dni).

Czasami zdarza się jednak, że urzędnicy mylą się na niekorzyść osoby zarejestrowanej. W takim przypadku zdecydowanie warto odwołać się od decyzji w sprawie zasiłku – zwłaszcza że postępowanie odwoławcze jest w pełni bezpłatne. 

Kilka ciekawostek na koniec

Pozbawienie statusu bezrobotnego oznacza pozbawienie osoby zarejestrowanej Urzędzie Pracy pewnych istotnych przywilejów, takich choćby jak:

 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach finansowanych ze środków UP,
 • możliwość zaciągnięcia zobowiązania na otwarcie własnej firmy,
 • odbywanie stażu z PUP,
 • odbywanie praktyk z PUP,
 • i przede wszystkim poszukiwanie pracy dla bezrobotnego.

Odwołanie do PUP rozpatruje odpowiednik organu wyższego stopnia, od tej decyzji niestety już nie przysługuje odwołanie, gdyż postępowania administracyjne w Polsce są dwuinstancyjne. Natomiast od decyzji odwoławczych kończących postępowanie w II instancji przysługuje skarga do WSA, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Decyzja z PUP zawiera konkretne informacje, w jakim trybie przysługuje odwołanie.

Jeśli więc nie zgadzasz się z wydaną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy, możesz wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, lecz za pośrednictwem organu (Urzędu Pracy), który wydał taką decyzję. Nie złożenie odwołanie w terminie, oznacza zaakceptowanie przez bezrobotnego decyzji PUP.

odwolanie-od-decyzji-pup-wzor-pdf-doc
Odwołanie od decyzji PUP - wzór
17