Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS wzór PDF

(2 opinie klientów)

17 

Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS? Decyzja lekarza orzecznika KRUS dotyczy najczęściej renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz nie tylko.

Orzeczenie lekarza nie zawsze jest jednak korzystne dla ubezpieczonego. Jeśli rolnik nie zgadza się z wydaną decyzją, może odwołać się od niej do KRUS, przygotowując odpowiednie pismo w tej sprawie.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej KRUS? dla ułatwienia Ci przygotowania takiego pisma sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, które pobierzesz poniżej:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • 2 rodzaje wniosków
 • Oba wzory z możliwością edycji
 • Przykładowe uzasadnienia
 • Dodatkowo wersja w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (2)

Komu należy się renta z KRUS?

Jak zostało wspomniane, odwołanie od decyzji KRUS najczęściej dotyczy odmowy przyznania renty rolnikowi, który w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu nie jest w stanie dalej pracować w swoim gospodarstwie.

Należy wiedzieć, że taka renta należy się ubezpieczonemu, który spełnił warunki opisane w treści ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Warunki przyznania renty rolnik musi spełniać łącznie, co oznacza, że jeśli choć jeden z nich nie będzie spełniony, ubezpieczony nie otrzyma świadczenia. Warunkami przyznania renty są natomiast:

 1. podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres,
 2. posiadanie orzeczenia o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Co ważne, całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym musi powstać w okresie, kiedy rolnik podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu – to kolejny warunek, który należy spełnić obowiązkowo.

Jak przyznawana jest renta KRUS?

Rentę KRUS przyznaje się przede wszystkim na podstawie orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS. Aparat orzecznictwa w KRUS działa w systemie orzekania dwuinstancyjnego, co oznacza, że w pierwszej instancji orzeczenie wydaje lekarz rzeczoznawca, a w drugiej orzeczenie wydaje komisja lekarska (Komisja Lekarska KRUS orzeka w składzie trzyosobowym).

W ramach obu instancji orzeczenie może zostać wydane na podstawie:

 • bezpośredniego badania,
 • analizy posiadanej dokumentacji z leczenia osoby ubezpieczonej.

Lekarz ma prawo przeprowadzić badania zaoczne – niefizyczne – jeżeli posiada wystarczającą ilość dokumentacji medycznej dot. osoby ubezpieczonej lub gdy stan zdrowia rolnika nie pozwala na osobiste stawienie się na badaniu.

Lekarzowi i komisji lekarskiej przysługuje także prawo skierowania osoby ubezpieczonej na dodatkowe konsultacje specjalistyczne lub na obserwację szpitalną.

Oświadczenie lekarskie lekarza orzecznika KRUS

O przyznaniu renty ubezpieczonemu rolnikowi może zadecydować oświadczenie lekarskie dotyczące niezdolności ubezpieczonego do pracy, ponieważ lekarz orzecznik stwierdza w nim – na podstawie dokumentacji czy przeprowadzonych badań:

 • trwałą niezdolność do pracy,
 • czasową niezdolność do pracy trwającą powyżej 180 dni,
 • stały, długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • okresową całkowitą niezdolność do pracy.

Zdarza się również, że lekarz orzecznik podejmuje decyzję o celowości przekwalifikowania zawodowego ubezpieczonego rolnika z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, zamiast o przyznaniu mu renty z tytułu niezdolności do pracy.

Lekarz orzecznik może zalecić także rehabilitację leczniczą, a tym samym również odmówić przyznania świadczenia rolnikowi.

Jeśli z którąkolwiek z tych decyzji rolnik się nie zgadza, ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia lekarskiego. Jak je napisać?

Jak odwołać się od decyzji lekarza orzecznika KRUS?

Jeśli chodzi o KRUS odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ubezpieczony musi przede wszystkim wnieść w odpowiednim terminie. Jest to niezwykle ważne, aby stosowne pismo przygotować przed upływem 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS.

Odwołanie od decyzji orzecznika KRUS należy wnieść za pośrednictwem tej jednostki organizacyjnej, która wydała wypis orzeczenia. Pismo można zanieść osobiście do siedziby jednostki lub przesłać je listem poleconym. Istotne jest to, że o terminie złożenia pisma zadecyduje wtedy data stempla na kopercie, a nie data dotarcia listu do siedziby jednostki.

Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS?

Do przygotowania pisemnego odwołania od decyzji lekarza KRUS można wykorzystać uniwersalny wzór pisma odwołania od decyzji KRUS. Pismo to musi przyjmować bowiem formę pisma urzędowego, czyli zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia odwołania,
 • dane ubezpieczonego,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • wskazanie, czy odwołanie dotyczy części, czy całości decyzji,
 • uzasadnienie, czyli przedstawienie argumentów przemawiających na korzyść ubezpieczonego,
 • podpis ubezpieczonego.

Wypełniając wzór odwołanie od orzeczenia lekarskiego KRUS, ubezpieczony powinien pamiętać, aby w jego treści wskazać, w jakiej części zaskarża orzeczenie komisji lekarskiej, np. w części dotyczącej oceny uszczerbku na zdrowiu.

W odwołaniu należy też podnieść argumenty, które mogą mieć wpływ na zmianę wydanego orzeczenia oraz przedstawić dokumenty na ich poparcie. Dowodami w takiej sprawie będą przede wszystkim wyniki badań lekarskich.

Jak rozpatrywane jest odwołanie od decyzji KRUS?

Kiedy ubezpieczony przesyła wypełniony wzór odwołania od decyzji KRUS w sprawie renty wraz z niezbędnymi dowodami na poparcie swoich argumentów, często nie wie, jak pismo będzie dalej procedowane.

Warto pamiętać więc, że zaskarżona decyzja lekarza orzecznika prowadzi do ponownego zwołania komisji lekarskiej orzekającej w składzie 3-osobowym. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu renty zapada większością głosów.

Nie można ponownie zaskarżyć tej samej decyzji, zatem decyzja wydawana w trybie odwoławczym jest ostateczna.

Ewentualną skargę na decyzję komisji trzeba skierować do organu sprawującego nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców i Komisji lekarskich. Nadzór ten sprawuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z kolei nadzór zwierzchni z upoważnienia Prezesa sprawuje naczelny lekarz Kasy.

Do kogo kieruje się odwołanie od decyzji lekarza orzecznika?

Odwołanie od decyzji KRUS w sprawie renty wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis. Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej Kasy nie przysługuje.

Natomiast od decyzji wydanej po orzeczeniu komisji lekarskiej Kasy można wnieść odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wniesienie odwołania jest bezpłatne. Może dotyczyć zarówno nieprzyznania renty, jak i niewłaściwego zaliczania okresów podlegania ubezpieczeniu czy wysokości przyznanego świadczenia.

Aby ułatwić Ci złożenie odwołania do decyzji KRUS – sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które zakupisz na samej górze strony.

Podsumowanie

Jak napisać odwołanie od decyzji komisji lekarskiej KRUS w sprawie renty? Składanie odwołań do KRUS to niemal codzienność w przypadku niekorzystnej decyzji ze strony tego organu, jasno mówią o tym statystyki, które publikuje sam KRUS. W pierwszej tabeli mamy liczbę wydanych orzeczeń przez lekarza, a w drugiej liczbę odwołań, gdzie orzeczenie wydała już komisja lekarska KRUS.

Zatem każdego roku do KRUS średnio wpływa około 20 000! odwołań!

odwołanie-od-decyzji-lekarza-orzecznika-krus-statystyki

Najważniejsze, aby pamiętać, że od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy przysługuje nam prawo odwołania do komisji lekarskiej Kasy, które należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji KRUS.

Na samej górze pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór pisma odwołania, które znacznie ułatwi Ci sporządzenie skutecznego pisma odwoławczego.

2 opinie dla Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS wzór PDF

 1. Paweł Ślusarski

  polecam dokument, pismo ma możliwość edycji

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy Panie Pawle za pozytywny komentarz!

 2. Grażyna Ułatowska

  jak w opisie, wszystko się zgadza

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-decyzji-lekarza-orzecznika-krus-wzor-pdf-doc-przyklad
Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS wzór PDF
17