Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA? wzór

17 

O możliwości złożenia odwołania od decyzji komisji lekarskiej MSWiA badany dowiaduje się już z treści pouczenia, znajdującego się w decyzji. Odwołanie składa się natomiast na podstawie przepisów ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Prośbę o ponowne wydanie orzeczenia należy skierować do komisji centralnej lub do sądu administracyjnego, jednak za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję. Jak przygotować taki dokument?

Aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym zajmują się komisje MSWiA?

Komisje MSWiA podlegają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Orzekają natomiast w stosunku do pracowników służb mundurowych, czyli między innymi funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Jeśli chodzi o hierarchię, jaka obowiązuje w ramach komisji lekarskich MSWiA, to możemy wyróżnić: rejonowe komisje lekarskie oraz Centralną Komisję Lekarską. W pierwszej instancji orzekają rejonowe komisje lekarskie, a w drugiej Centralna Komisja Lekarska. 

Natomiast zadaniem takich komisji jest dokonanie oceny stanu zdrowia kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji przed przyjęciem do służby oraz dokonanie oceny stanu zdrowia czynnych funkcjonariuszy. 

W jaki sposób komisja wydaje orzeczenie?

Zanim odpowiemy na pytanie „jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA?”, wyjaśnijmy, w jaki sposób komisja wydaje takie orzeczenia. W pierwszej kolejności komisja przeprowadza badania i gromadzi dokumenty, w tym dokumentację medyczną badanego.

Jeśli nie może wydać decyzji na podstawie samej dokumentacji, wzywa osobę badaną do dostarczenia dokumentów uzupełniających w wyznaczonym terminie – 14 dni. Jeśli wezwany nie dostarczy dodatkowych dokumentów, orzeczenie zostanie wydane z pominięciem tej dokumentacji.

Orzeczenie komisji MSWiA może stanowić, że osoba badana:

 • jest zdolna do służby,
 • jest trwale niezdolna do służby na zajmowanym stanowisku,
 • jest czasowo niezdolna do służby na zajmowanym stanowisku,
 • jest zdolna do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku,
 • jest trwale niezdolna do pełnienia służby.

Czy można odwołać się od orzeczenia komisji MSWiA?

Jak zostało wskazane na wstępie: badany ma prawo odwołać się od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA. O prawie tym dowiaduje się już z treści otrzymanej decyzji. Co ważne, pouczenie ujęte w decyzji wyznacza termin na złożenie takiego odwołania – wynosi on 14 dni, licząc od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem decyzji. Jeśli pismo zostanie złożone po tym terminie, nie będzie uwzględnione. 

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA dotyczy odwołania od orzeczenia komisji rejonowej, które wnosi się do Centralnej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem tej komisji, która wydała orzeczenie. Natomiast od decyzji Centralnej Komisji Lekarskiej można odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak przygotować odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA?

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA musi spełniać określone wymagania formalne. Zgodnie z przepisami powinno zawierać co najmniej wszystkie dane dotyczące orzeczenia komisji, czyli jego numer, datę wydania oraz oznaczenie komisji, która wydała daną decyzję. Obowiązkowe jest także odręczne podpisanie odwołania przez osobę, która je składa. 

Do przygotowania stosownego pisma warto wykorzystać sprawdzony wzór odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA, który zawiera w swojej treści również inne istotne elementy, jak:

 • dane składającego odwołanie, 
 • dane odbiorcy pisma,
 • data i miejsce sporządzenia.

Zasadniczo, odwołanie od rejonowej komisji lekarskiej MSWiA nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Jest to bowiem prośba o ponowne przeprowadzenie badania i wydanie nowej decyzji. W treści pisma warto wskazać jednak, z którymi argumentami komisji składający odwołanie nie zgadza się oraz czy zaskarża decyzję komisji w części, czy w całości.

Podstawą odwołania może być jedynie część ustaleń komisji, na przykład dotyczących historii chorób badanego. Zarzuty do opinii należy formułować w oparciu o stanowisko komisji, czyli uzasadnienie decyzji, które komisja sporządza obowiązkowo na piśmie.

Jeśli odwołanie zawiera uzasadnienie, to warto poprzeć je materiałem dowodowym, załączając do pisma takie dokumenty jak:

 • zaświadczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia badanego,
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego, 
 • orzeczenia, 
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia.

Czym skutkuje złożenie odwołania od decyzji komisji lekarskiej?

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej SW, SG, Policji czy Straży Pożarnej powinno zostać rozpatrzone w terminie do 30 dni – po tym czasie komisja musi wydać nowe orzeczenie. Należy pamiętać jednak, że badany może zostać skierowany na dodatkowe badania, a to będzie stanowiło podstawę przedłużenia tego terminu.

Jeśli zaś chodzi o możliwy wynik odwołania, to warto mieć na uwadze, że Centralna Komisja Lekarska może rozpatrzyć je pozytywnie lub negatywnie, a dokładniej:

 • utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie, 
 • uchylić orzeczenie,
 • wydać nowe orzeczenie,
 • uchylić zaskarżone orzeczenie i zarządzić ponowne przeprowadzenie czynności, a także wydanie nowego orzeczenia przez rejonową komisję lekarską.

Jak wygląda procedura rozpatrywania odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej?

Jeśli osoba badana złoży odwołanie od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej MSWiA na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia niekorzystnej decyzji – listownie lub osobiście w biurze podawczym – dokumenty powinny zostać przekazane przez komisję rejonową do Centralnej Komisji Lekarskiej w terminie kolejnych 14 dni. 

Nawet jeśli badany złoży odwołanie po terminie, dokumenty zostaną przekazane Centralnej Komisji, jednak pozostaną bez rozpatrzenia – chyba że osoba składająca odwołanie złoży równolegle wniosek o przywrócenie terminu (musi wykazać w nim, że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn niezależnych od niej).

Warto wiedzieć również, że zgodnie z przepisami Centralna Komisja Lekarska nie może wydać nowego orzeczenia na niekorzyść osoby badanej, o ile zaskarżone orzeczenie nie jest sprzeczne z prawem lub nie zostało wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych.

Jak wygląda odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej?

W stosunku do kandydatów na żołnierzy orzeczenia wydają wojskowe komisje lekarskie, które badają zgłoszone osoby pod kątem fizycznym i psychicznym. Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej odbywa się na takich samych zasadach, jak odwołanie od decyzji komisji MSWiA.

Oznacza to, że kandydat ma 14 dni na złożenie odpowiedniego pisma i powinien skierować je do organu wyższej instancji za pośrednictwem komisji, która wydała dane orzeczenie. 

Takie odwołanie powinno zawierać między innymi:

 • dane osoby badanej,
 • oznaczenie otrzymanej decyzji: numer orzeczenia, data wydania orzeczenia, dane komisji, która wydała orzeczenie,
 • określenie, czy decyzja jest zaskarżona w całości, czy w części,
 • własnoręczny podpis składającego odwołanie.

Na rozpatrzenie pisma oczekuje się od 30 do 60 dni, w uzasadnionych przypadkach.

Przepis, który warto znać:

Art. 47. [Orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej po rozpatrzeniu odwołania]

1. Centralna Komisja Lekarska po rozpatrzeniu odwołania:

1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie albo

2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe, albo

3) uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez rejonową komisję lekarską.

jak-napisac-odwolanie-od-orzeczenia-komisji-lekarskiej-mswia-wzor
Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA? wzór
17