Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS

(1 opinia klienta)

17 

Odwołanie od decyzji KRUS to najczęściej odwołanie od decyzji lekarza orzecznika w sprawie renty (ale nie zawsze). Otrzymanie takiego świadczenia jest uzależnione od orzeczenia wydanego przez lekarza, który zamiast stwierdzenia niezdolności rolnika do pracy, może zalecić mu rehabilitację czy przekwalifikowanie.

Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z decyzją KRUS, może się do niej odwołać. Jak prawidłowo napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy wzór odwołanie – które pobierzesz poniżej:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • 2 rodzaje wniosków
 • Oba wzory z możliwością edycji
 • Przykładowe uzasadnienia
 • Dodatkowo wersja w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jak wygląda postępowanie w sprawie renty KRUS?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia następujące warunki:

 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres,
 • stał się trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w czasie, gdy podlegał ubezpieczeniu emerytalno rentowemu, w okresach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, bądź też nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydaje lekarz orzecznik.

Podstawę prawną orzecznictwa lekarskiego w KRUS stanowi art. 46 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Postępowanie orzecznicze w KRUS jest dwuinstancyjne, co oznacza, że w pierwszej instancji orzekają lekarze rzeczoznawcy, a w drugiej instancji komisje lekarskie. Orzeczenie lekarza lub komisji lekarskiej KRUS może dotyczyć:

 • trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni,
 • celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • wskazań do rehabilitacji leczniczej,
 • innych okoliczności warunkujących przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Jeżeli ubezpieczony nie zgadza się z decyzją orzecznika, może wnieść odwołanie od tej decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wypisu z treści orzeczenia. Odwołanie rozpatrywane jest przez komisję lekarską. Od orzeczenia komisji lekarskiej KRUS nie przysługuje odwołanie.

Jak wygląda proces odwołania od decyzji lekarza KRUS?

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS, czyli jej zaskarżenie, prowadzi do tego, że sprawa rozpatrywana jest przez komisję lekarską, orzekającą w składzie trzyosobowym.

Orzeczenie komisji zapada zwykłą większością głosów i jest ostateczne – na jego podstawie KRUS wydaje decyzję, której nie można zaskarżyć. Ubezpieczonemu wolno jest natomiast wnieść odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jeśli nie satysfakcjonuje go orzeczenie wydane przez komisję.

Warto wiedzieć przy tym, że nadzór nad orzekaniem lekarzy i komisji lekarskich sprawuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa Kasy sprawuje nad tymi organami lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego, a nadzór zwierzchni z upoważnienia Prezesa Kasy sprawuje Naczelny Lekarz Kasy.

Należy pamiętać też, że zarówno lekarz, jak i komisja lekarska KRUS wydają orzeczenie na podstawie analizy posiadanej dokumentacji z leczenia ubezpieczonego oraz na podstawie badania bezpośredniego.

Badanie zaoczne, czyli bez fizycznej obecności rolnika, możliwe jest tylko wtedy, kiedy posiadana dokumentacja medyczna jest wystarczająca i/lub gdy stan zdrowia rolnika nie pozwala mu stawić się na badaniu osobiście.

Jednocześnie, przed wydaniem orzeczenia komisja czy lekarz mają prawo skierować ubezpieczonego także na konsultacje specjalistyczne, czy obserwację szpitalną, aby zdobyć więcej informacji celem wydania trafnego orzeczenia.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji KRUS?

Odwołanie od decyzji KRUS w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji czy też w sprawie stwierdzenia trwałej całkowitej niezdolności do pracy należy złożyć za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis.

Bardzo ważne jest przy tym skrupulatne pilnowanie terminów. Należy pamiętać, że na złożenie odwołania ubezpieczony ma jedynie 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji KRUS, a dokładniej: wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS.

Pismo można zanieść do oddziału KRUS osobiście lub przesłać je pocztą. Wtedy za datę wniesienia odwołania uznaje się datę widoczną na stemplu pocztowym.

Obowiązujący termin na wniesienie odwołania jest niezwykle ważny z uwagi na fakt, że odwołanie wniesione po terminie nie zostanie rozpatrzone, a decyzja lekarza orzecznika stanie się prawomocna. Na jej podstawie prezes KRUS wyda oficjalną decyzję w sprawie przyznania świadczenia z ubezpieczenia – odmowę przyznania renty.

Jak napisać odwołanie od decyzji KRUS?

Niezależnie od sytuacji, odwołanie od decyzji KRUS można przygotować w oparciu o nasz uniwersalny wzór pisma odwołania od decyzji KRUS, odpowiedni również w przypadku odwołania od orzeczenia lekarskiego.

Pismo tego typu ma charakter oficjalny, zatem musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych.

Co uwzględnia wzór odwołanie od orzeczenia lekarskiego KRUS? Pismo musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane rolnika,
 • oznaczenie numeru decyzji KRUS, której dotyczy odwołanie,
 • opis stanowiska ubezpieczonego wobec decyzji, którą zaskarża on w całości lub części, (nieprzyznanie renty, nie zaliczenia okresów podlegania ubezpieczeniu, itp.)
 • uzasadnienie – argumenty, które przemawiają za zmianą decyzji, czyli na korzyść ubezpieczonego,
 • podpis ubezpieczonego.

Wypełniając wzór odwołania od decyzji KRUS w sprawie renty, należy pamiętać o tym, by określić, czy decyzję zaskarża się w całości, czy w części oraz w jakim zakresie.

Ubezpieczony nie może też odwoływać się od decyzji, jeśli nie ma żadnych argumentów na poparcie swojego stanowiska oraz dowodów, które mogą podeprzeć to stanowisko.

W takiej sytuacji materiał dowodowy to przede wszystkim dokumentacja lekarska, która nie została uwzględniona przez lekarza orzecznika.

1 opinia dla Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS

 1. Piotr Rychlik

  pismo ok, duży plus za przykłady uzasadnień

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-pisma-odwolania-od-decyzji-krus-przyklad-pdf-doc
Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS
17