Jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? Rozwód zawsze jest doświadczeniem nieprzyjemnym i stresującym. Najprościej i najszybciej przebiega rozwód na zgodne żądanie małżonków bez orzekania o winie, jednak nie zawsze jest to rozwiązanie możliwe i zasadne w danych okolicznościach.

Wtedy postępowanie rozwodowe odbywa się z orzekaniem o winie, co ma też swoje dobre strony dla małżonka, który nie ponosi winy za rozpad pożycia małżeńskiego. W jakich okolicznościach mamy do czynienia z rozwodem z orzekaniem o winie i jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie męża?

Rozwód z winy męża nie musi wiązać się z takimi kwestiami jak alimenty, podział majątku, wykonywanie władzy rodzicielskiej czy kontakty z dzieckiem. Takie sprawy sąd okręgowy rozpatruje osobno, nie zakładając z góry, że osoba, która jest złym mężem – ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego – jest też złym rodzicem. 

Orzeczenie o winie męża ma wpływ tylko na wymiar alimentów pomiędzy małżonkami. Jeśli jeden małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, drugi małżonek (niewinny) może domagać się alimentów dla siebie, o ile wskutek rozwodu doszło do pogorszenia jego sytuacji materialnej.

Jasno mówi o tym:

Art. 60. Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Poza tym, orzeczenie rozwodu o winie męża, który faktycznie doprowadził do rozpadu małżeństwa, daje powódce satysfakcję psychiczną, która często okazuje się podstawą do pogodzenia się z sytuacją i rozpoczęcia nowego życia.

Trudno wyobrazić sobie bowiem rozwód bez orzekania o winie, jeśli małżonek ewidentnie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego na przykład poprzez nałogowe spożywanie alkoholu czy zdrady.

Przyczyny orzeczenia rozwodu z winy męża

Aby można było orzec rozwód, musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Na pożycie małżeńskie składają się natomiast:

 • więź emocjonalna,
 • więź fizyczna,
 • więź gospodarcza.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie męża można złożyć wtedy, kiedy za zerwanie tych więzi odpowiada zachowanie drugiego małżonka. Najczęstsze przyczyny rozwodu z winy jednego z małżonków to:

 • zdrada – czyli naruszenie wierności małżeńskiej, nie musi to być cudzołóstwo, ale nawet zachowanie, które stwarza pozory cudzołóstwa, również zdrada emocjonalna będzie podstawą orzeczenia rozwodu z winy małżonka, 
 • opuszczenie współmałżonka i/lub zaniedbywanie rodziny – czyli przeniesienie ośrodka życiowego do innego miejsca niż wspólny dom, brak wzajemnej pomocy, brak zainteresowania rodziną, przy czym, jeśli opuszczenie rodziny nastąpiło z winy drugiego małżonka, to nie może to stanowić podstawy rozwodu z orzekaniem o winie,
 • odmowa współżycia – nieuzasadniona i długotrwała, nie zaś usprawiedliwiona na przykład w sytuacji stosowania przemocy,
 • uzależnienie – od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych, co wiąże się z agresją, trwonieniem majątku, zaniedbywaniem rodziny,
 • przemoc – fizyczna i psychiczna, czyli nie tylko krzywdzenie małżonka poprzez bicie, popychanie czy krępowanie swobody ruchów, ale również znęcanie się, szantażowanie, krytykowanie oraz nadmierne kontrolowanie małżonka – to zachowania, które mogą stanowić podstawę orzeczenia rozwodu z winy jednej ze stron.

Warto podkreślić przy tym, że pozew o rozwód zdrada męża wcale nie musi zakończyć się orzeczeniem winy jednego małżonka. Sąd, badając sprawę, może wykazać bowiem, że to żona niejako popchnęła męża do zdrady poprzez zaniedbywanie rodziny, stosowanie przemocy czy z powodu swojego uzależnienia. W takiej sytuacji sąd orzekłby o wspólnej winie małżonków. 

Jak uzasadnić pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie męża?

Przygotowując pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika czy też pozew o rozwód, którego podstawą jest zdrada męża, nie można zapominać, że są to tylko przesłanki do rozwodu, a nie uzasadnienie żądania orzeczenia winy męża.

W swoim pozwie małżonek zawsze ma obowiązek wykazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Natomiast w przypadku pozwu z orzekaniem o winie należy dodatkowo wyjaśnić, dlaczego to właśnie drugi małżonek ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

W zależności od sytuacji konieczne będzie powiązanie takich przesłanek jak alkoholizm czy stosowanie przemocy z zerwaniem więzi małżeńskich. Wykorzystane argumenty należy poprzeć też odpowiednimi dowodami.

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie męża jest bardziej skomplikowanym dokumentem niż pozew bez orzekania o winie właśnie dlatego, że to obowiązkiem powoda jest zgromadzenie dowodów potwierdzających winę drugiej strony. Dowodami w sprawie rozwodowej mogą być natomiast między innymi:

 • zdjęcia,
 • nagrania,
 • raporty detektywistyczne,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • obdukcje,
 • wydruki korespondencji,
 • paragony i rachunki.

Ważnym dowodem jest także przesłuchanie świadków, czyli osób bliskich, sąsiadów, współpracowników, którzy znają sytuację rodziny i są w stanie swoimi zeznaniami potwierdzić, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi właśnie mąż.

Jak napisać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie?

Kobiety często nie wiedzą, jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie męża. Należy pamiętać więc, że zasadniczo każdy pozew rozwodowy składa się z petitum i uzasadnienia. Petitum to ta część pozwu rozwodowego, w której powód określa swoje żądania. W tym fragmencie pisma należy napisać:

 • że powód żąda rozwodu,
 • że rozwód ma zostać orzeczony z winy męża.

To również w petitum trzeba  odnieść się do kwestii związanych z opieką nad dziećmi, sposobem wykonywania kontaktów i alimentami. Tutaj również należy napisać, czy powód żąda podziału majątku wspólnego.  

Uzasadnienie to z kolei ta część pozwu rozwodowego, w której powód przytacza argumenty uzasadniające jego żądania. Tutaj należy opisać historię małżeństwa i przyczyny wniesienia pozwu o rozwód. Konieczne jest też wyliczenie dowodów na poparcie argumentów.  Do pozwu dołącza się skrócony odpis małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci, jeśli para je posiada.

Warto pamiętać też, że złożenie pozwu rozwodowego nie jest darmowe. Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł, przy czym, jeśli sąd udzieli małżonkom rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z nich, nakaże winnemu małżonkowi pokryć koszty wytoczenia powództwa.

Kilka słów na koniec

Pozew o rozwód z winy męża może zakończyć się na dwa sposoby (rozwód za porozumieniem stron w ogóle nie wchodzi w grę):

 • orzeczeniem rozwodu z winy małżonka,
 • lub orzeczeniem rozwodu z winy obojga małżonków.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, z pewnością należy dogłębnie zastanowić się, co ma być jego przedmiotem, w pozwie rozwodowym można bowiem poruszyć kilka kluczowych i bardzo ważnych kwestii dotyczących rozwiązania małżeństwa, jak np.:

 • orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego,
 • alimenty na dziecko,
 • alimenty na żonę,
 • władza rodzicielska,
 • czy kontakty z małoletnim dzieckiem.

Pozew rozwodowy z orzeczeniem winy małżonka powinien mieć następujący schemat:

 • Oznaczenie sądu.
 • Określenie powoda poprzez podanie następujących danych:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • PESEL,
 • Określenie pozwanego poprzez podanie następujących danych:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • PESEL,
 • Sprecyzowanie wniosku, żądania, np.:
  • Wniosek o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód i wskazanie, czyja jest to wina,
  • Przytoczenie dowodów, na których opiera się wniosek o rozwód z winy męża, (np. zeznań świadków).
  • Opisanie aktualnej sytuacji między małżonkami, wykazanie rozkładu pożycia,
  • Żądania dotyczące wspólnego mieszkania, zasądzenie alimentów, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, ponoszenia kosztów utrzymania,
  • Zamieszczenie ewentualnego porozumienia w powyższych aspektach,
  • Określenie, czy powód i pozwany próbowali polubownie rozwiązywać spór.
 • Podpis powoda.
 • Dołączenie stosownych załączników (np. odpis aktu małżeństwa).
About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.