Powołanie wicedyrektora szkoły – wzór

17 

Powołaniem wicedyrektora szkoły zajmuje się dyrektor, który ma prawo powierzyć stanowisko kierownicze wybranej osobie po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.

Wicedyrektora można powołać na dowolny okres, jednak wcześniej trzeba utworzyć w szkole takie stanowisko kierownicze – nie zawsze jest to obligatoryjne.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór powołania wicedyrektora szkoły – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak utworzyć stanowisko wicedyrektora?

Aby powołać wicedyrektora szkoły, trzeba w pierwszej kolejności utworzyć w placówce odpowiednie stanowisko kierownicze. W tym celu dyrektor powinien:

 • wystąpić o zgodę do organu prowadzącego,
 • wydać zarządzenie w sprawie utworzenia stanowiska kierowniczego.

Po tych krokach rada szkoły lub rada pedagogiczna podejmują uchwałę w sprawie zmiany statutu szkoły, ujmując w niej nowe stanowisko kierownicze oraz zakres zadań na stanowisku kierowniczym. Nowo utworzone stanowisko wicedyrektora trzeba obsadzić niezwłocznie – również wtedy, kiedy zostanie ono zwolnione. 

Kogo można powołać na stanowisko wicedyrektora szkoły?

Dyrektor może powołać na stanowisko wicedyrektora szkoły tylko osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Należy wiedzieć, że w przypadku stanowiska wicedyrektora podstawowymi wymaganiami są:

 • posiadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego,
 • posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy pedagogicznej lub stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu licencjat, inżynier, magister, magister inżynier,
 • posiadanie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Podstawa prawna:

Art. 64. Prawo oświatowe – Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

Podobne wzory pism:

powolanie-wicedyrektora-szkoly-wzor
Powołanie wicedyrektora szkoły - wzór
17