Jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Przedszkola

17 

Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, kandydat ma szansę przedstawić swoje motywy i wizję rozwoju placówki. Uzasadnienie kandydatury pełni istotną rolę, ponieważ pozwala przekonać komisję rekrutacyjną, czy też zarząd przedszkola, że osoba zainteresowana objęciem stanowiska dyrektora posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, aby dobrze zarządzać placówką.

Zatem jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Przedszkola? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy przykładowe uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • 3 przykładowe uzasadnienia
 • Łącznie 6 stron dokumentu
 • Wersję edytowalną uzasadnień
 • Dodatkowo wersję w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Czy każdy może zostać dyrektorem przedszkola?

Praca dyrektora przedszkola jest pracą trudną i odpowiedzialną. Z tego względu nie każdy może objąć takie stanowisko. Dyrektorem może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada:

 • przygotowanie pedagogiczne nabyte podczas kursu dla nauczycieli lub podczas studiów,
 • wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy, np. magistra,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela,
 • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy za pracę w okresie ostatnich pięciu lat. 

Fakt spełniania tych wymogów kandydat na dyrektora potwierdza odpowiednimi dokumentami. Nie są to jednak jedyne dokumenty, jakie musi złożyć w ramach konkursu. Konieczne jest bowiem również uzasadnienie swojego zainteresowania objęciem stanowiska dyrektora, czyli wskazanie powodów, które przemawiają za tym, że jest on właściwą osobą do pełnienia roli kierującego placówką. 

Czym jest uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora?

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora przedszkola przyjmuje formę listu lub dokumentu. Może być też częścią życiorysu kandydata. Pismo ma wyjaśniać, dlaczego kandydat jest zainteresowany posadą dyrektora.

Należy wskazać w nim także, dlaczego dana osoba uważa, że dobrze spełni się w tej roli. Celem sporządzenia uzasadnienia jest przekonanie podmiotu rozpatrującego aplikację do tego, że kandydat:

 • posiada odpowiednie kwalifikacje,
 • posiada odpowiednie umiejętności,
 • ma predyspozycje i pasję do skutecznego zarządzania placówką.

Zasadniczo, uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola jest:

 • opis koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki (np. nowa koncepcja funkcjonowania placówki i kreowanie wizerunku przedszkola jako miejsca otwartego i przyjaznego dla dzieci i ich rodziców, podniesienie jakości nauczania i pracy przedszkola, obietnice, że przedszkole będzie ściśle współpracować z rodzicami),
 • wyjaśnienie przyczyn przystąpienia do konkursu. 

Jeśli chodzi o koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, to taki opis kandydat może podzielić na: opis przedszkola i środowiska placówki, opis wizji i celu rozwoju przedszkola, opis działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki oświatowej.

Działania, które mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla realizacji podstawowej działalności przedszkola to z kolei działania dotyczące:

 • zarządzania przedszkolem,
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • organizacji procesów wychowania, opieki i kształcenia, 
 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, a także realizacji celów i zadań statutowych placówki,
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności.

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola po raz pierwszy powinno wyjaśniać, dlaczego powierzenie funkcji dyrektora placówki danemu kandydatowi będzie czymś dobrym dla danej jednostki.

Oznacza to, że należy zawrzeć w nim informacje o posiadanym doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach, a także o kompetencjach miękkich, dzięki którym kandydat ma szansę doskonale sprawdzić się na takim stanowisku oraz dzięki którym wyróżnia się na tle innych osób, które przystąpiły do konkursu.

Takie kompetencje miękkie to między innymi asertywność, kreatywność, umiejętność inspirowania pracowników do podejmowania wyzwań.

Pozostałe dokumenty do konkursu na dyrektora przedszkola

Dokładna lista dokumentów, jakie musi złożyć kandydat na dyrektora przedszkola, może być różna w zależności od placówki, którą kandydat chce kierować. Najczęściej poza uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na dyrektora wymagane są także:

 • życiorys, czyli opis przebiegu kariery zawodowej z wyszczególnieniem stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej, a także ogólnego stażu pracy, zwłaszcza w przypadku obejmowania stanowiska kierowniczego,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (co najmniej 5-letni), czyli świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające posiada wykształcenie, czyli dyplom ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i tym podobne,
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • karta oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, z którego wynika brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata dotyczące między innymi tego, że: nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną na podstawie art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela lub karą dyscyplinarną nauczyciela akademickiego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Przedszkola”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak-uzasadnic-przystapienie-do-konkursu-na-dyrektora-przedszkola-wzor-przyklad
Jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Przedszkola
17