Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej

17 

Osoba przystępująca do konkursu na dyrektora szkoły musi spełniać pewne kryteria. Zgłaszając swoją kandydaturę, przedstawia dokumenty potwierdzające fakt spełniania tych wymogów. Prezentuje też swoją wizję rozwoju szkoły, czyli uzasadnia chęć przystąpienia do konkursu.

Jak napisać takie uzasadnienie, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego – przygotowaliśmy przykładowy wzór uzasadnienia przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Kto może zostać dyrektorem szkoły?

Nie każda osoba może zostać wybrana na dyrektora szkoły. Zgodnie z przepisami, osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora placówki edukacyjnej, musi być przede wszystkim nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym. Jest to równoznaczne z posiadaniem wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego (magister, magister inżynier lub inny równorzędny). Poza tym, od kandydata na dyrektora wymaga się przygotowania pedagogicznego, nabytego podczas studiów lub kursu dla nauczycieli. 

Dyrektorem szkoły może zostać osoba z odpowiednim, 5-letnim stażem pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela. Co więcej, kandydat musi też być w stanie pochwalić się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat.

Aby wykazać fakt spełniania wszystkich tych warunków, kandydat na dyrektora składa odpowiednie dokumenty. Najczęściej, dokumentacja przyjmuje postać papierową, choć w organ prowadzący może dopuścić także składanie ofert w formie elektronicznej.

Wśród dokumentów składanych przez kandydata niezwykle ważnym jest uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej. Uzasadnienie to ma wyjaśniać:

 • przyczyny przystąpienia do konkursu – chęci objęcia stanowiska dyrektora szkoły,
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Czym jest uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły?

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej po raz pierwszy może stanowić odrębny dokument, ale może być też częścią życiorysu kandydata. Przepisy nie odnoszą się do tego, co takie uzasadnienie powinno zawierać. Można stwierdzić jednak, że wspomniana koncepcja funkcjonowania i rozwoju powinna zostać podzielona na:

 • opis szkoły i środowiska szkolnego,
 • wizję/cel rozwoju szkoły,
 • opis działań, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Dyrektor powinien opisać planowane działania dotyczące organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, a także:

 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
 • realizacji celów i zadań statutowych szkoły,
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, 
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • zarządzania szkołą.

Podpowiedzi w tym zakresie warto szukać w załączniku do rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Jeśli zaś chodzi o odpowiedź na pytanie: “jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej?”, to należy wiedzieć, że uzasadnienie to służy wyjaśnieniu dlaczego warto powierzyć funkcję dyrektora szkoły danemu kandydatowi. Osoba przystępująca do konkursu powinna powołać się w swoim uzasadnieniu na:

 • własne kwalifikacje,
 • doświadczenie zawodowe,
 • kompetencje miękkie, w tym zwłaszcza asertywność, kreatywność, umiejętność inspirowania innych do podejmowania działań.

Inne dokumenty wymagane w konkursie na dyrektora szkoły

Poza uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły, kandydat musi przygotować również inny istotny dokument – mianowicie życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, którego nie należy mylić z uzasadnieniem (to odnosi się również do przyszłości, do wizji rozwoju szkoły, celów i sposobów ich osiągnięcia).

Życiorys kandydata na dyrektora ma opisywać przebieg kariery zawodowej. Uwzględnia się w nim głównie staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej, a także ogólny staż pracy, ważny zwłaszcza w przypadku, gdy kandydat zajmował w przeszłości stanowisko kierownicze. 

Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora musi posiadać co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej, bądź 5-letni ogólny staż pracy pod warunkiem, że obejmuje on co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, niekoniecznie w oświacie. Opisywany staż pracy trzeba poprzeć dokumentacją, czyli:

 • świadectwami pracy,
 • zaświadczeniami o zatrudnieniu,
 • innymi dokumentami, które potwierdzają okres zatrudnienia, np. karta oceny pracy.

Pozostałe dokumenty ważne w konkursie na dyrektora szkoły to:

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, np. dyplom ukończenia studiów,
 • dokumenty potwierdzające posiadany stopień awansu zawodowego, czyli akt nadania,
 • karta oceny pracy lub ocena dorobku zawodowego,
 • zaświadczenie lekarskie, z którego wynika brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata: że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.

Podsumowanie

Czy szkoła podstawowa potrzebuje dyrektora? Dyrektor szkoły pełni kluczową rolę w organizacji i funkcjonowaniu szkoły, nadzoruje personel, zarządza budżetem, odpowiada za egzekwowanie przepisów i standardów edukacyjnych, oraz komunikuje się z uczniami, rodzicami i społecznością lokalną, dlatego tak ważne jest wyłonienie najlepszego kandydata na dyrektora, aby dana szkoła podstawowa mogła funkcjonować zgodnie z jej statutem, misją i przepisami prawa.

Dyrektor powinien zadbać o wiele aspektów podczas prowadzenia placówki, dotyczących np.:

 • rozwoju szkoły podstawowej,
 • rozwoju samorządności uczniów,
 • rozwoju sfery wychowawczej szkoły podstawowej,
 • należytego wyposażenia szkoły,
 • przeprowadzanie uroczystości szkolnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w budynku szkoły i na jej terenie,
 • zapewnienie aktywności fizycznej uczniów,
 • nadzorowanie wycieczek szkolnych,
 • itd.
uzasadnienie-przystapienia-do-konkursu-na-dyrektora-szkoly-podstawowej
Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej
17