Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej

17 

Dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej może zostać, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

W ramach przystąpienia do konkursu kandydat przedstawia nie tylko dokumenty potwierdzające fakt spełniania tych wymogów, ale również uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej.

Jak je napisać? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy przykładowy wzór uzasadnienia przystąpienia do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Wymogi wobec kandydatów na dyrektora poradni psychologiczno pedagogicznej

Kandydat na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej musi być osobą odpowiednio wykwalifikowaną. O takich kwalifikacjach informuje treść art. 1, 6 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Na podstawie art. 1 tego aktu prawnego można stwierdzić, że najważniejsze warunki, jakie musi spełnić kandydat na dyrektora to:

 • posiadanie tytułu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego, np. magistra,
 • ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania, bądź kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Zgodnie z treścią art. 6, dyrektorem może zostać także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia określone wymagania, w tym między innymi:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Co jest wymagane w konkursie na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Ogłaszając konkurs na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradnia wskazuje również, jakich dokumentów wymaga od każdego kandydata. Zazwyczaj lista ta obejmuje:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej po raz pierwszy,
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, 
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informacje o stażu pracy pedagogicznej, stażu pracy dydaktycznej, ogólnego stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, 
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata dotyczące między innymi tego, że nie toczy się wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, czy oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (pozostałe wymagane oświadczenia wymienia wspomniane wyżej rozporządzenie). 

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora

Wiele osób nie wie, jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej. Warto mieć na uwadze, że takie uzasadnienie powinno przekonać osoby rozpatrujące daną kandydaturę do tego, że dany kandydat doskonale spełni się w roli kierującego placówką.

Uzasadnienie wyjaśnia, dlaczego kandydat przystąpił do konkursu, z jakich powodów chce zostać dyrektorem, jaka jest jego wizja rozwoju placówki. Podobnie jak w przypadku kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli, 

uzasadnienie i wizję rozwoju można podzielić na:

 • opis placówki (jak widzi ją kandydat),
 • opis celów rozwoju,
 • opis działań mających na celu stworzenie odpowiednich warunków pracy i rozwoju placówki.

Nie wystarczy zatem, że kandydat napisze, jak wyobraża sobie przyszłość placówki. Musi on wskazać także sposoby na osiągnięcie tego celu. Będą to natomiast działania związane między innymi z poprawą uzyskiwanych efektów kształcenia i opieki, z zarządzaniem poradnią, z tworzeniem warunków do rozwoju, czy ze współpracą, np. z rodzicami.

Ponieważ uzasadnienie służy nie tylko wykazaniu, że kandydat nadaje się na dyrektora poradni, ale również wyróżnieniu swojej kandydatury na tle innych, w piśmie warto odwołać się do:

 • posiadanych kwalifikacji,
 • doświadczenia zawodowego,
 • kompetencji miękkich, jak kreatywność, umiejętność inspirowania pracowników do podejmowania działań. 
uzasadnienie-przystapienia-do-konkursu-na-dyrektora-poradni-psychologiczno-pedagogicznej
Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej
17