Akt powołania na stanowisko Dyrektora – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Kandydat na dyrektora szkoły wyłaniany jest w drodze konkursu. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły powierza kandydatowi organ prowadzący szkołę na okres pięciu lat.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór aktu powołania na stanowisko dyrektora, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kupując ten produkt otrzymasz:

  • Wzór pisma z możliwością edycji
  • Dodatkowo wersję w formacie PDF
  • Dokument zawiera podstawę prawną
Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Kto przygotowuje akt powołania na stanowisko dyrektora?

Prowadzeniem szkół publicznych zajmują się w naszym kraju jednostki samorządu terytorialnego. Każdą publiczną szkołą kieruje natomiast dyrektor, powołany przez organ prowadzący – wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu, który ogłasza organ prowadzący.

Podmiot ten powołuje także komisję konkursową i sprawuje nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu. Następnie organ prowadzący zatwierdza konkurs lub unieważnia go i nakazuje ponowne wyłonienie kandydata na dyrektora. 

Kogo można powołać na stanowisko dyrektora?

Osoba kandydująca na stanowisko dyrektora szkoły musi złożyć wiele dokumentów świadczących o tym, że spełnia kryteria ustalone dla kandydatów na stanowisko dyrektora. Zgodnie z przepisami, stanowisko to może zajmować nauczyciel posiadający stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Od kandydata nie wymaga się jednak, aby był zatrudniony w danej szkole – nie musi posiadać statusu pracownika danej placówki, lecz status nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Na dyrektora można powołać więc nawet osobę bezrobotną. Co ciekawe, szkołą może kierować także osoba, która nie jest nauczycielem.

Taką osobę organ prowadzący może powołać na dyrektora po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Opinia ta nie jest jednak wiążąca, dlatego nawet w przypadku sprzeciwu kuratora organ prowadzący może powołać wybraną osobę, niebędącą nauczycielem, na dyrektora szkoły.

Jak napisać akt powołania na stanowisko dyrektora?

Należy pamiętać, że akt powołania na stanowisko dyrektora nie jest formą nawiązania stosunku pracy. Jeśli dotyczy on osoby, która nie jest pracownikiem danej szkoły, należy dodatkowo nawiązać z nią stosunek pracy na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Akt powołania dyrektora szkoły powinien zawierać takie elementy formalne jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane osobowe kandydata,
  • nazwa szkoły lub placówki oświatowej,
  • data powołania na stanowisko dyrektora.

Dokument musi zostać podpisany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Na jak długo powierza się stanowisko dyrektora?

Powierzenia stanowiska dyrektora dokonuje się na okres 5 lat. Jeśli z jakichś przyczyn organ prowadzący chce powierzyć kandydatowi takie stanowisko na okres krótszy, musi w sposób wyczerpujący uzasadnić swoją decyzję.

Uzasadnienie powierzenia stanowiska na okres krótszy niż 5 lat szkolnych ma pełnić rolę informacyjną dla kandydata, a także umożliwiać kontrolę zasadności takiego działania przez organ nadzoru, czy sąd.

Nieuzasadnione jest natomiast powierzenie stanowiska dyrektora na okres krótszy niż 5 lat osobie, której kwalifikacje wzbudzają wątpliwości – powołanie nie może pełnić roli okresu próbnego. 

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Akt powołania na stanowisko Dyrektora – wzór

  1. Lucyna Kysyńska

    dziękuję, właśnie potrzebowaliśmy wersję w PDF-ie, pozdrawiam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

akt-powolania-na-stanowisko-dyrektora-wzor
Akt powołania na stanowisko Dyrektora - wzór
17