Odwołanie do Dyrektora Szkoły – wzór

17 

Odwołanie do dyrektora szkoły najczęściej wiąże się z procedurą rekrutacji i odrzuceniem kandydatury ucznia starającego się o przyjęcie do danej placówki. Takie odwołanie można złożyć na każdym etapie edukacji, czyli zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej, czy średniej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania wzór odwołania do Dyrektora Szkoły, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Czego może dotyczyć odwołanie do dyrektora szkoły?

Odwołanie skierowane do dyrektora szkoły może wnieść zarówno rodzic ucznia niepełnoletniego, jak i pełnoletni uczeń. Najczęściej ma to związek z rekrutacją do placówki, czyli z odrzuceniem kandydatury ucznia.

Chociaż procedurą rekrutacji zajmuje się komisja rekrutacyjna, ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do szkoły podejmuje kierujący placówką oświatową. Odwołanie do dyrektora można złożyć dopiero po publikacji list kandydatów, a także po uzyskaniu uzasadnienia odrzucenia kandydatury przez komisję. 

Jak odwołać się od rekrutacji do dyrektora szkoły?

Osoba, która nie zgadza się z wynikami rekrutacji do szkoły, może wnieść od nich odwołanie. Najpierw potrzebuje jednak uzasadnienia odrzucenia kandydatury, które może uzyskać od komisji rekrutacyjnej. Procedura odwoławcza dotycząca rekrutacji do szkół jest ściśle uregulowana.

Wniosek o uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej należy złożyć w ciągu 5 dni od daty publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Później komisja ma kolejne 5 dni na przygotowanie odpowiedzi na taki wniosek.

W swojej odpowiedzi powinna uwzględnić informacje dotyczące tego, ile punktów uzyskał kandydat w procesie rekrutacji oraz jaka liczba punktów uprawniała kandydatów do przyjęcia, czyli ile punktów otrzymała osoba przyjęta na ostatnim miejscu.

Odwołanie do dyrektora szkoły na podstawie otrzymanego uzasadnienia należy wnieść w ciągu 7 dni. Tyle samo czasu kierujący placówką ma na udzielenie odpowiedzi na takie pismo. 

Jak napisać odwołanie do dyrektora szkoły?

Odwołanie do dyrektora szkoły może przygotować rodzic ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni samodzielnie. Pismo warto przygotować na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru odwołania do dyrektora szkoły. Dokument musi zawierać dokładne dane osobowe kandydata, a także uzasadnienie odwołania, nawiązujące do treści otrzymanego uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej.

W zależności od sytuacji osoba sporządzająca takie przykładowe odwołanie do dyrektora szkoły, może wskazać w nim na fakt, że kandydat w rzeczywistości uzyskał większą liczbę punktów niż osoba przyjęta do placówki na ostatnim miejscu. Wpływ na zebraną ilość punktów ma natomiast między innymi spełnianie kryterium wielodzietności.

Odwołanie rozpatrywane będzie przez dyrektora szkoły, który ma prawo podjąć decyzję o przyjęciu dziecka, ale może też podtrzymać decyzję komisji rekrutacyjnej. W takim przypadku rodzice mogą jeszcze wnieść skargę do sądu administracyjnego, a dalsze postępowanie w sprawie prowadzone będzie przed sądem.

Co ważne, w przypadku rekrutacji do szkół średnich, która odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego, przed złożeniem odwołania uczeń powinien potwierdzić wolę przyjęcia do tej placówki, do której się dostał (dzięki temu nie “wypadnie” z systemu).

odwolanie-do-dyrektora-szkoly-wzor
Odwołanie do Dyrektora Szkoły - wzór
17