Opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – wzór

17 

Aby akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły był prawnie wiążący, organ prowadzący placówkę musi wystąpić o opinię o kandydacie na dyrektora do rady pedagogicznej oraz do rady szkoły – jeśli została powołana.

Jeżeli organ prowadzący nie wystąpi o opinię w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, cała procedura będzie wadliwa, a akt prawny o powierzeniu takiego stanowiska okaże się sprzeczny z przepisami.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opinii w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak wygląda powierzenie stanowiska dyrektora szkoły?

O procedurze powierzenia stanowiska dyrektora szkoły informuje między innymi art. 63 ust. 12 ustawy prawo oświatowe.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, jeżeli do konkursu na dyrektora szkoły nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, to organ prowadzący szkołę powierza stanowisko dyrektora ustalonemu kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

Na taką opinię organ prowadzący powinien poczekać 14 dni. Nie ma natomiast znaczenia, czy opinia będzie pozytywna, czy negatywna. Pominięcie czynności wystąpienia o opinię w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły czyni taki akt powierzenia nieważnym w świetle prawa. 

Jak powinna wyglądać opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły?

Rada szkoły i rada pedagogiczna mogą zastosować sprawdzony wzór opinii w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, aby opisać swój stosunek do danego kandydata. Opinia przyjmuje postać uchwały. Jako podstawę jej podjęcia należy podać art. 63 ustawy prawo oświatowe.

Uchwała powinna określać, czy opinia rady jest pozytywna, czy negatywna. Przykładowa opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły musi zawierać także informacje dotyczące:

  • liczby członków rady,
  • liczby członków rady uczestniczących w posiedzeniu,
  • liczby członków rady głosujących: za i przeciw, a także liczby członków, którzy wstrzymali się od głosu,
  • stwierdzenie, że sposób głosowania nad uchwałą był zgodny z Regulaminem Rady.
opinia-w-sprawie-powierzenia-stanowiska-dyrektora-szkoly-wzor
Opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły - wzór
17