Wezwanie do naprawienia szkody budowlanej – wzór

17 

Jak napisać wezwanie do naprawienia szkody budowlanej? Nie każdy wie, że firma budowlana realizująca inwestycję odpowiada za wzniesioną konstrukcję z tytułu rękojmi.

Wadliwa realizacja dzieła upoważnia inwestora do żądania naprawienia szkody, która powstała albo na skutek niewykonania, albo na skutek nienależytego wykonania umowy. Dokładne zasady usuwania usterek może określać zawarty na początku współpracy kontrakt.

Jak prawidłowo przygotować wezwanie do naprawienia szkody budowlanej? chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wezwania, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)

Podstawa prawna wezwania do naprawienia szkody

Zawierając umowę o roboty budowlane, strony umowy podlegają przepisom kodeksu cywilnego, w tym przepisom dotyczącym zasad wykonania zobowiązań. Przepisy te – art. od 450 do 470 – mówią zaś między innymi o tym,  w jakim terminie świadczenie powinno zostać spełnione.

Niestety, nie każdy wykonawca stosuje się do obowiązujących przepisów. Bardzo często uchyla się on od obowiązku spełnienia świadczenia lub spełniania to świadczenia w sposób wadliwy, czy niezgodny z treścią umowy.

Na taką ewentualność, przepisy przewidują szereg rozwiązań, które mają przymusić drugi podmiot do wykonania zobowiązania lub do naprawienia skutków wykonania zobowiązania w sposób niewłaściwy.

W przypadku robót budowlanych inwestor może wezwać wykonawcę do naprawienia szkody zarówno na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu świadczenia, jak i na podstawie przepisów dotyczących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych. 

Co ważne, odpowiedzialność z tytułu rękojmi uzupełnia odpowiedzialność na zasadach ogólnych, co oznacza, że można zgłaszać roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od ogólnych roszczeń odszkodowawczych. Także sama umowa o roboty budowlane może przewidywać dodatkowe uprawnienia dla inwestora – wynikające z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości wykonanych robót.

Jeśli chodzi o konkretne przepisy, na podstawie których sporządza się przedsądowe wezwanie do naprawienia szkody, to należy wiedzieć, że w rozdziale dotyczącym umowy o roboty budowlane pojawia się tylko jeden zapis o tej tematyce, mianowicie art. 656 § 1, zgodnie z którym:

§  1.  Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

Rękojmia i gwarancja przy robotach budowlanych

Wezwanie do usunięcia usterek inwestor może przygotować na podstawie przepisów dotyczących rękojmi. Okres rękojmi obejmuje 2 lata w przypadku zwykłych umów kupna-sprzedaży, ale aż 5 lat w przypadku nieruchomości. Nie dotyczy to jedynie urządzeń zamontowanych w obiekcie trwale – tutaj również mamy do czynienia z 2-letnią rękojmią.

Co ważne, wykonawca nie będzie odpowiadał za wady budynku, jeśli inwestor nie wezwie go do ich usunięcia niezwłocznie po ujawnieniu się usterki – maksymalnie do 30 dni po jej zauważeniu.

Ujawnione wady istotne wykonawca ma obowiązek usunąć na koszt własny w uzasadnionym terminie. Powinien też powiadomić inwestora o usunięciu usterki, sporządzając przy tym protokół usunięcia wad dzieła.

Osobną formę ochrony stanowi zaś gwarancja, która nie jest obowiązująca prawnie, zatem wykonawca udziela jej dobrowolnie. Zasady gwarancji, jej okres i warunki określa gwarant, czyli podmiot, który gwarancji udziela. Warto pamiętać, że gwarancja nie wyklucza rękojmi i obowiązuje równolegle z nią.

Skutki nieusunięcia wady

Zgłoszenie usterki wezwanie do usunięcia usterek budowlanych powinno zobowiązywać wykonawcę do usunięcia wad budynku. Czym grozi brak reakcji na takie wezwanie? Zgodnie z art. 636 kodeksu cywilnego dotyczącym sposobu wykonywania dzieła:

§ 1.Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Zatem w przypadku braku reakcji na wezwanie do usunięcia usterki, inwestor może: 

  • odstąpić od umowy,
  • powierzyć usunięcie wad innej firmie na koszt wykonawcy.

Dodatkowo, wykonawcy może grozić kara umowna. Zwykle kontrakt ustala wysokość takiej kary kwotowo lub procentowo, na każdy dzień zwłoki.

Jak wezwać do naprawienia szkody budowlanej?

Wezwanie do naprawienia szkody czy usterki można przygotować na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór wezwania do naprawienia szkody budowlanej. Wezwanie powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane inwestora,
  • dane nieruchomości,
  • oznaczenie umowy,
  • opis stwierdzonej usterki/szkody,
  • wezwanie do usunięcia usterki/szkody wraz z terminem.

Pismo warto przygotować jak najszybciej, wykorzystując w tym celu odpowiedni wzór, na przykład wzór wezwania do prawidłowego wykonania robót budowlanych. W wezwaniu najczęściej określanym terminem na podjęcie działania jest termin 14 dni, chyba że umowa zawiera inne ustalenia.

Czego można domagać się w wezwaniu do naprawienia szkody?

Jeśli wykonawca nie usunie wad w terminie, doprowadzi do uszczerbku w majątku po stronie zamawiającego, a to uprawnia go do naliczenia odszkodowania. Do tematu naprawienia szkody odnosi się art. 363 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

§  1.  Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

2.  Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wezwanie do naprawienia szkody budowlanej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wezwanie-do-naprawienia-szkody-budowlanej-wzor
Wezwanie do naprawienia szkody budowlanej - wzór
17