Wzory umów na prace dekarskie PDF

(1 opinia klienta)

17 

Prace dekarskie to prace związane z konstrukcją dachu – jego remontem, naprawą, rozbudową czy wykonaniem. Umowa zawarta z dekarzem może być umową o dzieło, czyli umową o wykonanie konkretnego zadaszenia lub umową o roboty budowlane, która również jest pochodną umowy o dzieło.

Co dość istotne, w przypadku prac dekarskich nie stosuje się umowy zlecenia. Jak sporządzić odpowiednią umowę na remont, rozbudowę czy wykonanie dachu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy na prace dekarskie PDF, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis
Opinie (1)

Dlaczego umowa na prace dekarskie nie powinna być umową zlecenia?

Umowa na wykonanie prac dekarskich powinna zobowiązywać dekarza do wykonania określonej w projekcie konstrukcji dachowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w czasie ustalonym przez inwestora oraz ze wskazanych przez niego materiałów. Niezależnie od tego, czy umowa dotyczy remontu, czy wykonania nowego dachu, celem jej zawarcia zawsze jest stworzenie określonego dzieła.

Tymczasem umowa zlecenia to umowa tak zwanego starannego działania, która zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonywania określonej czynności przez określony czas – nie mówi o efektach pracy, co jest bardzo ważne w przypadku takiej konstrukcji jak dach.

Korzystniej dla zamawiającego, ale także dla wykonawcy jest więc zawrzeć umowę o dzieło lub podobną do niej umowę o roboty budowlane. Najczęściej, umowa na wykonanie dachu to umowa o roboty budowlane, ponieważ jest to umowa regulowana przez przepisy, stworzona z myślą o dziełach takich jak budynek – czyli o dziełach, w przypadku których bardzo ważne jest wykonywanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z projektem inwestora.

Umowa na prace dekarskie doskonale chroni obie strony kontraktu. Przewiduje wynagrodzenie dla wykonawcy, ale też kary umowne za opóźnienia w realizacji prac czy za wykonywanie ich niezgodnie z przepisami/zapisami umowy.

Ponieważ wiele osób w ogóle nie zawiera umów na wykonanie dachu w formie pisemnej, warto podkreślić, że tego typu kontrakt (umowa o roboty budowlane) musi przyjmować formę pisemną pod rygorem nieważności. Natomiast umowa o dzieło może zostać zawarta także w formie ustnej.

Ze względu na wysokie koszty takiej inwestycji zawsze korzystniej jest jednak zawierać takie umowy na piśmie dla celów dowodowych. W przypadku ewentualnych sporów dokument, jakim jest umowa na wykonanie dachu, pozwala dochodzić swoich praw przed sądem.

Jakie elementy powinna zawierać umowa na wykonanie prac dekarskich?

Jak zostało wspomniane, umowa na wykonanie czy umowa na remont dachu to najczęściej umowa o dzieło lub umowa o roboty budowlane. Przepisy określają dosyć szczegółowo, jak powinien wyglądać taki kontrakt, dlatego najłatwiej jest przygotować go w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór umowy na wykonanie dachu lub wzór umowy na wykonanie remontu dachu.

Oba druki uwzględniają podstawowe prawa i obowiązki zarówno wykonawcy, jak i inwestora, czyli między innymi:

 • obowiązek wykonania obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
 • obowiązek oddania gotowego dzieła w wyznaczonym terminie,
 • obowiązek odebrania dzieła i uiszczenia ustalonego wynagrodzenia.

Poza tym wzór umowy na wykonanie prac dekarskich zawiera także inne wspólne elementy – dla umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane – czyli:

 • określenie stron umowy,
 • przedmiot umowy,
 • określenie celu zawarcia umowy,
 • określenie obowiązków inwestora,
 • należne wynagrodzenie dla wykonawcy,
 • określenie warunków rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy,
 • termin wykonania umowy.

Kontrakt przygotowuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpisanie takiej umowy stanowi podstawę objęcia wykonanego dachu ochroną gwarancyjną na podstawie rękojmi. W przypadku wykonania dachu rękojmia obowiązuje przez 5 lat, zaś w przypadku remontu 2 lata.

Gotową gwarancję na wykonanie dachu <– pobierzesz w tym miejscu.

Szczegóły wypłaty wynagrodzenia w umowie na wykonanie dachu

Umowa o roboty dekarskie ma to do siebie, że bardzo często przewiduje wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy nie w całości, po oddaniu prac, lecz z podziałem na poszczególne raty, które są wypłacane po wykonaniu konkretnych etapów prac, przewidzianych w projekcie.

Umowa powinna określać zatem nie tylko ogólną wysokość wynagrodzenia, ale także cały szczegółowy harmonogram płatności, w tym termin i formę zapłaty.

Dlaczego jest to popularne rozwiązanie? Otóż w ten sposób wykonawca może na bieżąco rozliczać się ze swoimi pracownikami, natomiast inwestor zyskuje lepszą kontrolę nad przebiegiem realizacji zleconego dzieła.

Warto wspomnieć przy tym, że jeśli wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem, inwestor może nie tylko wstrzymać się z wypłatą części wynagrodzenia, ale również naliczyć karę umowną za zwłokę w realizacji prac.

Co więcej, jeżeli wykonawca opóźnia się z realizacją prac na tyle, że prawdopodobnie nie uda mu się oddać dzieła w terminie, to inwestor ma prawo odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji.

Zabezpieczenie wykonania umowy na wykonanie lub remont dachu

Umowa na wykonanie lub remont dachu może zostać zabezpieczona dodatkowo za sprawą wspomnianych kar umownych, czyli postanowień, które przewidują możliwość nałożenia na wykonawcę kary finansowej za zwłokę czy też za nieprawidłowe wykonywanie prac, na przykład za wykonywanie prac niezgodnie z projektem.

Kary tego typu mają mobilizować zatem wykonawcę do realizowania prac zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, a także w sposób staranny i zgodny z przepisami. Co ważne, brak takich zapisów w umowie uniemożliwia stosowanie kar umownych, zatem należy zadbać o to, aby odpowiednie postanowienia znalazły się w treści dokumentu.

Pewnym zabezpieczeniem dla inwestora jest także wspomniana już ochrona z tytułu rękojmi. Jest to ochrona gwarancyjna, której zasady określają przepisy. Zgodnie z ich treścią, wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady prawne i fizyczne wykonanego dzieła. Wadą fizyczną dachu może być niezgodność dzieła z umową, czyli sytuacja, kiedy:

 • obiekt nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, a także cel wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • obiekt nie ma właściwości, o których wykonawca zapewniał inwestora w momencie podpisywania umowy,
 • obiekt nie nadaje się do celu, jakiego oczekiwał inwestor,
 • obiekt został wydany w stanie niezupełnym (niedokończonym).

Zsumowanie tematu

W przypadku robót budowlanych polegających na wykonaniu, rozbudowie lub remoncie dachu strony powinny zawrzeć umowę o dzieło. Natomiast umowa zlecenie nie znajdzie tutaj zastosowania.

Prawidłowo sporządzona umowa zagwarantuje wykonawcy jak i inwestorowi, że prace dekarskie zostaną wykonane zgodnie ze sztuką, według projektu inwestora i w uzgodnionym terminie. Czasem w umowie o roboty budowlane stosuje się harmonogram prac, ale nie jest to konieczne.

Przepisy, które warto znać:

Art. 647. – [Umowa o roboty budowlane] – Kodeks cywilny.

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

1 opinia dla Wzory umów na prace dekarskie PDF

 1. Wojciech Jodliński

  bezproblemowy zakup, sam dokument bez zarzutów, pozdrawiam

  • Grzegorz Szwaciński

   Panie Wojciechu, dziękujemy za miłe słowa.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzory-umow-na-prace-dekarskie-pdf-doc-przyklad
Wzory umów na prace dekarskie PDF
17