Mąż alkoholik nie zgadza się na rozwód – co robić?

Alkoholizm to jedna z najczęściej podawanych przyczyn rozwodu. Samo nadmierne spożywanie alkoholu nie stanowi jednak podstawy orzeczenia rozwodu przez sąd, a dopiero negatywne zachowania małżonka alkoholika.

Ten często nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jego choroba alkoholowa powoduje trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co zrobić więc, kiedy mąż alkoholik nie widzi on problemu? Jak rozwieść się z alkoholikiem?

Jak prawidłowo napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem? Pozew o rozwód z alkoholikiem to nic innego jak pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, wzór takiego pozwu pobierzesz poniżej:

Co zrobić, kiedy małżonek nadużywa alkoholu?

Problemem wielu kobiet pozostających w związkach małżeńskich bywa fakt, że mąż alkoholik nie zgadza się na rozwód. Taka osoba często nie dostrzega, że jest uzależniona, a tym bardziej że alkohol doprowadza ją do działań, które niszczą rodzinę. Żona alkoholika ma w takiej sytuacji dwie możliwości: separację lub rozwód.

Jeśli kobieta nie jest gotowa na rozwód, ale wie, że musi rozstać się z mężem alkoholikiem, może wybrać separację. Po uznaniu separacji przez sąd nastąpi rozdzielność majątkowa, a to chroni majątek żony przed roztrwonieniem go przez męża, między innymi na trunki.

Sąd nie zawsze wyraża jednak zgodę na separację, a sama separacja nie pozwala na ponowne zamążpójście. 

Lepszym rozwiązaniem bywa zatem rozwód. Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem? Wniosek powinien wskazywać:

 • czas trwania uzależnienia od alkoholu,
 • częstotliwość spożywania alkoholu,
 • zachowania, jakich dopuszcza się małżonek pod wpływem alkoholu, np.  kłótnie, wyładowywanie emocji na małżonku i dzieciach, wybuchy agresji.

W takim pozwie rozwodowym istotne będzie opisanie negatywnego wpływu alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny, z podkreśleniem negatywnego wpływu choroby na rozwój dzieci. Alkoholizm może mieć wpływ także na sytuację finansową i społeczną rodziny.

Jeśli alkoholik nawet nie próbuje walczyć z nałogiem, również warto napisać o tym w treści pozwu. Nie ma jednak znaczenia, czy małżonek podjął terapię, ani z jakim skutkiem – fakt podjęcia (nieskutecznego) leczenia nie uniemożliwia uzyskania rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód z alkoholikiem z orzekaniem o winie będzie trwał dłużej, ale może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem – zwłaszcza, jeśli druga strona będzie starać się o wymeldowanie męża alkoholika bądź eksmisję alkoholika z mieszkania. 

Eksmisja następuje wyłącznie poprzez orzeczenie rozwodu lub separacji, a decyduje o niej sąd, jeśli zachowanie współmałżonka nadużywającego alkoholu uniemożliwia wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia współmałżonka oraz dzieci.

W innych okolicznościach sąd nie podejmie decyzji o eksmisji, ponieważ małżonkowie mają takie same prawa do mieszkania, które należy do wspólnoty majątkowej. 

Rozwód z alkoholikiem z orzeczeniem o winie nie wpływa jednak ani na podział majątku, ani na sposób uregulowania kontaktów z dziećmi, ani na prawa rodzicielskie – wszystkie te kwestie sąd będzie rozważał osobno. 

Jak rozwieść się z alkoholikiem?

Rozwód z mężem alkoholikiem jest możliwy i uzasadniony, jednak należy pamiętać, że sam alkoholizm nie stanowi przyczyny rozwodu. Sąd orzeka rozwód w przypadku zaistnienia całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Na pożycie małżeńskie składa się natomiast:

 • więź duchowa, emocjonalna,
 • więź fizyczna,
 • więź gospodarcza.

Aby można było mówić o rozwodzie, przynajmniej jedna z nich – a dokładnie więź emocjonalna – musi zostać całkowicie zerwana. Z reguły jednak przyjmuje się, że sąd orzeka rozwód w przypadku zerwania wszystkich więzi między małżonkami. O trwałości takiego rozkładu pożycia małżeńskiego świadczy zaś niskie prawdopodobieństwo, że małżonkowie wrócą do siebie. Tutaj pod uwagę bierze się między innymi ich cechy charakteru. 

Zatem jak się rozwieść z alkoholikiem? Aby uzyskać rozwód z żoną czy mężem alkoholikiem, należy wykazać, że alkoholizm prowadzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Chodzi zatem o zachowanie małżonka pod wpływem alkoholu. W praktyce alkoholizm często prowadzi bowiem do zaniedbywania obowiązków małżeńskich.

Zgodnie z prawem, małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny w równym stopniu. Kiedy zaś małżonek-alkoholik trwoni pieniądze na trunki, pod wpływem alkoholu uprawia hazard czy dokonuje nieprzemyślanych zakupów, może pozbawiać swoją rodzinę środków finansowych niezbędnych do normalnej egzystencji.

Poza tym choroba alkoholowa może popychać małżonka do zaniedbań w zakresie wychowywania dzieci, a nawet do przyczyniania się do ich demoralizacji. Alkoholik bardzo często dopuszcza się takich zachowań jak:

 • agresja słowna i fizyczna,
 • znęcanie się psychiczne,
 • wszczynanie awantur, 
 • naruszanie nietykalności cielesnej,
 • zdrady.

Podsumowując, aby rozwieść się z alkoholikiem, należy wykazać nie tylko, że małżonek jest uzależniony od alkoholu, ale również, że z powodu tego uzależnienia doprowadza do trwałego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jak natomiast udowodnić, że po alkoholu mąż awanturuje się, znęca się nad dziećmi i żoną, czy też trwoni wspólny majątek?

Jak udowodnić, że małżonek jest alkoholikiem?

Wiele kobiet nie wie, jak udowodnić alkoholizm męża przed sądem. Warto pamiętać więc, że dowody, na jakie można powołać się w takim postępowaniu, dotyczą zarówno istnienia samej choroby alkoholowej, jak i negatywnych zachowań, które można określić mianem zaniedbywania obowiązków małżeńskich. 

Środki dowodowe, jakie można uwzględnić w sprawie rozwodowej z winy małżonka alkoholika, to między innymi:

 • dokumentacja fotograficzna, audio i wideo – wykazująca, jak małżonek zachowuje się pod wpływem alkoholu,
 • zeznania świadków – wskazujące na fakt nadużywania alkoholu, na naganne zachowanie, zaniedbywanie rodziny,
 • dokumentacja medyczna – z leczenia odwykowego, interwencji zespołu ratownictwa medycznego, poddawania odtruwaniu,
 • dokumentacja z interwencji Policji i innych służb,
 • niebieska karta (zakładana jako środek interwencyjny wobec osób dopuszczających się przemocy w rodzinie),
 • wyroki skazujące za znęcanie się psychiczne/fizyczne,
 • dokumentacja medyczna o skutkach stosowania przemocy,
 • korespondencja z małżonkiem – wskazująca na nadużywanie przez niego alkoholu, a także na zaniedbywanie obowiązków małżeńskich.

A jak udowodnić w sądzie, że mąż jest alkoholikiem, jeśli należy do tak zwanych “wysokofunkcjonujących alkoholików”? Mowa tu o osobach, które dobrze ukrywają swoją chorobę – mają dobrą pracę, utrzymują relacje społeczne, oddzielają nałóg od kariery i niewiele osób wie, że taki problem w ogóle ich dotyczy. Udowodnienie przed sądem, że taka osoba przyczynia się do rozkładu pożycia małżeńskiego, jest trudne, ale nie niemożliwe.

Jeśli bowiem z powodu alkoholizmu małżonek znęca się nad mężem czy żoną psychicznie lub fizycznie, można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W takim przypadku już samo zawiadomienie będzie dowodem w postępowaniu rozwodowym. Poza tym, dowodami mogą być też zeznania świadków, w tym przyjaciół i rodziny.

Warto pamiętać, że wnioski dowodowe najczęściej umieszcza się już w pozwie rozwodowym. Można jednak również złożyć wniosek dowodowy ustnie w toku rozprawy lub w osobnym piśmie procesowym.

Rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika a alimenty

W sytuacji gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód z alkoholikiem powoduje dla małżonka niewinnego rozkładu małżeństwa znaczne pogorszenie sytuacji materialnej, sąd może orzec alimenty. Jasno mówi o tym:

Art. 60. – Alimenty – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Zatem orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża alkoholika bardzo często pociąga za sobą konieczność płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego rozkładu pożycia.

Najczęstszym przykładem takiej sytuacji jest pozostanie żony w domu i wychowywanie dzieci oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, co wiąże się z niemożnością kształcenia się, rozwijania i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.

Kilka zdań na koniec

W przypadku rozwodu, gdzie przez alkoholizm męża następuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, małżonek niewinny rozkładu może:

 • żądać alimentów,
 • podziału majątku wspólnego,
 • eksmisji męża alkoholika,
 • przyznania wyłącznej opieki nad dzieckiem.

Powyższe żądania nie mogą łamać zasady współżycia społecznego (wyrok SN z dnia 29 stycznia 1998 r., sygn. akt I CKN 498/97).

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.