Jak udowodnić w sądzie że mąż jest alkoholikiem?

Alkoholizm może być przyczyną rozwodu – nie ma co do tego wątpliwości, aby jednak sąd mógł orzec rozwód, powód musi skazać przyczynę, która świadczy o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Kluczowe jest zatem, aby w trakcie rozprawy rozwodowej wykazać, że to właśnie alkoholizm wpływa destrukcyjnie na małżeństwo i więzi między małżonkami. 

Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem? Pozew o rozwód z alkoholikiem to nic innego jak pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, gotowy do wypełnienia wzór takiego pozwu pobierzesz poniżej:

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Na początek warto wyjaśnić, że uzasadnieniem orzeczenia rozwodu może być jedynie istnienie przyczyn rozwodowych, które powodują trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Na pożycie małżeńskie składają się więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze.

O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego można mówić więc wtedy, kiedy zerwane zostaną wszystkie te więzi. Jeśli zaś chodzi o trwały rozkład pożycia małżeńskiego, to stwierdza się go w przypadku, kiedy sąd może przypuszczać, że małżonkowie nie wrócą do siebie.

Warto wspomnieć, że najważniejszy w przypadku rozwodu jest brak więzi emocjonalnej, inaczej duchowej. Nieco mniej istotne są tutaj więzi gospodarcze czy fizyczne. W wyjątkowych okolicznościach sąd może orzec rozwód z alkoholikiem nawet wtedy, kiedy wszystkie więzi między małżonkami nie zostały zerwane.

Czym jest alkoholizm?

Kolejną kwestią, jaką należy wyjaśnić w kontekście rozwodu z alkoholikiem, jest sam alkoholizm. Jak mówi definicja, alkoholizm to „przewlekłe, postępujące i potencjalnie śmiertelne fizyczne i psychiczne uzależnienie od alkoholu”. Alkoholizm charakteryzuje nadmierne, kompulsywne spożywanie trunków i utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

Poza tym, choroba alkoholowa negatywnie wpływa na życie rodzinne (przemoc domowa) i zawodowe (utrata pracy), a także obniża ogólną jakość życia, uszkadza mózg, a tym samym wpływa niekorzystnie na zachowanie osoby uzależnionej.

Ponieważ alkoholizm może prowadzić do zupełnego i trwałego rozpadu więzi pomiędzy współmałżonkami – w każdym z trzech aspektów – jest jedną z najczęściej podawanych przyczyn rozwodu.

Alkoholizm jako przyczyna rozwodu

Rozwód z alkoholikiem jest jak najbardziej uzasadniony. Zgodnie ze stanowiskiem wielu sądów, nadużywanie alkoholu może skutkować bowiem:

 • dopuszczaniem się zniewag słownych pod kątem małżonka,
 • naruszeniem nietykalności małżonka,
 • wystosowaniem nieuzasadnionych zarzutów pod adresem małżonka, np. posądzeniem go o zdradę,

Pozew o rozwód przez alkoholizm może zostać uzasadniony także nieumiejętnością zerwania z nałogiem – pomimo pomocy rodziny – jeśli zachowanie małżonka alkoholika jest szkodliwe dla dobra rodziny, w tym zwłaszcza dla małoletnich dzieci. 

Co więcej, skutki alkoholizmu są na tyle poważne, że mogą być podstawą orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka cierpiącego na chorobę alkoholową.

Rozwód z winy męża alkoholika

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika będzie uzasadniony, jeśli do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego – więzi gospodarczej, emocjonalnej i fizycznej – doszło na skutek zaniedbywania przez małżonka alkoholika obowiązków małżeńskich.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków w równym stopniu jest obowiązany do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Kiedy zaś alkoholik trwoni pieniądze na trunki, może pozbawiać w ten sposób rodzinę środków do życia.

Poza tym, alkoholik często zaniedbuje także obowiązek osobistych starań o wychowanie dzieci. Poświęca im za mało czasu, kształtuje negatywne wzorce, a nawet prowadzi do demoralizacji nieletnich. 

Skutkami alkoholizmu mogą być także:

 • zdrady,
 • agresywne zachowanie wobec małżonka i dzieci,
 • naruszanie nietykalności cielesnej małżonka,
 • znęcanie psychiczne. 

To kolejne powody, na podstawie których sąd może orzec winę męża alkoholika. Warto pamiętać przy tym, że sama choroba alkoholowa nie jest podstawą orzeczenia rozwodu z winy małżonka-alkoholika. To jego zachowanie po spożyciu alkoholu jest działaniem zawinionym.

Sąd w trakcie postępowania ustala zatem, czy to właśnie nadużywanie alkoholu było jedyną przyczyną zerwania więzi małżeńskich i niedopełniania obowiązków przez małżonka. Może okazać się bowiem, że do rozpadu pożycia małżeńskiego doszło, zanim małżonek zaczął nadużywać alkoholu oraz że popchnęła go do tego na przykład zdrada żony.

Jak udowodnić, że małżonek jest alkoholikiem?

Wiele osób zastanawia się, jak się rozwieść z alkoholikiem. Jak zostało wspomniane, rozwód może być uzasadniony alkoholizmem drugiego małżonka, o ile zachowanie współmałżonka w związku z chorobą alkoholową doprowadziło do całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. 

Zatem jak udowodnić w sądzie, że mąż jest alkoholikiem? W postępowaniu rozwodowym można posłużyć się różnymi środkami dopuszczalnymi przez przepisy. Celem ich przedstawienia ma być natomiast wykazanie faktu, że mąż alkoholik zaniedbywał obowiązki małżeńskie.

Osoby, które zastanawiają się, jak można udowodnić, że mąż jest alkoholikiem, powinny wiedzieć, że w sprawie rozwodowej muszą postarać się o zgromadzenie odpowiednich dowodów w postaci np.:

 • zeznania świadków – świadkowie mogą potwierdzić, że małżonek zachowywał się nagannie, nadużywał alkoholu i zaniedbywał obowiązki rodzinne,
 • dokumentację fotograficzną,
 • nagrania audio i wideo,
 • dokumentację medyczną, która wskazuje na fakt pobytu małżonka alkoholika w ośrodku odwykowym, 
 • dokumentację z interwencji policji i innych służb, w związku z nagannym zachowaniem współmałżonka po spożyciu alkoholu,
 • dokumentację medyczną dotyczącą skutków stosowania przemocy domowej przez współmałżonka alkoholika,
 • niebieską kartę – jest zakładana wobec osób dopuszczających się stosowania przemocy w rodzinie,
 • wydruki korespondencji wskazujące na nadużywanie alkoholu oraz jego destrukcyjny wpływ na związek,
 • paragony za zakup alkoholu wraz z zestawieniem wydatków na utrzymanie domu i rodziny.

Co zrobić, kiedy mąż alkoholik nie zgadza się na rozwód?

W leczeniu alkoholizmu bardzo istotne jest wsparcie osób bliskich. Nie można oczekiwać jednak, że rodzina wytrwa u boku ojca i męża alkoholika w sytuacji, kiedy ten pod wpływem alkoholu dopuszcza się przemocy. Najprostszym rozwiązaniem w takim przypadku może wydawać się rozwód bez orzekania o winie.

Co jednak w przypadku, kiedy mąż alkoholik nie zgadza się na rozwód? Drugi małżonek dla dobra swojego oraz dla dobra dzieci może zdecydować się zarówno na separację, jak i na złożenie pozwu rozwodowego. Ma też prawo żądać eksmisji męża alkoholika z mieszkania.

Możliwe są także sytuacje, kiedy początkowo mąż alkoholik zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, a w toku postępowania zmienia zdanie i wskazuje, iż winną rozpadu małżeństwa jest żona, która złożyła wcześniej pozew rozwodowy bez orzekania o winie.

Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji nadal możliwa jest zmiana stanowiska. Małżonkowie mogą złożyć inny niż pierwotnie wniosek o rozwód, jeśli jest to uzasadnione. 

Należy wiedzieć także, że orzeczenie wyłącznej winy męża alkoholika za rozpad pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na postępowanie o podział majątku pomiędzy współmałżonkami. Małżonkowie nadal będą mieli równe prawa do wszystkich składników majątku.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku małoletnich dzieci. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego nie wpływa na zagadnienia dotyczące władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ani na kwestie związane z płaceniem alimentów.

Warto jednak wspomnieć, że w przypadku rozwodu, gdzie mąż alkoholik został uznany wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód z alkoholikiem powoduje dla jego żony istotne pogorszenie sytuacji materialnej, może ona żądać alimentów. Jasno mówi o tym art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zatem małżonek wyłącznie winny obowiązany będzie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

Kilka słów na koniec

Najczęstsze przyczyny rozwodu to właśnie alkoholizm, a dokładniej jego następstwa, czyli trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Aby udowodnić przed sądem, że mąż jest alkoholikiem, należy postarać się o dokumenty świadczące o jego chorobie alkoholowej.

Dowody te będą najistotniejsze w procesie rozwodowym dlatego nie można bagatelizować ich roli.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.