Wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej – wzór

17 

Księga wieczysta jest dokumentem określającym stan prawny nieruchomości. Zawiera ona informacje dotyczące własności nieruchomości, ograniczeń czy obciążeń dotyczących działki, domu lub mieszkania.

Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej polega z kolei na umieszczeniu w niej informacji o osobie lub osobach, które posiadają prawa własności nieruchomości – są jej właścicielami.

Ujawnienie prawa własności w księdze pozwala zadbać o to, aby nikt nie mógł rościć sobie praw do danej nieruchomości. Jedynie właściciel ujawniony w treści księgi może korzystać z nieruchomości, wynajmować ją lub sprzedać – zgodnie z prawem. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak ujawnić prawa własności w księdze wieczystej?

Aby ujawnić prawa własności w księdze wieczystej, należy złożyć wniosek na formularzu KW-WPIS, skierowanym do sądu rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych odpowiedniego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, a także wierzyciel. Dokument uwzględnia między innymi oznaczenie sądu, dane wnioskodawcy i numer księgi wieczystej.

Do wniosku należy dołączyć dokument stanowiący podstawę wystąpienia z żądaniem dokonania wpisu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku.

Opłata wynosi 200 zł w przypadku wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli zaś wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, opłata jest proporcjonalna do wysokości udziału, ale wynosi nie mniej niż 100 zł.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej?

Zasadniczo, konieczność ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności do nieruchomości dotyczy nabycia nieruchomości między innymi w drodze dziedziczenia, zasiedzenia lub uwłaszczenia.

Właściciel nieruchomości, który nabywa prawa własności poprzez czynność prawną w formie aktu notarialnego, nie jest zobligowany do złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej ze względu na fakt, że obowiązek ten spoczywa na notariuszu.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej czy też ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej, to notariusz sporządzający akt notarialny, składa wniosek o odpowiedni wpis w księdze wieczystej – nie później niż w dniu sporządzenia aktu notarialnego. 

Jak rozpoznawany jest wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej?

Wniosek złożony w sądzie podlega rejestracji w dzienniku ksiąg wieczystych. Z chwilą rejestracji wniosku w rubryce „Wzmianka” ujawnia się datę, godzinę i minutę zamieszczenia wzmianki w księdze wieczystej, ale wzmianka ta nie jest wpisem.

Stanowi jedynie ostrzeżenie, że do sądu wpłynął wniosek o wpis. Sąd rozpoznając wniosek o wpis do księgi wieczystej, bada treść i formę wniosku, a także treść dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

Sąd nie rozstrzyga natomiast sporów o istnienie prawa własności. Organ ocenia, czy dołączone dokumenty stanowią uzasadnioną podstawę wpisu i czy prawo, które ma być wpisane do ksiąg, zostało ważnie ustanowione.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-ujawnienie-prawa-wlasnosci-w-ksiedze-wieczystej-wzor
Wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej - wzór
17