Dostałem pozew o rozwód – co dalej?

Jeśli wniesiony przez współmałżonka pozew rozwodowy spełnia wszystkie warunki formalne, sąd przyjmuje pozew, a następnie doręcza jego odpis drugiemu małżonkowi. Z reguły, równolegle wzywa go również do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew we wskazanym terminie.

Odpowiedź na pozew służy ustosunkowaniu się do twierdzeń powoda zawartych w pozwie. Należy przygotować ją obowiązkowo, chociaż nawet gdyby nie było to obowiązkowe, z pewnością warto byłoby skorzystać z takiej możliwości, by przedstawić swój punkt widzenia.

Do czego prowadzi złożenie pozwu rozwodowego?

Co jeśli otrzymałem pozew o rozwód? To pytanie, które często pojawia się w sieci. Wiele osób nie wie, jakie konsekwencje pociąga za sobą wniesienie pozwu rozwodowego lub otrzymanie jego odpisu.

Warto mieć więc świadomość, że odpis pozwu rozwodowego poinformuje drugiego małżonka o tym, że powód chce rozwodu oraz co chce w ramach takiego rozwodu uzyskać.

Po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Sąd nie jest związany żadnymi terminami. Ma jedynie obowiązek dostarczyć pozwanemu odpis pozwu, stanowiący oficjalną informację, że jego współmałżonek pragnie zakończyć małżeństwo.

List z sądu z pozwem może dotrzeć więc do pozwanego zarówno dwa tygodnie, jak i 2 miesiące po wniesieniu pozwu przez powoda.

Należy wiedzieć również, że sąd przesyłając odpis takiego pozwu do pozwanego, jednocześnie wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew, zwykle w terminie do 30 dni. Co jeśli nie odpowiem na pozew rozwodowy? To kolejne często zadawane pytanie.

Warto pamiętać, że zignorowanie otrzymania pozwu rozwodowego nie skutkuje grzywną ani więzieniem. Jednak prowadzi do tego, że współmałżonek prawdopodobnie otrzyma to, czego w pozwie zażądał, bo sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym.

Czym skutkuje brak odpowiedzi na pozew rozwodowy? Brak odpowiedzi na pozew, podobnie jak złożenie takiej odpowiedzi po terminie, prowadzi do tego, że sąd nie bierze pod uwagę argumentów pozwanego. Krótko mówiąc, sąd może uznać za spóźnione twierdzenia i wnioski dowodowe podnoszone przez pozwanego na kolejnych etapach sprawy.

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest więc nie tyle obowiązkiem co prawem, czy wręcz przywilejem pozwanego. W takiej odpowiedzi ma on szansę ustosunkować się do pozwu, przedstawić swoje stanowisko i kontrargumenty, a także dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy musi spełniać ogólne warunki pisma procesowego, dlatego warto przygotować ją w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia druk – wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy, który pobierzesz poniżej:

Pismo uwzględnia:

 • oznaczenie sądu,
 • sygnaturę akt sprawy (należy odczytać z pisma sądowego),
 • oznaczenie stron,
 • oznaczenie rodzaju pisma: odpowiedź na pozew rozwodowy,
 • osnowę (treść) wniosku i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony,
 • wymienienie załączników.

Należy pamiętać, że odpowiedź na pozew o rozwód wnosi się do tego Sądu Okręgowego, od którego pozwany otrzymał pozew. Co więcej, odpowiedź na pozew rozwodowy należy wnieść do sądu wraz z jej odpisem, czyli w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla powoda. Wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód jest bezpłatne.

Odpowiedź na pozew rozwodowy można złożyć w biurze podawczym sądu osobiście lub listownie.

Akceptacja pozwu rozwodowego

Jeśli małżonek zgadza się ze stwierdzeniami strony przeciwnej, również pragnie rozwodu i nie chce przeciągać sprawy sądowej, może wnieść odpowiedź na pozew nawet wtedy, kiedy sąd nie zobowiąże go do takiego działania.

Kiedy w odpowiedzi na pozew pozwany uznaje powództwo, czyli uznaje za prawdziwe twierdzenia powoda i wszystkie kwestie związane z przedmiotem sporu, sprawa rozwodowa przebiega sprawniej i trwa krócej jeśli tylko współgra z zasadami współżycia społecznego.

Do czego odnieść się w odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy nie zawsze jest prosta, ponieważ małżonkowie mogą nie zgadzać się w wielu kwestiach. Jeśli w ramach takiego pisma pozwany chce przedstawić swoje stanowisko, powinien odnieść się do wszystkich kwestii, które rozstrzyga sąd w każdej sprawie rozwodowej, mianowicie do:

 • orzeczenia rozwodu,
 • orzeczenia, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (rozwód może zapaść z orzekaniem o winie jednego małżonka, bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obojga małżonków),
 • alimentów na rzecz małżonka oraz ich ewentualnej wysokości,
 • wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi (powierzenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego z rodziców przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi, możliwe jest też pozostawienie władzy rodzicielskiej wspólnie obu stronom),
 • alimentów na rzecz dzieci,
 • sposobu regulowania kontaktów z dziećmi po rozwodzie przez małżonka, który nie będzie przebywał z nimi na stałe,
 • kwestii korzystania z mieszkania wspólnego po orzeczeniu wyroku rozwodowego.

Sąd w trakcie rozprawy rozwodowej zajmuje się wszystkimi tymi kwestiami obowiązkowo, z wyłączeniem żądania alimentów na małżonka, co jest kwestią fakultatywną. Do innych fakultatywnych żądań powoda należy także eksmisja małżonka i wniosek o podział majątku wspólnego.

Zatem strona pozwana w odpowiedzi na pozew może wnosić o uznanie powództwa lub oddalenie powództwa.

Podsumowanie

Po otrzymaniu pozwu rozwodowego pozwany małżonek powinien sporządzić odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew o rozwód ma zawierać opis stanowiska pozwanego, czyli jego ustosunkowanie się do twierdzeń powoda dotyczących okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego.

Krótko mówiąc, odpowiedź na pozew to druga wersja zdarzeń i przyczyn rozwodu, przedstawiona z punktu widzenia osoby pozwanej.

Pozwany powinien w odpowiedzi na pozew:

 • przedstawić fakty wraz z dowodami na ich poparcie,
 • przedstawić swoje żądania,
 • uzasadnić swoje twierdzenia,
 • wypowiedzieć się, co do twierdzeń strony przeciwnej i odnieść się do dowodów przez nią powołanych,
 • przedstawić swoje wnioski.

Należy pamiętać przy tym, że wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód nie sprawi, że sąd odstąpi od przesłuchania stron w celu ustalenia, czy orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne. Jeżeli pozwany złoży odpowiedź na pozew rozwodowy, sąd i tak wezwie strony w wyznaczonym terminie na postępowanie rozwodowe.

Natomiast jeśli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew, to sąd pominie spóźnione twierdzenia i dowody – chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew nie ze swojej winy.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.