Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to uchwała rady miasta lub rady gminy, która reguluje sposób wykorzystania terenu tego miasta lub gminy. Plan Zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, czyli obowiązuje tylko na obszarze miasta/gminy, która go uchwaliła.

Jeśli inwestor chce wybudować coś innego, niż przewiduje to plan miejscowy, może złożyć wniosek o jego zmianę. Jak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i jak napisać wniosek w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Co określa plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie i sposób zagospodarowania danego terenu. Informuje o tym:

 • co można wybudować,
 • jak wysoki może być budynek,
 • gdzie będzie znajdował się dojazd do nieruchomości,
 • co może powstać obok nieruchomości.

Realizacja inwestycji, która nie została dopuszczona w planie zagospodarowania, jest zabroniona.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może określać między innymi:

 • przeznaczenie terenów,
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 • zasady ochrony środowiska,
 • zasady kształtowania krajobrazu,
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 • zasady kształtowania zabudowy, jak maksymalna i minimalna intensywność zabudowy,
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
 • szczegółowe zasady i warunki scalania/podziału nieruchomości,
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, jak zakaz zabudowy,
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może nastąpić na wniosek inwestora. Pismo w takiej sprawie należy składać w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy.

Wniosek powinien zostać zaadresowany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, ewentualnie do rady gminy. Tylko te organy mogą zainicjować uchwalenie lub zmianę planu miejscowego.

Jeśli wniosek o zmianę MPZP zostanie przyjęty i uznany za uzasadniony, adresat pisma przygotuje materiały geodezyjne i ustali zakres prac planistycznych. Następnie wniosek zostanie przekazany do rady gminy.

Należy pamiętać, że wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego nie jest rozpatrywany jak zwykła sprawa urzędowa. Ma jedynie charakter propozycji. Przepisy nie przewidują zatem żadnych procedur ani terminów na jego rozpatrzenie.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą wniosek uwzględnić, lub odrzucić, a od jego rozstrzygnięcia nie da się odwołać.

Zatem im więcej wniosków w sprawie zmiany planu miejscowego zostanie zarejestrowanych dla danego terenu, tym bardziej prawdopodobne jest, że władze miasta/gminy zdecydują się takie wnioski uwzględnić.

Jak złożyć wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?

Wniosek o zmianę MPZP może złożyć każda osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Podmioty te mogą składać wnioski również przez swoich pełnomocników.

Do wniosku o zmianę planu zagospodarowania należy dołączyć mapę ewidencyjną przedmiotowych działek, a jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, to również:

 • oryginał lub odpis pełnomocnictwa,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Sam dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, który wystarczy wypełnić takimi informacjami, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata wniosku,
 • opis proponowanych zmian,
 • uzasadnienie.

Jak zaś powinno wyglądać uzasadnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? Po wskazaniu obszaru, którego dotyczy konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca powinien poprzeć swoje żądania konkretną argumentacją.

Może to być między innymi:

 • wskazanie na nieaktualność zapisów planu miejscowego w stosunku do zapisów obowiązującego na danym terenie studium,
 • powołanie się na aktualne zagospodarowanie obszaru,
 • wskazanie korzyści wynikających ze zmiany planu miejscowego (np. zwiększenie potencjału inwestycyjnego).

Dlaczego inwestorzy występują z wnioskami o zmianę planu zagospodarowania?

Wzór wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego znajduje zastosowanie dosyć często z uwagi na fakt, że uwarunkowania planistyczne nieruchomości, na których mają być realizowane inwestycje, regularnie napotykają problemem „nieaktualnych” postanowień planu miejscowego. Plany zagospodarowania przestrzennego zawierają bowiem postanowienia:

 • nieprzystające do faktycznego zagospodarowania czy przeznaczenia obszaru objętego planem,
 • niezgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Takie niezgodności wynikają z faktu, że obowiązujące plany miejscowe w większości miast i gmin uchwalone zostały kilkanaście lat temu – nie mogą zatem uwzględniać aktualnych uwarunkowań obszaru, dla którego obowiązują.

Taki stan rzeczy nie jest wyjątkiem, a regułą. Wiąże się również z faktem, że zmiana planu miejscowego nie stanowi zasadniczo obowiązku gminy – leży w zakresie jej władztwa planistycznego.

Poza tym aktualność planów miejscowych nie stanowi głównego priorytetu jednostek samorządowych również ze względu na koszt, jaki każdorazowo gmina ponosi w związku z procedurą planistyczną.

Kto płaci za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?

Gminy często nie podejmują inicjatywy planistycznej ze względu na brak środków na przeprowadzenie całej procedury. Kiedy więc z wnioskiem o zmianę planu miejscowego występuje inwestor, pojawia się pytanie o to, kto powinien ponieść koszt sporządzenia nowego planu przez gminę.

Zgodnie z art. 21 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem ust. 2

Natomiast do wyjątków przewidzianych w ust. 2 wpisuje się między innymi sytuację, gdy konieczność sporządzenia nowego planu jest bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego.

W takiej sytuacji koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leżą po stronie inwestora realizującego na przykład drogi publiczne, lotniska czy infrastrukturę kolejową.

Na koniec

Przykładowe przyczyny odmowy zmiany planu zagospodarowania
Przykładowe przyczyny odmowy zmiany planu zagospodarowania

To zadaniem gminy jest kształtowanie polityki przestrzennej na jej terenie, oprócz kształtowania przestrzennego, zadaniem gminy jest też uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia planu w dzienniku urzędowym województwa.

Jeśli nie zgadzasz się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze niniejszej strony.

1 opinia dla Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – wzór

 1. Kacper Krasiński

  Polecam wzór wniosku – szybka wysyłka na maila.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zmiane-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego - wzór
17