Odwołanie od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej – wzór

17 

Choroba zawodowa to choroba, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, bądź wywołana sposobem wykonywania pracy. Chorobę zawodową może zgłosić nie tylko pracownik, ale też pracodawca lub lekarz orzecznik. Jak odwołać się od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kto wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej?

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (lub o braku podstaw do jej stwierdzenia) wydaje właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny. Decyzja jest wydawana na podstawie materiału dowodowego, w tym orzeczeń lekarskich.

Odwołanie od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej należy kierować zatem do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, ale za pośrednictwem powiatowego inspektora sanitarnego – postępowanie odwoławcze jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym. Czas na wniesienie takiego pisma wynosi 14 dni. 

Negatywne rozpatrzenie odwołania od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej

Jeśli pierwsze odwołanie od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej będzie nieskuteczne, pracownik może złożyć skargę na decyzję wojewódzkiego inspektora sanitarnego do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, jednak dokonuje tego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Następnie od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje mu jeszcze skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą również powinien wnieść w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu orzeczenia sądu wraz z uzasadnieniem.

Skutki decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą być zainteresowani wniesieniem odwołania od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej ze względu na konsekwencje takiej decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Pracownik w związku z chorobą zawodową może zostać przeniesiony do innej pracy, co nie zawsze odpowiada osobie zatrudnionej. Natomiast pracodawca w związku ze stwierdzeniem choroby zawodowej pracownika musi:

  • dokonać wpisu w rejestrze chorób zawodowych,
  • powiadomić o skutkach choroby zawodowej instytut medycyny pracy,
  • ponieść koszty badań profilaktycznych, 
  • płacić wyższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. 

W związku z tymi konsekwencjami wniesienie odwołania od decyzji PIS o stwierdzeniu choroby zawodowej często jest uzasadnione względami praktycznymi i finansowymi. 

odwolanie-od-decyzji-o-stwierdzeniu-choroby-zawodowej-wzor
Odwołanie od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej - wzór
17