Przedwstępna umowa współpracy – wzór

17 

Jak napisać przedwstępną umowę współpracy? Umowę przedwstępną zawiera się w przypadku, kiedy w danym momencie niemożliwe jest zawarcie umowy docelowej. Dotyczy to także umowy współpracy pomiędzy firmami.

Jeśli kontrahenci decydują się na umowę przedwstępną, muszą zawrzeć w niej nie tylko oświadczenie woli o chęci zawarcia umowy ostatecznej, ale również istotne warunki umowy przyrzeczonej.

Jak powinna wyglądać przedwstępna umowa współpracy? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy przedwstępnej, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest umowa współpracy?

Współpraca między podmiotami gospodarczymi może mieć różny charakter. Przed sporządzeniem umowy o współpracy należy ustalić więc, jaki jest cel nawiązania współpracy między firmami.

Przedsiębiorcy mogą zawierać między sobą umowy zamiany, sprzedaży, dostawy, najmu, leasingu, spedycji i wiele innych. Nie zawsze da się jednak dopasować do warunków współpracy jedną z umów nazwanych. Wtedy zastosowanie znajduje bardziej uniwersalna umowa o współpracy.

Umowa o współpracy to deklaracja współpracy między firmami, która ma przynosić im obopólne zyski. W przypadku najpopularniejszej umowy, która dotyczy dystrybucji towarów, dokument będzie określał takie warunki współpracy jak:

 • teren sprzedaży,
 • cena nabycia towarów,
 • maksymalna cena sprzedaży towarów,
 • zakaz zmiany ceny w okresie obowiązywania umowy,
 • akceptowalny minimalny obrót sprzedaży w miesiącu,
 • forma składania zamówień,
 • czas oczekiwania na realizację zamówienia,
 • sposób rozliczania zapłaty, i tak dalej. 

Czym jest umowa przedwstępna współpracy?

Przedwstępna umowa współpracy to nic innego, jak wstępna deklaracja współpracy. Taka umowa stanowi deklarację podpisania w przyszłości umowy docelowej na określonych warunkach.

Zatem przedwstępna umowa nie sprawia, że strony faktycznie nawiązują współpracę, ale zobowiązuje je do nawiązania takiej współpracy. To różni ją od umowy rezerwacyjnej, która stanowi jedynie deklarację chęci zawarcia umowy docelowej.

Aby umowa przedwstępna współpracy była zobowiązująca dla stron, musi zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin jej zawarcia. Planowany termin zawarcia umowy przyrzeczonej jest niezwykle ważny, ponieważ w przypadku, gdy upłynie rok od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, nie można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jaką formę powinna mieć umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna o współpracy nie musi przyjmować ani formy pisemnej, ani tym bardziej formy aktu notarialnego. Można zatem złożyć taką deklarację nawet ustnie, jednak dla celów dowodowych zawsze wskazane jest zachowanie co najmniej zwykłej formy pisemnej.

Umowa przedwstępna współpracy na piśmie okaże się niezbędna, jeśli jedna ze stron zechce uchylić się od swojego zobowiązania, czyli odmówi zawarcia umowy przyrzeczonej.

Warto pamiętać, że w takiej sytuacji umowa przedwstępna pozwala jednej ze stron żądać:

 • zawarcia umowy docelowej na drodze postępowania sądowego,
 • żądać wypłaty odszkodowania za szkodę, którą poniosła, licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej. 

Umowa przedwstępna współpracy będzie pełniła zatem rolę dowodową na wypadek, gdyby jedna z firm wystąpiła na drogę sądową.

Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna współpracy?

Przedwstępna umowa współpracy między firmami w dużej mierze przypomina samą umowę współpracy, ponieważ zawiera jej najistotniejsze zapisy. W takiej umowie należy uwzględnić:

 • datę i miejsce zawarcia umowy przedwstępnej,
 • dane stron, w tym nazwa firmy, adres, numer KRS/CEIDG,
 • warunki współpracy,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli konkretny dzień w którym podpisana zostanie umowa przyrzeczona.

Warto pamiętać, że tym, czym różni się umowa przedwstępna od umowy rezerwacyjnej, jest określenie istotnych postanowień umowy docelowej. To dzięki dokładnemu opisaniu warunków planowanej współpracy umowa przedwstępna uprawnia strony do żądania zawarcia umowy docelowej nawet wbrew woli drugiego podmiotu. 

Dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną współpracy?

Zawieranie umowy o współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi jest dla firm korzystniejsze niż nawiązywanie współpracy z osobami prywatnymi. Zawarcie takiego kontraktu pozwala określić wspólną strategię działania, prawa i obowiązki stron oraz dokładne warunki współpracy. 

Umowa o współpracy to ustalenie warunków partnerstwa biznesowego. Firmy, zamiast konkurować ze sobą, za sprawą takiej umowy zabezpieczają swoje interesy, zwiększając korzyści lub dzieląc się nimi. Umowa daje zatem poczucie większej stabilizacji.

Jeśli zaś chodzi o przedwstępną umowę współpracy, to taki dokument warto podpisać w sytuacji, kiedy z różnych powodów obie strony nie są w stanie podpisać umowy docelowej. Może to dotyczyć sytuacji, kiedy jedna z firm ma podpisaną umowę z klauzulą wyłączności wobec innego przedsiębiorstwa, ale jest to umowa terminowa, która wygasa w terminie nieprzekraczającym jednego roku. 

Umowa o współpracy handlowej

Najlepiej znaną umową o współpracy między firmami jest umowa o współpracy handlowej. Taka umowa dotyczy sprzedaży towarów. Zawiera ją dostawca oraz dystrybutor. Dokument określa warunki współpracy po to, aby zabezpieczyć interesy obu stron.

Przedmiotem umowy o współpracy handlowej jest sprzedaż produktów dystrybutorowi przez dostawcę. Dystrybutor w ramach takiej umowy ma natomiast za zadanie rozprowadzać dalej produkty wśród osób trzecich.

W umowie przedwstępnej należy określić, po jakiej cenie dystrybutor będzie kupował towary i po jakiej maksymalnej lub sugerowanej cenie będzie je sprzedawał. Dystrybutor może chronić swoje interesy poprzez zamieszczenie w umowie zapisu, który zabrania dostawcy podwyższenia ceny w trakcie obowiązywania kontraktu.

Dostawca może z kolei motywować dystrybutora za pomocą zapisów dotyczących minimalnego lub średniego akceptowalnego obrotu miesięcznego. W przypadku nieosiągnięcia wskazanego pułapu nabędzie on prawo do wypowiedzenia umowy. 

Umowa powinna określać także sposób składania zamówień, czas oczekiwania na ich realizację, sposób dokonywania rozliczeń oraz podmiot odpowiedzialny za odbiór towaru. Kontrakt może przewidywać kary umowne za opóźnienia w dostawach, a także za opóźnienia w odbiorze towarów.

Zsumowanie informacji

Przedwstępną umowę współpracy handlowej zawiera się w przeróżnych sytuacjach i służy ona ochronie interesów obu stron przyszłej umowy przyrzeczonej.

Umowę przedwstępną zawiera się np. w celu ochrony płynności dostaw, franchisingu, sprzedaży akcji, udziałów, fuzji, przejęć, umowy handlowe, inwestycje, nieruchomości, itd.

W umowie można zawrzeć najróżniejsze postanowienia stron umowy i zasady współpracy, czyli np. zapisy dotyczące sposobu rozliczenia zapłaty, kwestie czasowe na konkretnych etapach współpracy handlowej, czas realizacji zamówienia, terminy płatności, w umowie zawrzeć można także formę składania kolejnych zamówień.

Treść dokumentu może zawierać również oświadczenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

przedwstepna-umowa-wspolpracy-wzor-pdf-doc-przyklad
Przedwstępna umowa współpracy - wzór
17