Fundusz alimentacyjny – kiedy umorzenie wypłaconych świadczeń?

Czym jest Fundusz Alimentacyjny?

W sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka uzyskał w sądzie alimenty na dziecko i nie jest w stanie ich wyegzekwować przez komornika od drugiego z rodziców, wówczas może złożyć wniosek o wypłatę alimentów z fundusu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny wypłaci świadczenie, a następnie upomni się o jego zwrot do rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Co do zasady należności wypłacone z funduszu alimentacyjnego dłużnik (rodzic zobowiązany) ma obowiązek zwrócić do funduszu alimentacyjnego.

Umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym

Istnieje jednak możliwość umorzenia należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tym celu należy sporządzić stosowny wniosek w tej sprawie, aby ułatwić Ci jego przygotowanie, stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

można też starać się o umorzenie samych odsetek od alimentów, które naliczył Fundusz Alimentacyjny, w tym celu należy pobrać poniższy wzór pisma:

Jak wynika z praktyki orzeczniczej ustalenie, czy istnieją przesłanki umorzenia w całości lub w części należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami, powinno być dokonywane na podstawie danych odzwierciedlających bieżącą sytuację dłużnika, tj. stan istniejący bezpośrednio przed wydaniem decyzji w przedmiocie umorzenia należności.

Okolicznościami mającym wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu w całości lub w części należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego jest sytuacja dochodowa i rodzinna dłużnika.

Decyzja o umorzeniu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego możliwa jest jedynie po złożeniu wniosku dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego wierzyciela. Organ rozpoznaje każdy złożony wniosek w sposób indywidualny.

Organ administracyjny ma obowiązek dokonać wnikliwej analizy sytuacji ubiegającego się o umorzenie i ma obowiązek uwzględnienia wszystkich okoliczności, które składają się na sytuację dochodową i rodzinną wnioskodawcy.

Organ ma obowiązek dokładnie zbadać całokształt sytuacji osobistej, w tym także uzyskiwane dochody, status materialny, stan zdrowia i sytuację życiową ubiegającego się o umorzenie należności wobec funduszu alimentacyjnego.

Adwokat podkreśla, że umorzenie zobowiązania możliwe jest i powinno nastąpić wówczas, gdy sytuacja dochodowa zobowiązanego lub jego rodziny nie pozwala mu na wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

Stan taki powinien być jednak efektem czynników obiektywnych, na które zobowiązany nie ma wpływu, gdyż tylko takie przesłanki mogą uzasadniać umorzenie jakichkolwiek zaliczek alimentacyjnych.

Warto wiedzieć, że błędne jest często powoływanie przez organy w tego typu sprawach stwierdzenie, że trudna sytuacja finansowa i zły stan zdrowia nie stanowią dostatecznej podstawy do umorzenia należności z uwagi na jej powszechny charakter występowania wśród dłużników alimentacyjnych.

Powszechność występowania pewnych zjawisk u dłużników alimentacyjnych nie może stanowić podstawy indywidualnej decyzji zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozłożenie długu alimentacyjnego na raty i odroczenie spłaty

Wskazać należy, że dłużnik może wystąpić również o odroczenie spłaty wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o rozłożenie ich na raty.

Z ostatniego istotnego orzecznictwa sądów w takich sprawach wskazać należy, że orzeczenie z czerwca 2017 roku, gdzie naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że samo uzyskiwanie niskich dochodów bądź też nieuzyskiwanie dochodów nie jest okolicznością wyjątkową i szczególną na tle sytuacji innych dłużników alimentacyjnych.

Sytuacja rodzinna i dochodowa dłużnika ubiegającego się o umorzenie należności musi go więc wyróżniać spośród innych dłużników alimentacyjnych.

Dokonując  oceny sytuacji dochodowej i rodzinnej dłużnika nie można pominąć, że należy mieć na uwadze nie tylko aktualną sytuację dłużnika, lecz także należy ocenić, czy istnieją widoki na poprawę jego sytuacji w przyszłości.

Inne są możliwości spłaty zadłużenia przez osoby np. legitymujące się orzeczeniem o niezdolności do pracy czy też będące w podeszłym wieku, a inne osoby młodej czy w średnim wieku, nie legitymującej się takim orzeczeniem, mającej perspektywy zarobku niekoniecznie na rynku lokalnym.

Podsumowując

Uwzględnienie sytuacji dochodowej i rodzinnej musi polegać na ustaleniu czy i jakie dochody posiada dłużnik alimentacyjny, jakie ma możliwości uzyskiwania dochodów, jakie wydatki ma konieczne do poniesienia, jaka jest jego sytuacja rodzinna, czy prowadzi gospodarstwo domowe sam, czy z innymi członkami rodziny, czy i jaki ma to wpływ na budżet dłużnika, itp.

Ustalenie tych okoliczności i poddanie ich analizie będzie pozwalało na załatwienie sprawy co do jej istoty – umorzenie, bądź nie umorzenie.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.