Kategoria:

Niealimentacja
Przestępstwo z art. 209 § 1a Kodeksu karnego popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (nie płaci alimentów) określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia...
Read More
Spis treści: Czym jest Fundusz Alimentacyjny?Umorzenie długu w Funduszu AlimentacyjnymWniosek o umorzenie długu alimentacyjnego WZÓRWniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego wzórRozłożenie długu alimentacyjnego na raty i odroczenie spłatyPodsumowując Czym jest Fundusz Alimentacyjny? W sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka uzyskał w sądzie alimenty na dziecko i nie jest w stanie ich wyegzekwować przez komornika...
Read More