Protokół powypadkowy z winy pracownika – wzór

17 

Wypadek przy pracy powinien zostać udokumentowany za pomocą protokołu powypadkowego, który sporządza się w terminie 14 dni od zdarzenia. Za wypadek z winy pracownika należy uznać zdarzenie, do którego doszło między innymi z powodu nieprzestrzegania przez niego obowiązujących przepisów BHP. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania wzór protokołu powypadkowego z winy pracownika, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy protokół powypadkowy z winy pracownika jest uzasadniony?

Wypadek w miejscu pracy może mieć różne przyczyny. Jeśli okazuje się, że do zdarzenia doprowadził pracownik, mówi się o wypadku w pracy z winy pracownika. Protokół powypadkowy może wskazywać na fakt, że to poszkodowany jest jednocześnie sprawcą wypadku, w przypadku gdy:

  • naruszył on przepisy bezpieczeństwa,
  • dopuścił się rażącego niedbalstwa,
  • był pod wpływem środków odurzających w momencie zdarzenia.

Przyczyną wypadku w pracy z winy pracownika będzie między innymi jego nieuwaga, lekkomyślność, czy brak dostatecznej wiedzy. Czym skutkuje natomiast doprowadzenie do wypadku w pracy? Pracownik ponoszący winę za wypadek w miejscu pracy otrzymuje świadczenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru, ale traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego – nie otrzyma odszkodowania.

Jak napisać protokół powypadkowy z winy pracownika?

Sporządzeniem protokołu powypadkowego z winy pracownika zajmuje się zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest ustalenie przyczyny i okoliczności wypadku. Protokół zawiera też wnioski, które dotyczą ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Podczas przygotowywania protokołu należy zebrać materiał dowodowy, a także przyjąć wyjaśnienia od poszkodowanego, czy przesłuchać świadków. Poszkodowany może zgłaszać zastrzeżenia do protokołu. Ma też prawo odwołać się od jego treści.

Dokument warto sporządzić w oparciu o sprawdzony wzór protokołu powypadkowego z winy pracownika, aby upewnić się, że zawiera on wszystkie niezbędne elementy formalne. Do protokołu należy dołączyć także:

  • wyjaśnienia poszkodowanego,
  • zeznania świadków, 
  • opinie lekarzy lub innych specjalistów, 
  • szkice lub zdjęcia miejsca wypadku. 

Jakie informacje zawiera protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy zawiera szereg informacji wymaganych na podstawie przepisów rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, protokół powinien uwzględniać między innymi dane pracodawcy, dane osobowe członków zespołu powypadkowego, dane poszkodowanego, opis okoliczności oraz przebiegu wypadku, a także wskazanie winowajcy zdarzenia i podanie dowodów na takie twierdzenia.

W dokumencie uwzględnia się również opis skutków wypadku dla poszkodowanego oraz wnioski/zalecenia na przyszłość, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Pracownik oraz rodzina pracownika powinni pamiętać, że mogą wnieść odwołanie od zatwierdzonego protokołu do sądu pracy. Takie odwołanie może stanowić wniosek o sprostowanie protokołu, który według podmiotu wnoszącego odwołanie zawiera nieprawdziwe informacje. 

protokol-powypadkowy-z-winy-pracownika-wzor
Protokół powypadkowy z winy pracownika - wzór
17