Przykładowy opis zdarzenia wypadku złamanie – wzór

17 

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania? Likwidacja szkody powinna przebiec bezproblemowo, jeśli poszkodowany zadba o odpowiednio szczegółowy opis zdarzenia wypadku. Dokument ten – obok dokumentacji medycznej – jest jednym z najważniejszych pism, jakie musi przygotować osoba ubezpieczona, która ubiega się o wypłatę odszkodowania.

Jak napisać opis zdarzenia złamania ręki lub nogi dla ubezpieczyciela? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy przykładowy wzór opisu zdarzenia wypadku w kilku wersjach, na którym warto się wzorować i który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje powinien zawierać opis zdarzenia wypadku ze złamaniem?

Na zawartość opisu zdarzenia do odszkodowania wpływa w dużej mierze charakter takiego zdarzenia. Warto przypomnieć, że aby można było mówić o wypadku, w zdarzeniu ucierpieć musi co najmniej jedna osoba. O długotrwałym uszczerbku na zdrowiu mowa jest natomiast dopiero w sytuacji, kiedy efekty zdarzenia utrzymują się co najmniej przez 14 dni. 

Kiedy w grę wchodzi opis zdarzenia wypadku i złamanie, dokument powinien zostać podzielony na opis poszczególnych etapów zdarzenia, czyli okoliczności, które doprowadziły do wypadku, przebiegu wypadku oraz konsekwencji wypadku. Należy podkreślić, że każda osoba, która chce otrzymać odszkodowanie, musi posiadać dowód na to, że wypadek miał miejsce, dlatego natychmiast po zdarzeniu poszkodowany powinien wezwać policję.

Policyjna notatka z miejsca zdarzenia zawiera wszystkie istotne dla ubezpieczyciela informacje. Stanowi bardzo istotny załącznik do wniosku o odszkodowanie. Podobną rolę pełnią także oświadczenia ewentualnych świadków.

Nieco inaczej może wyglądać przykładowy opis zdarzenia wypadku w domu. W takiej sytuacji dokumentem potwierdzającym, że doszło do uszczerbku na zdrowiu, jest najczęściej dokumentacja z udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy. Osoba, która uległa wypadkowi w domu, powinna wezwać na miejsce karetkę. Może też dostać się do szpitala na własną rękę.

Jeśli w zdarzeniu brały udział inne osoby lub ktoś był świadkiem wypadku, oświadczenie o jego przebiegu sporządzone przez takiego świadka również należy dołączyć do dokumentacji dla ubezpieczyciela. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych zdarzeń skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, również wypadek w domu należy opisać tak, aby uwzględnić w piśmie przede wszystkim:

 • termin zdarzenia: dzień i godzinę,
 • dokładne miejsce zdarzenia,
 • ewentualny sprawca zdarzenia,
 • dokładne okoliczności zdarzenia. 

Dlaczego opis zdarzenia wypadku jest taki ważny?

Opis zdarzenia wypadku dla ubezpieczyciela ma przedstawiać okoliczności jego okoliczności. Zbyt ogólnikowy opis lub opis z brakującymi informacjami może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania lub jego zaniżenia. Ubezpieczyciele nierzadko utrzymują bowiem, że ze zbyt ogólnikowego opisu zdarzenia nie wynika, jak doszło do powstania szkód, za które osoba poszkodowana domaga się wypłaty odszkodowania.

Krótko mówiąc, firmy ubezpieczeniowe na takiej podstawie mogą oskarżyć poszkodowanego o próbę wyłudzenia, gdyż według nich nie da się stwierdzić, czy do uszczerbku nie doszło po lub przed wypadkiem, bądź też w zupełnie innych okolicznościach – takich, których polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje. 

Pominięcie szczegółów zdarzenia ma więc wpływ na weryfikację zdarzenia. Odpowiedź na przykładowe pytanie “jak opisać złamanie ręki do ubezpieczenia?”, sprowadza się do sporządzenia dokładnego szkicu sytuacyjnego, który najkorzystniej jest przygotować w jak najkrótszym czasie po wypadku (później można zapomnieć o detalach). Na podstawie takiego szkicu łatwiej będzie później przeanalizować przebieg zdarzenia i szczegółowo opisać je dla ubezpieczyciela. 

Jak przygotować opis zdarzenia złamania do PZU?

Wiele osób nie wie, jak przygotować opis zdarzenia złamania ręki do PZU. Ponieważ jest to jeden z częściej zgłaszanych uszczerbków na zdrowiu, warto wiedzieć, że opis wypadku musi zawierać przede wszystkim:

 • wskazanie daty i godziny zdarzenia,
 • dane miejsca zdarzenia, tj. dokładnej lokalizacji (nazwa ulicy, numer budynku, określenie fragmentu ulicy poprzez odniesienie do konkretnych elementów infrastruktury),
 • dane uczestników zdarzenia,
 • dane ewentualnych świadków zdarzenia drogowego,
 • opis okoliczności wypadku – jak do niego doszło, jaki był jego przebieg, jakie okoliczności towarzyszyły danej sytuacji,
 • w niektórych przypadkach można też dołączyć szkic sytuacyjny zdarzenia drogowego.

W opisie złamania ręki istotne będą wszelkie szczegóły, na przykład rodzaj nawierzchni, na której poszkodowany potknął się lub poślizgnął i przewrócił. Nie bez znaczenia będzie również opis konsekwencji całego zdarzenia, także tych długofalowych. Na potwierdzenie swoich słów osoba ubezpieczona może dołączyć do opisu odpowiednio:

 • notatkę policyjną,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • rachunki potwierdzające koszty leczenia.

Warto wspomnieć, że złamanie ręki, czy nogi może mieć konsekwencje zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Wśród takich konsekwencji należy wymienić:

 • brak zdolności do pracy, czasowy lub całkowity,
 • konieczność przyuczenia się do innego zawodu i związane z tym koszty,
 • konieczność korzystania z pomocy opiekuna, pomocy domowej, 
 • konieczność zatrudnienia opiekunki dla dzieci,
 • konieczność poddania się terapii lub leczeniu psychiatrycznemu,
 • brak możliwości realizowania swoich pasji/zainteresowań, itd.

Ubezpieczenie obejmuje zatem nie tylko koszty związane z leczeniem i rehabilitacją po złamaniu ręki lub nogi, ale też zadośćuczynienie za poniesione szkody psychiczne. Ponieważ te znacznie trudniej jest jednak udowodnić, należy jak najdokładniej opisać je w ramach opisu wypadku.

Podsumowując, przykładowy opis zdarzenia złamania nogi do PZU musi zawierać konkretne, precyzyjne informacje dotyczące miejsca, czasu, okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych świadków. Każdy szczegół może mieć znaczenie dla ubezpieczyciela, a dokładniejszy opis zdarzenia do odszkodowania pozwala uzyskać nie tylko odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ale również zadośćuczynienie za doznane krzywdy, w tym cierpienie psychiczne.

Jak uzyskać odszkodowanie za złamanie ręki lub nogi?

Aby uzyskać odszkodowanie za złamanie ręki lub nogi w okolicznościach innych niż wykonywanie pracy czy pokonywanie drogi do pracy, poszkodowany musi być przede wszystkim objęty odpowiednim ubezpieczeniem.

Warto pamiętać, że polisy zawsze zawierają także pewne wyłączenia. Nie należy oczekiwać, że ubezpieczyciel wypłaci osobie poszkodowanej odszkodowanie za złamanie nogi na przykład w sytuacji, kiedy do wypadku doszło pod wpływem alkoholu. 

Na zgłoszenie doznanego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany ma 3 lata, licząc od dnia zdarzenia. Zasadniczo, wniosek o wypłatę odszkodowania należy złożyć dopiero po zakończeniu leczenia, gromadząc w tym czasie całą dokumentację medyczną – również tą związaną z rehabilitacją.

Jak zostało wspomniane, nie warto jednak czekać do końca terminu na zgłoszenie poniesionej szkody, a opis zdarzenia najlepiej przygotować zaraz po wypadku, aby móc uwzględnić w nim jak najwięcej szczegółów z momentu zdarzenia. 

PZU od osób zgłaszających się po odszkodowanie wymaga:

 • opisu okoliczności zdarzenia,
 • dokumentacji medycznej z udzielenia pierwszej pomocy oraz z dalszego przebiegu leczenia,
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • informacji o numerze konta bankowego. 

Warto mieć na uwadze, że po podjęciu kontaktu towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić osobę ubezpieczoną o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Podsumowanie tematu

Co powinno znaleźć się w prawidłowym opisie zdarzenia drogowego? Opis zdarzenia wypadku, w którym doszło do złamania ręki czy nogi, powinien być kompletny, rzetelny i zawierać istotne informacje. Poniżej znajdziesz kilka punktów, które mogą pomóc w stworzeniu adekwatnego opisu wypadku:

Czas i miejsce zdarzenia: W przypadku miejsca wypadku, szczegółowo opisz otoczenie, w którym doszło do zdarzenia.

Uczestnicy zdarzenia: Wymień wszystkich uczestników wypadku, włączając ich dane osobowe, numery telefonów i adresy.

Świadkowie: Jeżeli byli świadkowie, opisz, co widzieli i usłyszeli.

Opis zdarzenia: Szczegółowy opis tego, co wydarzyło się przed, w trakcie i po wypadku.

Interwencja służb ratunkowych: Jeśli interweniowały służby ratunkowe (np. karetka pogotowania), opisz, jak przebiegała pomoc medyczna i ewentualna pomoc policyjna.

Opis przebiegu zdarzenia powinien mieć szczególny charakter, a jeden z najczęściej popełnianych błędów to ogólnikowy opis zdarzenia, który w oczach ubezpieczyciela – niewiele wnosi do sprawy.

Dlatego sporządzając taki opis wypadku, warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór opisu zdarzenia, który bardzo ułatwi Ci sporządzenie swojego własnego opisu.

przykladowy-opis-zdarzenia-wypadku-zlamanie-wzor
Przykładowy opis zdarzenia wypadku złamanie - wzór
17