PZU – przykładowy opis zdarzenia wypadku w domu

17 

Jak prawidłowo napisać opis zdarzenia wypadku w domu dla PZU? Uszczerbek na zdrowiu pojawia się najczęściej w wyniku zdarzenia, które ma miejsce w pracy lub w drodze do pracy, jednak wypadki zdarzają się wszędzie – również w domu.

Jeśli osoba ubezpieczona w PZU lub innej firmie uległa wypadkowi, ma prawo domagać się odszkodowania. Zgłaszając szkodę, trzeba jednak dobrze opisać zdarzenie, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu. Jak zatem prawidłowo napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy opis zdarzenia wypadku w domu w kilku wersjach, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak zgłosić wypadek w domu?

Aby poszkodowany mógł zgłosić swoją szkodę powstałą w wyniku wypadku w domu, musi udowodnić, że doszło do naruszenia jego ciała, co oznacza, że po zdarzeniu konieczne będzie uzyskanie porady lekarskiej. Zaświadczenie od lekarza potwierdzi zakres odniesionych obrażeń i wskaże, w jakim dniu doszło do zdarzenia.

Jeśli wydarzenie miało jakichkolwiek świadków, warto również uzyskać od nich pisemne oświadczenie z opisem przebiegu wypadku. Po zakończonym leczeniu poszkodowany może zgłosić się do swojego ubezpieczyciela po wypłatę odszkodowania. W tym celu musi posiadać swój numer polisy. Szkodę można zgłosić zazwyczaj listownie, telefonicznie lub mailowo.

Warto wspomnieć, że do najczęstszych wypadków w domu zalicza się:

 • skaleczenie odłamkami pękniętego lustra,
 • upadek z drabiny, np. przy remoncie,
 • poślizgnięcie na śliskiej podłodze,
 • porażenie prądem w wyniku zwarcia elektrycznego.

Jak napisać opis zdarzenia do wypadku w domu?

Odpowiedź na pytanie, jak napisać opis wypadku do odszkodowania, będzie różna w zależności od tego, o jakie zdarzenie chodzi. Zupełnie inne informacje pojawią się bowiem w przypadku zdarzenia drogowego, kiedy w kolizji brały udział co najmniej dwie osoby. Przy takim zgłoszeniu istotne będą zarówno dane wszystkich uczestników wypadku, jak i opis miejsca, czasu, czy okoliczności zdarzenia. 

W przypadku wypadku w domu opis zdarzenia będzie skupiał się z kolei na:

 • terminie zdarzenia,
 • miejscu zdarzenia,
 • uczestnikach zdarzenia,
 • ewentualnych świadkach zdarzenia.

Przygotowując, na przykład opis zdarzenia upadku ze schodów, poszkodowany musi określić dokładnie, w jakim dniu i o jakiej godzinie zdarzenie miało miejsce. Powinien także dokładnie określić lokalizację upadku. Jeśli ktoś jeszcze brał udział w zdarzeniu lub był jego świadkiem, takie informacje również należy zawrzeć w treści pisma.

Druga część takiego dokumentu jest z kolei szczegółowym opisem całego zajścia i jego okoliczności zdarzenia. Im więcej szczegółów poda w takim opisie poszkodowany, tym większe będą jego szanse na uzyskanie odszkodowania. Rodzaj zdarzenia ma bezpośredni wpływ na to, jakie informacje powinny pojawić się w takim opisie.

Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentu warto poznać więc przykładowy opis zdarzenia wypadku w domu do PZU, a następnie skorzystać ze sprawdzonego wzoru, który podpowiada, jakie dane należy uwzględnić w opisie. 

Dlaczego opis wypadku w domu jest taki ważny?

Opis zdarzenia, na przykład opis zdarzenia złamania ręki do PZU, to jeden z podstawowych dokumentów, jakich wymaga każde towarzystwo ubezpieczeniowe w procedurze likwidacji szkody.

Taki opis powinien dostarczać konkretnych, precyzyjnych informacji, zawierających wszystkie wymagane dane. Jeśli poszkodowany przygotuje opis ogólnikowy, z brakującymi informacjami, poniesione przez niego szkody mogą zostać zakwestionowane. Innym skutkiem może być również zmniejszenie kwoty wypłaconego odszkodowania.

Przykładowo, niepełny opis wypadku drogowego może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę, ponieważ ubezpieczyciel powoła się na wątpliwości, co do czasu lub okoliczności powstania uszkodzeń – może podejrzewać, że istniały one przed kolizją lub pojawiły się po niej. 

Najczęstsze błędy, jakie pojawiają się w opisach zdarzenia wypadku to:

 • brak wskazanego miejsca zdarzenia, 
 • brak oznaczenia dokładnego czasu zdarzenia,
 • ogólny opis zdarzenia, bez przedstawienia okoliczności mu towarzyszących,
 • ogólnikowy opis, który uniemożliwia przypisanie bezpośredniej winy za spowodowanie zdarzenia,
 • nieujęte dane uczestników zdarzenia/świadków zdarzenia,
 • niewskazany sprawca zdarzenia (jeśli istnieje),
 • brak podpisów podpisów. 

Aby uniknąć tego typu błędów, warto wykorzystać sprawdzony wzór opisu zdarzenia wypadku w domu, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Co ważne, najlepiej przygotować taki dokument niezwłocznie po wystąpieniu szkody, aby móc uwzględnić w nim jak najwięcej szczegółów – później można o nich zapomnieć. 

Co jeszcze warto uwzględnić w opisie wypadku w domu?

Sporządzając opis zdarzenia wypadku w domu i złamanie, należy pamiętać o tym, że poszkodowany ma prawo uwzględnić w opisie zdarzenia informacje dotyczące swojego stanu zdrowia, jednak opis urazu faktycznie potwierdzający poniesione szkody powinno zaprezentować odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Pozostałe dokumenty, które mogą potwierdzać zarówno zakres poniesionych szkód, jak i okoliczności wypadku to notatka policyjna, czy rachunki z kosztów leczenia.

Co istotne, na wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu ma wpływ nie tylko stopień uszkodzenia ciała, ale również pozostałe skutki zdarzenia, czyli także skutki psychiczne. W opisie wypadku można uwzględnić zatem także następstwa zdarzenia, takie jak:

 • czasowy lub całkowity brak zdolności do pracy,
 • koszty przyuczenia się do innego zawodu,
 • koszty dostosowania domu do potrzeb poszkodowanego,
 • leczenie psychiatryczne,
 • terapia,
 • konieczność zatrudnienia opiekunki do dziecka, itd.

Jednocześnie należy wiedzieć, że o ile koszty leczenia można w prosty sposób wykazać za pomocą rachunków, tak już ustalenie kwoty odszkodowania odpowiedniej ze względu na doznane szkody psychiczne jest kwestią problematyczną.

W opisie wypadku należy zatem dokładnie opisać to, jak odniesiony uszczerbek na zdrowiu wpłynął na późniejsze funkcjonowanie oraz jakie skutki wywarł w kontekście zdrowia psychicznego osoby poszkodowanej. 

Jak postępować po wypadku w domu?

Prawidłowe postępowanie po wypadku – również w domu – jest niezwykle ważne dla osoby, która planuje ubiegać się o odszkodowanie za poniesioną szkodę. W przypadku wypadku, który ma miejsce zdarzenia w domu, najistotniejsze będzie uzyskanie pomocy, czyli na przykład wezwanie karetki, czy też samodzielne udanie się na SOR.

Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku ma ogromne znaczenie w procedurze likwidacji szkody. Równie istotna jest także dokumentacja z przebiegu dalszego leczenia. 

Należy pamiętać, że na zgłoszenie szkody w PZU lub innej firmie ubezpieczeniowej poszkodowany ma 3 lata, licząc od daty zdarzenia. Wskazane jest natomiast zgłoszenie szkody dopiero po zakończonym leczeniu. Jak jednak zostało wspomniane, opis wypadku warto przygotować wcześniej, dopóki poszkodowany pamięta jak najwięcej szczegółów z dnia zdarzenia. 

Do zgłoszenia szkody potrzebne będą co najmniej:

 • opis okoliczności zdarzenia (opis przebiegu zdarzenia),
 • dokumentacja medyczna,
 • dowód osobisty,
 • informacja z numerem konta bankowego do przelewu odszkodowania. 

Zdarzenie można zgłosić przez internet za pośrednictwem strony PZU. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może domagać się przedstawienia dodatkowych dokumentów.

pzu-przykladowy-opis-zdarzenia-wypadku-w-domu
PZU - przykładowy opis zdarzenia wypadku w domu
17