Zapis wyjaśnień poszkodowanego – wzór

17 

Zasady dotyczące ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy reguluje treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Na podstawie tego aktu prawnego należy stwierdzić, że zespół powypadkowy powinien niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, o ile pozwala na to jego stan zdrowia. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy wzór zapisu wyjaśnień poszkodowanego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak przyjmuje się wyjaśnienia od poszkodowanego?

Przepisy nie mówią o tym, jak powinien wyglądać zapis wyjaśnień poszkodowanego – nie określają one ani formy, ani sposobu przyjmowania wyjaśnień od poszkodowanego. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może wydać pracownikowi polecenie stawienia się we wskazanym miejscu celem złożenia wyjaśnień.

Gdyby poszkodowany nie stawił się na takim spotkaniu i komisja nie mogłaby wysłuchać jego wyjaśnień w terminie 14 dni, taki fakt należałoby odnotować w protokole. Zasadniczo, wyjaśnienia poszkodowanego stanowią załącznik do protokołu powypadkowego, dlatego sporządza się je na piśmie.

Jak przygotować zapis wyjaśnień poszkodowanego?

Zapis wyjaśnień poszkodowanego można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór – wzór zapisu wyjaśnień poszkodowanego. Zazwyczaj dokument ten zawiera takie elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego, 
 • dane poszkodowanego, w tym miejsce urodzenia i numer PESEL,
 • oznaczenie wypadku, którego dotyczą wyjaśnienia – data, godzina, miejsce,
 • treść oświadczenia,
 • podpis poszkodowanego,
 • podpisy członków zespołu powypadkowego.

Jaką rolę pełnią wyjaśnienia poszkodowanego dla protokołu powypadkowego?

Protokół powypadkowy sporządzany jest w ciągu 14 dni od dnia wypadku. Jego sporządzeniem zajmuje się zespół powypadkowy. Dokument ma opisywać okoliczności, przebieg i konsekwencje wypadku. Przy jego opracowywaniu pod uwagę bierze się również wyjaśnienia poszkodowanego.

To w jego interesie jest złożenie wyjaśnień, które dostarczą komisji rzetelnych informacji. Od treści protokołu zależy bowiem między innymi to, czy poszkodowany otrzyma odpowiednie świadczenia i odszkodowania. Do protokołu dołącza się:

 • zapis wyjaśnień poszkodowanego,
 • informacje uzyskane od świadków,
 • uwagi i zastrzeżenia pracownika co do ustaleń zawartych w protokole,
 • inne dokumenty zebrane w trakcie badania przyczyn i okoliczności wypadku, w tym fotografie miejsca wypadku, opinie lekarzy i specjalistów.

Jak zatwierdza się protokół powypadkowy?

Zapis wyjaśnień poszkodowanego to jedno, natomiast czym innym są zastrzeżenia i uwagi poszkodowanego do protokołu, czy odwołanie od protokołu powypadkowego. Pracodawca powinien zatwierdzić protokół w ciągu maksymalnie 5 dni od jego sporządzenia.

Jeśli jednak pracownik zgłosi zastrzeżenia, nie można zatwierdzić protokołu. Zastrzeżenia i uwagi do protokołu mogą zgłosić: poszkodowany, jego pełnomocnik, rodzina poszkodowanego, zarządca miejsca pracy.

Wniesienie uwag do protokołu sprawia, że pracodawca musi oddać protokół do wyjaśnienia i uzupełnienia przez zespół powypadkowy. Nowy protokół uwzględniający wyjaśnienia i uzupełnienia komisja przygotowuje w ciągu 5 dni.

zapis-wyjasnien-poszkodowanego-wzor-przyklad-pdf-doc
Zapis wyjaśnień poszkodowanego - wzór
17