Uwagi do protokołu powypadkowego – wzór

17 

Protokół powypadkowy sporządzany jest przez komisję powypadkową, która powinna poinformować poszkodowanego o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w dokumencie. Co więcej, jeśli stan poszkodowanego na to pozwala, ma on zarówno prawo, jak i obowiązek brania czynnego udziału w postępowaniu powypadkowym.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowe uwagi do protokołu powypadkowego, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest protokół powypadkowy?

O tym, czym jest i co zawiera protokół powypadkowy, informuje treść rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Zgodnie z przepisami po wypadku pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Zespół ten w ciągu 14 dni ustala:

  • okoliczności,
  • przyczyny,
  • konsekwencje wypadku. 

Stwierdza też, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy nie. Przy stwierdzeniu, że  zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymagane jest szczegółowe uzasadnienie takiego twierdzenia i przedstawienie dowodów na jego poparcie. 

Na czym polega zgłaszanie uwag do protokołu powypadkowego?

Po sporządzeniu protokołu powypadkowego zespół powypadkowy powinien zapoznać poszkodowanego z treścią dokumentu przed jego zatwierdzeniem. Podczas zapoznawania się z protokołem poszkodowany może zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w dokumencie, o czym powinien zostać poinformowany przez komisję.

Jeśli poszkodowany wniesie zastrzeżenia, pracodawca nie może zatwierdzić protokołu. Powinien natomiast zwrócić niezatwierdzony protokół zespołowi powypadkowemu do sprawdzenia i wyjaśnienia. Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień zespół przygotowuje nowy protokół w terminie maksymalnie 5 dni. Do dokumentu dołącza się także protokół niezatwierdzony. 

Ile razy można wnieść uwagi do protokołu powypadkowego?

Zasadniczo, przyjmuje się, że poszkodowany może wnieść uwagi do protokołu powypadkowego jeden raz. Komisja powinna uzupełnić lub skorygować dokument zgodnie z zastrzeżeniami pracownika, jeśli znajdują one odzwierciedlenie w materiale dowodowym.

Problem może pojawić się wtedy, kiedy pracownik nadal nie będzie zadowolony z treści nowego protokołu. Poszkodowany nie może jednak złożyć kolejnego pisma z uwagami, ponieważ w takim przypadku postępowanie powypadkowe mogłoby ciągnąć się w nieskończoność.

Chociaż przepisy nie mówią o prawie do jednokrotnego zgłaszania uwag, to należy przyjąć, że prawo to dotyczy jedynie pierwszej wersji protokołu.

Jak napisać i wnieść uwagi do protokołu powypadkowego?

Uwagi i zastrzeżenia do protokołu powypadkowego wnosi się na piśmie. Dokument można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór uwag do protokołu powypadkowego. W piśmie należy uwzględnić własną wersję zdarzeń, czyli opis okoliczności, przebiegu i skutków wypadku.

Uwagi dostarcza się pracodawcy lub zespołowi powypadkowemu za pokwitowaniem. Dokument powinien zostać włączony do dokumentacji powypadkowej.

Warto pamiętać, że w punkcie 13. protokołu powypadkowego poszkodowany potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z treścią protokołu i został pouczony o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Złożenie podpisu nie jest jednak równoznaczne ze stwierdzeniem braku uwag i zastrzeżeń do treści ustaleń z protokołu. 

uwagi-do-protokolu-powypadkowego-wzor
Uwagi do protokołu powypadkowego - wzór
17