Odwołanie od protokołu powypadkowego – wzór

17 

Każdy pracownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Jeśli jego uwagi nie zostaną uwzględnione, może również odwołać się od protokołu powypadkowego do sądu pracy. Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy wzór odwołania od protokołu powypadkowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie znaczenie ma protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy to formalny zapis nieszczęśliwego zdarzenia, które miało miejsce w miejscu pracy pracownika. Dokument zawiera informacje o okolicznościach, przyczynach i konsekwencjach wypadku.

Ma ogromne znaczenie dla pracownika, ponieważ na jego podstawie ten może ubiegać się o odpowiednie świadczenia lub odszkodowanie. Najczęściej, odwołanie od protokołu powypadkowego znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy pracownik uważa, że:

  • informacje zawarte w protokole są niezgodne z rzeczywistością,
  • wypadku niesłusznie nie uznano za zdarzenie w miejscu pracy.

Protokół powypadkowy sporządza się w ciągu 14 dni. Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów na takie twierdzenia. 

Kto może wnieść odwołanie od protokołu powypadkowego?

Odwołanie od protokołu powypadkowego może wnieść zarówno pracownik, jak i jego rodzina lub pełnomocnik, a także zarządca miejsca pracy. Jeśli pracownik wnosi odwołanie, ma 30 dni na dostarczenie go do odpowiedniego organu nadzorującego.

W przypadku braku możliwości dopełnienia tego terminu z powodu problemów zdrowotnych termin 30 dni liczy się od momentu ustąpienia takich przeszkód. Jeżeli odwołanie składa zarządca miejsca pracy, który uważa, iż niesłusznie ustalono, że pracownik uległ wypadkowi lub wypadek został niesłusznie uznany za zdarzenie w miejscu pracy, czas na wniesienie odwołania wynosi 14 dni. 

Czym skutkuje odwołanie od protokołu powypadkowego?

Przykładowe odwołanie od protokołu powypadkowego prowadzi do powołania komisji odwoławczej przez organ zarządzający miejscem pracy oraz we współpracy z kierownictwem odpowiedniego związku zawodowego.

Komisję tworzą reprezentanci związku zawodowego oraz organu zarządzającego miejscem pracy, ale nie ci sami, którzy sporządzali pierwotny protokół. Odwoławcza komisja powypadkowa ma za zadanie zbadać przyczyny i okoliczności wypadku w oparciu o materiały zebrane przez pierwotną komisję.

Może też przeprowadzić badania dodatkowe, jeśli jest to niezbędne. Zmiana ustaleń dot. protokołu powypadkowego może wpływać na wysokość otrzymywanych odszkodowań i świadczeń. 

Jak napisać odwołanie od protokołu powypadkowego?

Odwołanie od protokołu powypadkowego pracownik może przygotować w oparciu o sprawdzony wzór odwołania od protokołu powypadkowego, podając w nim własne argumenty i dowody. Co ważne, podstawą odwołania może być nie tylko niezgodność protokołu ze stanem faktycznym, ale także znaczna zwłoka w sporządzeniu protokołu powypadkowego.

Jeśli treść protokołu znacząco mija się z prawdą, poza wystąpieniem do sądu z prośbą o ustalenie, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy, pracownik może również zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, która zbada sprawę zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

odwolanie-od-protokolu-powypadkowego-wzor
Odwołanie od protokołu powypadkowego - wzór
17