Wypadek przy pracy oraz protokół powypadkowy – wzór

Wypadek przy pracy – definicja

Za wypadek przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wypadek następuje w czasie lub w związku z wykonywaniem pracy lub poleceń przełożonych podczas lub w związku z wykonywaniem czynności przez pracownika w interesie pracodawcy, nawet wówczas bez polecenia lub gdy wypadek zaistniał w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między zakładem pracy a miejscem wykonania pracy.

Protokół powypadkowy wzór

Kto ustala okoliczności wypadku przy pracy?

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku obciąża pracodawcę lub inne określone podmioty określone w przepisach. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w interesie pracownika leży prawidłowe ustalenie zgodnie z prawdą okoliczności wypadku, które mogą pozbawić go roszczeń z ustawy wypadkowej.

Protokół powypadkowy w pracy

Dlatego pracownik ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem uzupełniającego ustalenia lub sprostowania treści protokołu. Chodzi tu o prawidłowe ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku i jego skutków oraz – co bardzo WAŻNE – czy dane zdarzenie jest lub nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu przepisów ustawy wypadkowej.

W interesie poszkodowanego pracownika bardzo WAŻNE jest stwierdzenie, iż przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracodawcę określonych przepisów, a w interesie pracodawcy jest określenie, czy pracownik przyczynił się do powstania wypadku, ewentualnie w jakim stopniu.

Te ustalenia są bardzo WAŻNE, bo gdyby się okazało (było stwierdzone), że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione przez pracodawcę naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa pracownika bądź też pracownika będącego w stanie nietrzeźwości, a co przyczyniło się w znacznym stopniu do zaistnienia wypadku – to w takich sytuacjach świadczenie powypadkowe przewidziane w powyższej ustawie nie przysługiwałoby pracownikowi.

Dlatego też pracownik lub członek jego rodziny ma prawo być zapoznany z treścią tego protokołu, oraz ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatekodpisów oraz kopii. Ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń, które winien zgłosić na piśmie. Zostają one wówczas dołączone do protokołów.

Zespół powypadkowy ma 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku na sporządzenie protokołu powypadkowego.

Natomiast jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu pracownik lub członek jego rodziny może kwestionować przebieg wypadku lub inne okoliczności takie jak stopień winy pracownika, jego przyczynienie się do wypadku, zawartość alkoholu we krwi. Jest na to czas kiedy członkowie zespołu powypadkowego przedstawiają protokół pracodawcy, aby ten go zatwierdził. Wtedy również sam pracodawca może kwestionować dokonane ustalenia.

Dlatego adwokat podkreśla, że pracownik może żądać ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, oraz może również żądać ustalenia, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za mogące nastąpić w przyszłości skutki wypadku przy pracy.

Wówczas orzeczenie sądowe zastąpiłoby protokół powypadkowy, i w oparciu o nową jego treść można byłoby ubiegać się o świadczenie w ZUS. Natomiast w razie śmierci pracownika wskutek wypadku po stronie powodowej w procesie przed sądem mogą wystąpić uprawnieni członkowie jego rodziny, którzy zostali zapoznani z protokołem powypadkowym.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.