Wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy – wzór

17 

Wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy mają duży wpływ na treść protokołu powypadkowego. Wyjaśnienia najczęściej odnotowuje się na piśmie – zapisuje je protokolant działający na rzecz komisji powypadkowej. Jakie elementy zawiera taki dokument?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak napisać wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy?

Wyjaśnienia świadka warto przygotowywać na gotowym do wypełnienia druku, jakim jest wzór wyjaśnień świadka wypadku przy pracy. Dokument uwzględnia między innymi:

 • dane pracodawcy,
 • informacje o zespole powypadkowym, czyli o członkach komisji powypadkowej i jej przewodniczącym,
 • informacje o wypadku (miejsce, data),
 • dane świadka,
 • określenie stosunku stron – świadka do pracodawcy, świadka do poszkodowanego,
 • dane poszkodowanego,
 • opis relacji świadka,
 • podpis protokolanta, 
 • podpis świadka, potwierdzający fakt odczytania protokołu i akceptacji jego treści. 

Wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy zawierają również oświadczenie, że świadek przekazał członkowi zespołu powypadkowego wszystkie informacje, jakie posiadał.

Jak dokumentuje się wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy?

Świadek wypadku przy pracy zasadniczo nie musi składać swoich wyjaśnień na piśmie. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

Do jego zadań należy między innymi zebranie informacji o wypadku od świadków, jednak przepisy nie mówią o tym, w jakiej formie, ani w jakim zakresie zbiera się takie informacje. Nie wprowadzają one również obowiązku dokumentowania przekazanych informacji w formie papierowej.

Oznacza to, że zgodne z prawem jest na przykład wprowadzenie do treści protokołu powypadkowego informacji przekazanych przez świadka z adnotacją, kto takie informacje przekazał, a także przygotowanie notatki z rozmowy ze świadkiem i dołączenie jej do protokołu.

Jaką rolę pełnią wyjaśnienia świadka wypadku?

Zespół powypadkowy ma obowiązek przedstawienia protokołu powypadkowego w terminie 14 dni. Protokół wskazuje przyczyny i okoliczności wypadku, a także jego konsekwencje. Do protokołu dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i wyjaśnienia świadków wypadku.

Z dokumentami powinien zapoznać się sam poszkodowany, który ma prawo zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu. Później dokument przekazuje się pracodawcy do zatwierdzenia. Wszelkie załączniki do protokołu stanowią jego integralny element.

Dotyczy to także opinii lekarskich, zdjęć z miejsca wypadku, czy uwag członka komisji powypadkowej. Wyjaśnienia świadka pełnią istotną rolę w ustalaniu przyczyn i przebiegu zdarzenia. Mogą potwierdzać relację poszkodowanego lub wręcz przeciwnie – podważać jej prawdziwość.

Poza tym wyjaśnienia świadka mogą stanowić potwierdzenie dopełnienia przez niego swoich podstawowych obowiązków, czyli:

 • niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zdarzeniu,
 • zadbania o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających w okolicy zdarzenia,
 • zapewnienia pomocy osobom poszkodowanym.
wyjasnienia-swiadka-wypadku-przy-pracy-wzor
Wyjaśnienia świadka wypadku przy pracy - wzór
17