Sprostowanie decyzji – wzór

17 

Sprostowaniem decyzji administracyjnej zajmuje się organ, który daną decyzję wydał. Może on działać z urzędu lub na żądanie strony. Rozwiązanie to stosuje się również w przypadku postanowień. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprostowania decyzji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czego może dotyczyć sprostowanie decyzji?

Wzór sprostowania decyzji administracyjnej nie znajdzie zastosowania w przypadku błędów merytorycznych, wad istotnych, związanych ze stosowaniem przepisów prawa, ustaleniem stanu faktycznego czy ustaleniem kwalifikacji prawnej.

Sprostowanie decyzji może dotyczyć jedynie wyeliminowania błędów pisarskich, błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumencie. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego:

“Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.” Takiego sprostowania można dokonać w każdym czasie.

Możliwość wydania postanowienia w sprawie sprostowania decyzji dotyczy decyzji wydanych przez organ podatkowy, w tym decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, decyzji w sprawie umorzenia zobowiązania, odroczenia zobowiązania lub rozłożenia zobowiązania na raty.

Jak napisać sprostowanie decyzji?

Sprostowanie decyzji przyjmuje formę postanowienia. Dokument można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór. Należy pamiętać przy tym, że sprostowanie nie powinno prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia. Pismo ma opisywać, na czym polegały oczywiste błędy/omyłki oraz jak powinna wyglądać decyzja.

W zależności od rodzaju błędu, dokument może odnosić się zatem:

  • do błędu rachunkowego, czyli pomyłki w działaniu matematycznym,
  • do błędów słownych, np. błędów pisarskich, komputerowych,
  • do podania niewłaściwej daty decyzji,
  • do błędu ortograficznego,
  • do przestawienia liter,
  • do zamiany wyrazów,
  • do błędów literowych, np. w pisowni imienia, nazwiska, nazwy.

Zgodnie z prawem, na postanowienie w sprawie sprostowania służy zażalenie. Pismo w sprawie sprostowania decyzji może zostać wydane w każdym czasie, ponieważ przepisy nie wskazują żadnych norm czasowych dokonania sprostowania. 

sprostowanie-decyzji-wzor-pdf-doc
Sprostowanie decyzji - wzór
17