Jak uzyskać odpis wyroku o alimenty? wzór wniosku

17 

Odpis wyroku o alimenty nie jest wydawany automatycznie. Dokument stanowi potwierdzenie zasądzonego prawa do świadczenia alimentacyjnego. Na jego podstawie możliwe jest wszczęcie egzekucji komorniczej, o ile wyrok zawiera klauzulę wykonalności.

Jak uzyskać odpis wyroku o alimenty? wystarczy złożyć w sądzie wniosek o wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia dotyczącego alimentów.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wydanie odpisu wyroku o alimenty, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czy odpis wyroku jest wydawany automatycznie?

Wyrok sądu zasadniczo kończy spór pomiędzy stronami. Każda z nich może otrzymać odpis wyroku, ale z reguły nie dzieje się to samoistnie. Aby otrzymać odpis wyroku alimentacyjnego, należy złożyć pisemny wniosek o wydanie takiego dokumentu.

Pismo należy skierować do tego sądu, przed którym toczyła się sprawa. Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym lub pocztą, listem poleconym. 

Za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wnioskodawca uiszcza opłatę kancelaryjną w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu. Zatem nie płacimy za każdą stronę odpisu orzeczenia tylko za pakiety po 10 stron. Jeśli wniosek dotyczy uzasadnienia wyroku, to konieczne jest także uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

Składając do sądu wniosek o odpis wyroku sądu, należy dołączyć potwierdzenie dokonania zapłaty.

Jak napisać wniosek o wydanie odpisu wyroku?

Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • miejsce i data sporządzenia,
 • oznaczenie danych wnioskodawcy, w tym adresu zamieszkania,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy,
 • oznaczenie sądu, w którym odbyła się sprawa,
 • osnowa, czyli treść wniosku,
 • podpis,
 • lista załączników, w tym potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty kancelaryjnej.

Wniosek o wydanie odpisu wyroku alimentacyjnego powinien zawierać żądanie wydania odpisu wyroku oraz stwierdzenie jego prawomocności. Oznacza ono, że taki wyrok jest wiążący zarówno dla stron, jak i dla innych organów.

Jeśli wyrok jest prawomocny, druga strona nie może go zaskarżyć. Wyrok staje się prawomocny po 7 dniach od jego wydania, chyba że jedna ze stron złoży w tym czasie wniosek o uzasadnienie wyroku w celu wniesienia apelacji. 

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku powinien wskazywać także preferowany sposób odbioru odpisu. Wnioskodawca może zażądać dostarczenia odpisu pocztą, podając jednocześnie adres doręczenia. Ma też prawo zadeklarować, że odbierze odpis osobiście. W tym drugim przypadku wnioskodawca powinien skontaktować się z sekretariatem, aby ustalić odpowiedni termin swojej wizyty.

Odpis wyroku sądu z klauzulą wykonalności

Wniosek o wydanie postanowienia sądu w sprawie alimentów powinien zawierać również żądanie wydania odpisu z klauzulą wykonalności, jeśli dokument ma służyć jako podstawa prawna do wyegzekwowania zaległych alimentów przez komornika. Klauzula wykonalności oznacza, że wyrok może zostać wykonany w drodze egzekucji komorniczej. 

Zgodnie z przepisami, tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. To oznacza, że w takim przypadku wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie jest konieczny.

Posiadając odpis wyroku z klauzulą wykonalności, wnioskodawca może skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji zaległego długu. 

Odpis wyroku z uzasadnieniem

Inną kwestią jest złożenie wniosku o odpis wyroku z uzasadnieniem. Takie pismo składa strona, która planuje odwołać się od postanowienia sądu. Czas na wystąpienie z wnioskiem o odpis wyroku z uzasadnieniem wynosi 7 dni, licząc od momentu ogłoszenia wyroku. 

Wniosek o odpis wyroku z uzasadnieniem powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie wyroku, w tym data i sygnatura akt,
 • treść wniosku: żądanie sporządzenia odpisu wyroku z uzasadnieniem (należy wskazać, czy uzasadnienie ma dotyczyć części, czy całości wyroku),
 • podpis wnioskodawcy.

Jak zostało wspomniane, wniosek o uzasadnienie wyroku podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł. Po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem strona ma 14 dni na przygotowanie odwołania. Apelację składa się do sądu, który wydał wyrok.

Ile czeka się na odpis wyroku?

Strona, która wnioskuje o odpis wyroku, musi czekać na jego doręczenie. Jeśli chce przyspieszyć procedurę, powinna zadeklarować chęć osobistego odbioru dokumentów, zamiast czekać na ich dostarczenie pocztą.

Przepisy nie wskazują, ile czasu ma sąd na doręczenie odpisu wyroku. Wszelkie terminy wskazane w przepisach są dla sędziów terminami instrukcyjnymi, dlatego stanowią jedynie dobrą praktykę – nie są wiążące.

W praktyce, czas oczekiwania na odpis wyroku to zazwyczaj okres od 2 tygodni do 1 miesiąca. Wiele zależy jednak od tego, jakie jest obłożenie danego sądu. Czasami odpis wyroku można uzyskać niemal od ręki, innym razem trzeba czekać na dokumenty nawet kilka miesięcy.

Odwołanie od wyroku w sprawie alimentów

Jak zostało wspomniane, odpis wyroku o alimenty wraz z uzasadnieniem potrzebny jest stronie, która planuje odwołać się od postanowienia sądu. W takim celu należy:

 • w ciągu 7 dni od wydania wyroku wystąpić o jego uzasadnienie,
 • w ciągu 14 dni od otrzymania uzasadnienia złożyć apelację. 

Odwołanie/apelacja od wyroku w sprawie alimentów może dotyczyć ich wysokości – zbyt wysokich lub zbyt niskich alimentów. Należy pamiętać przy tym, że wysokość alimentów zależy uzasadnionych potrzeb dziecka i możliwości finansowych zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica. 

Jeśli zwiększają się potrzeby dziecka, a sytuacja materialna pozwanego pozwala na zapewnienie małoletniemu większych środków na utrzymanie i wychowanie, sąd okręgowy zwiększy wysokość alimentów. Jeżeli jednak sytuacja zobowiązanego ulegnie pogorszeniu lub gdy potrzeby dziecka ulegną zmniejszeniu, można starać się o to, aby alimenty zostały obniżone lub pozostały na tym samym poziomie.

Należy wiedzieć jednak, że alimenty należą się nawet dziecku pełnoletniemu. Nie ma znaczenia, że uprawniony skończył 18 lat, jeśli nadal się uczy i nie może samodzielnie się utrzymywać. O zmianie wysokości alimentów można zaś mówić wtedy, kiedy dojdzie do zmiany sytuacji, np. gdy dziecko usamodzielni się i podejmie pracę.

Warto pamiętać, że złożenie apelacji od wyroku o alimenty jest odpłatne. Koszt apelacji wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy alimentów za cały rok. Opłata to nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Podsumowując

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie o alimenty jest obowiązkowe tylko w przypadku gdy sąd wezwie do tego strony, jeśli natomiast sąd zawiadamia o rozpawie – obecność stron nie jest obowiązkowa.

Bez względu jednak na przebieg samej rozprawy alimentacyjnej, aby uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia, strona musi wnieść wniosek o odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.

jak-uzyskac-odpis-wyroku-o-alimenty-wzor-wniosku
Jak uzyskać odpis wyroku o alimenty? wzór wniosku
17