Odwołanie od alimentów – wzór pisma

17 

Jeśli zobowiązany do alimentacji nie zgadza się z określoną w pozwie kwotą alimentów, powinien sporządzić odpowiedź na pozew o alimenty, w której odniesie się do stanowiska powoda.

Kiedy zaś sąd podejmie już decyzję w sprawie obowiązku alimentacyjnego, ustalając kwotę, z którą pozwany się nie zgadza, możliwe będzie wniesienie apelacji od wyroku, po złożeniu wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku. Jak bronić się zatem przed zbyt wysokimi alimentami?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie odwołania od zbyt wysokich alimentów, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Od czego zależy wysokość alimentów?

Na początku warto wyjaśnić, od czego zależy wysokość alimentów i kiedy można kwotę takiego świadczenia podwyższyć lub obniżyć. Alimenty stanowią wypadkową uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości finansowych zobowiązanego.

Kiedy rodzic składa pozew o alimenty w imieniu małoletniego dziecka, określa wysokość świadczenia na podstawie ponoszonych kosztów utrzymania i wychowania dziecka, w tym między innymi zakupu odzieży, żywności, leków czy podręczników szkolnych. 

Gdy dziecko rośnie, z reguły zwiększają się także jego uzasadnione potrzeby, a wtedy rodzic składa wniosek o podwyższenie alimentów, co jest dopuszczalne na podstawie przepisów mówiących o tak zwanej zmianie okoliczności.

Z drugiej strony, alimenty można także obniżyć, kiedy koszty utrzymania uprawnionego zmniejszają się lub gdy pogorszeniu uległa sytuacja materialna zobowiązanego do płacenia obowiązku alimentacyjnego.

Podsumowując: w razie zmiany stosunków i różnych okoliczności – pozwany i powód mogą żądać zmiany orzeczenia sądu o lub zmiany umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. 

Odpowiedź na pozew o alimenty

Pierwszą linią obrony w przypadku zagadnienia „za wysokie alimenty odwołanie” jest sporządzenie odpowiedzi na pozew o alimenty lub odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów. W obu przypadkach pozwany powinien wykorzystać możliwość przygotowania odpowiedzi na pozew, aby ustosunkować się do żądań powoda i przedstawić swoje kontrargumenty. 

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów lub odpowiedź na pozew o alimenty opiewający na bardzo wysoką kwotę? Należy pamiętać, że taka odpowiedź jest pismem procesowym. Pismo procesowe musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, tego samego, który przesłał pozwanemu odpis pozwu,
 • oznaczenie stron i ich przedstawicieli ustawowych, 
 • oznaczenie sygnatury sprawy,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • wskazanie osnowy wniosku lub oświadczenia, czyli określenie, czy pozwany zgadza się z pozwem, czy nie zgadza się z pozwem w części lub w całości, a także żądanie oddalenia powództwa, czyli uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • wskazanie wniosków, czyli uzasadnienie oraz dowody na przedstawione twierdzenia, 
 • prośba o ponownym rozpoznaniu sprawy,
 • podpis,
 • lista załączników.

W praktyce odpowiedź na pozew o alimenty, która ma służyć wyrażeniu sprzeciwu wobec żądanej kwoty świadczenia, powinna zawierać:

 • żądanie oddalenia powództwa w części dotyczącej kwoty świadczenia,
 • uzasadnienie, w którym pozwany wykaże, że alimenty powinny być niższe, ponieważ uzasadnione potrzeby uprawnionego zostały zawyżone przez powoda i/lub możliwości finansowe zobowiązanego są niższe, np. z uwagi na utratę pracy co jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Warto uważać przy tym na takie druki, jak darmowy wzór odpowiedzi na pozew o alimenty, ponieważ formularze tego typu często pełne są braków i błędów formalnych. Złożenie takiego pisma może doprowadzić do uchybienia terminu na wniesienie odpowiedzi. Natomiast odpowiedź na pozew złożona po terminie nie będzie brana przez sąd pod uwagę.

Jeśli pozwany nie jest w stanie samodzielnie przygotować takiego pisma i nie chce korzystać z pomocy adwokata, najkorzystniej będzie wypełnić sprawdzony wzór odpowiedzi na pozew o alimenty, uzupełniając go własnym uzasadnieniem i dołączając do niego dowody potwierdzające przytoczone argumenty, jak:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie z urzędu pracy,
 • zaświadczenie od pracodawcy, itp.

Jak odwołać się od alimentów?

Nawet jeśli odpowiedź na pozew o alimenty nie przyniesie pożądanego rezultatu i sąd wyda orzeczenie, w którym ustanawia zbyt wysoką naszym zdaniem kwotę świadczenia alimentacyjnego, pozwany może nadal bronić się przed obowiązkiem regularnego uiszczania zasądzonych alimentów w takiej wysokości poprzez złożenie apelacji, czyli odwołania od wydanego wyroku.

Apelacja (odwołanie) jest środkiem odwoławczym od wyroku. Wnosi się ją do tego sądu, który wydał zaskarżany wyrok. Termin na złożenie apelacji to dwa tygodnie, przy czym jest on liczony od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem, a taki wyrok doręcza się na wniosek strony. 

Zatem, aby odwołać się od wyroku w sprawie obowiązku alimentacyjnego, należy złożyć do sądu wniosek o przygotowanie i doręczenie jego uzasadnienia. Na to pozwany ma 7 dni.

Kiedy zobowiązany do alimentacji otrzyma wyrok z uzasadnieniem, będzie miał kolejne 14 dni na sporządzenie odwołania, czyli apelacji. Apelację kieruje się do sądu II instancji (sąd okręgowy), ale składa się ją za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok (I instancji – sąd rejonowy).

Pozwany może wykorzystać w tym celu odwołanie od alimentów wzór pisma, który jest drukiem gotowym do wypełnienia za pomocą argumentów podważających zasadność podjętej przez sąd decyzji. 

Apelacja od wyroku nie jest bezpłatna. Jej koszt to 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy obowiązku alimentacyjnego za cały rok (w przypadku złej sytuacji finansowej można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych). Warto więc dobrze wykorzystać taką szansę i przygotować odwołanie bardzo skrupulatnie. W zależności od okoliczności sytuacji konieczne będzie podważenie argumentów powoda dotyczących:

 • uzasadnionych potrzeb uprawnionego,
 • sytuacji finansowej zobowiązanego.

W apelacji pozwany może odnieść się do faktu, że z własnej kieszeni ponosi część kosztów utrzymania dziecka poprzez zakup odzieży czy książek, jednocześnie regularnie płacąc alimenty. Jeśli zaś pozwany wniósł o podwyższenie alimentów z powodu lepszej sytuacji materialnej zobowiązanego, to należy wykazać, że ta wcale nie uległa poprawie.

Podsumowanie tematu

Krótko mówiąc, pozwany, wnioskując o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powinien przekonać sąd, że nie może sprostać obowiązkowi alimentacji przy danej wysokości świadczenia bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

Aby uchylić, lub zmniejszyć obowiązek alimentacyjny, wszelkie twierdzenia, które przedstawi, pozwany powinien także udokumentować, bu wspomóc prośbę o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, lub obniżenie alimentów, jak to zrobić? najlepiej dołączając do apelacji rachunki stanowiące dowód na ponoszone koszty utrzymania.

Warto pamiętać także, że podobnie jak powód może złożyć pozew o podwyższenie alimentów, tak samo pozwany ma prawo złożyć pozew o obniżenie alimentów, kiedy dojdzie do zmiany sytuacji, np. do utraty pracy, degradacji ze stanowiska, ciężkiej choroby i tak dalej.

Podstawa prawna:

Art. 369. – [Właściwość sądu; termin wniesienia apelacji] – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

odwolanie-od-alimentow-wzor-pisma-pdf-doc
Odwołanie od alimentów - wzór pisma
17