Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty – wzór

17 

Jak napisać wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty? Strona chcąca dysponować dokumentem, który potwierdzi zasądzone prawo do świadczenia alimentacyjnego, powinna wnieść wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty.

Pismo takie można złożyć do sądu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli odpis ma służyć jako podstawa do wszczęcia egzekucji komorniczej zaległych długów, musi zawierać klauzulę wykonalności.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak uzyskać odpis wyroku o alimenty?

Wyroki czy postanowienia kończące postępowanie sądowe nie są dostarczane z urzędu, lecz dostarczane stronom na pisemny wniosek o wydanie odpisu postanowienia sądu (lub jego wyroku).

Pismo takie należy złożyć do sądu, w którym toczyła się dana sprawa. Można to zrobić w Biurze Obsługi Interesantów (biuro podawcze) lub za pośrednictwem poczty, wysyłając list polecony.

Wnosząc wniosek o wydanie odpisu wyroku, należy uiścić opłatę kancelaryjną wysokości:

  • w sprawach cywilnych (do których zalicza się sprawa o alimenty): 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron;
  • w sprawach karnych: 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia.

Kwotę można wpłacić przelewem na konto bankowe lub w kasie sądu. Należy pamiętać o zachowaniu potwierdzenia opłaty – trzeba je załączyć do wniosku.

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Z jakich elementów składa się wniosek o odpis wyroku?

Wniosek o odpis wyroku o alimenty musi spełniać określone wymogi formalne, czyli zawierać następujące składowe:

  • miejsce i datę sporządzenia pisma;
  • wskazanie danych osoby wnoszącej wniosek (imię, nazwisko, dokładny adres);
  • podanie sygnatury akt sprawy – by ją uzyskać, najłatwiej skontaktować się z sekretariatem wydziału sądu, w którym odbywała się sprawa o alimenty (wydział rodzinny i nieletnich);
  • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
  • osnowę (treść) wniosku;
  • własnoręczny podpis wnioskującego;
  • listę załączników;
  • do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty kancelaryjnej (w przypadku przelewu) lub nakleić na dole pisma znaczki opłaty sądowej – otrzymane po uregulowaniu należności.

Co zawrzeć w treści wniosku?

W treści należy wnieść o wydanie odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności.  Potwierdza ono, że wyrok sądu w sprawie o alimenty jest wiążący dla stron, sądu i innych organów, tj. nie może zostać zaskarżony za pośrednictwem apelacji.

Orzeczenie sądu pierwszej instancji uprawomocnia się po 7 dniach od daty jego wydania, o ile żadna ze stron nie złoży w tym terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

We wniosku o wydanie odpisu wyroku należy ponadto podać dokładną datę wydania wyroku oraz wskazać sąd okręgowy, w którym toczyła się sprawa. Ponadto trzeba pamiętać o określeniu sposobu odbioru odpisu.

Jeżeli wnioskodawca chce, by dokument został mu dostarczony za pośrednictwem poczty, powinien to zaznaczyć, podając adres, na jaki ma zostać nadana przesyłka.

Może także uściślić, że odbierze odpis osobiście. Opisywane pismo można przygotować samodzielnie lub np. wykorzystując profesjonalny wzór wniosku o wydanie odpisu wyroku o alimenty.

Ściąganie zaległych alimentów – odpis wyroku z klauzulą wykonalności

Jeżeli odpis wyroku o alimenty ma służyć jako podstawa do wyegzekwowania zaległych alimentów, należy pamiętać, by we wniosku wystąpić o odpis wyroku z klauzulą wykonalności (tytuł wykonawczy).

Mianem klauzuli wykonalności określa się akt sądu stwierdzający, iż wyrok może być wykonany na drodze egzekucji komorniczej.

Zgodnie z art. 1082 Kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, co w praktyce oznacza, że nie ma konieczności występowania z osobnym wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w sprawie o alimenty.

Posiadając wyrok z klauzulą wykonalności (lub jego odpis), można skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji zaległego długu, do którego należy dołączyć wspomniany odpis.

Jak odebrać gotowy odpis?

Z zasady odpis orzeczenia zostaje przesłany pocztą – na adres wskazany przez wnioskodawcę w treści wniosku. Dokument można też jednak odebrać osobiście (należy to uściślić w treści pisma) – zwłaszcza jeśli stronie zależy na skróceniu czasu oczekiwania.

Wybierając tę opcję odbioru, warto jednak uprzednio skontaktować się z sekretariatem odpowiedniego wydziału sądu (w przypadku sprawy o świadczenie alimentacyjne będzie nim wydział rodzinny i nieletnich), by ustalić datę swojej wizyty.

Ile czasu ma sąd na wysłanie odpisu wyroku?

Czas oczekiwania na wydanie odpisu wyroku w sprawie o alimenty wynosi od dwóch tygodni do nawet dwóch miesięcy.

Okres ten uzależniony jest od wielu czynników, m.in. liczby spraw rozpatrywanych obecnie w danym wydziale sądu, ilości obowiązków sędziego referenta czy specyficznego momentu w roku – święta czy dni ustawowo wolne od pracy przełożą się prawdopodobnie na dłuższe wyczekiwanie przesyłki przez wnioskodawcę.

Odpis wyroku sądu z uzasadnieniem a odwołanie

Jeżeli strona chce wnieść wniosek o sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, to ma na to 7 dni od momentu ogłoszenia wyroku. Pismo takie powinno zawierać te same elementy formalne, co wniosek o wydanie odpisu wyroku, czyli dane wnioskodawcy, wskazanie sądu, daty wydania wyroku i sygnatury akt.

W treści należy wnieść o sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, wskazując dodatkowo, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku, czy jego części (w szczególności objętych nim konkretnych rozstrzygnięć). Wniosek o uzasadnienie orzeczenia podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

Od momentu otrzymania odpisu z uzasadnieniem strona ma 14 dni na odwołanie się od wyroku w sprawie o alimenty poprzez złożenie apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości wniesienia apelacji od wyroku, jeżeli nie złożono wcześniej wniosku o uzasadnienie. Taka apelacja zostanie przez sąd okręgowy odrzucona.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wydanie-odpisu-wyroku-o-alimenty-wzor-przyklad
Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty - wzór
17