Przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska

(1 opinia klienta)

17 

Jak powinien wyglądać przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska? Zmiana imienia i nazwiska jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Chociaż ustawa wylicza przesłanki, które uprawniają obywateli do zmiany nazwiska, to należy wiedzieć, że katalog przyczyn uzasadniających wniosek w tej sprawie jest otwarty. Jak zatem może wyglądać przykładowe uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska?

Poniżej pobierzesz gotowe przykłady, na których warto się wzorować:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Z jakich powodów można zmienić nazwisko?

Przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska najczęściej opiera się o przesłanki wyliczone w treści ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10).

Są wśród nich takie przyczyny złożenia wniosku o zmianę nazwiska jak:

 • posiadanie nazwiska ośmieszającego,
 • posiadanie nazwiska nielicującego z godnością człowieka,
 • posiadanie nazwiska zmienionego bezprawnie,
 • posiadanie nazwiska, które w praktyce nie jest używane.

Co ważne, ustawa przewiduje możliwość zmiany nazwiska z tak zwanych ważnych powodów, a oceny istotności tych powodów dokonuje się indywidualnie. Katalog możliwych przyczyn zmiany nazwiska pozostaje otwarty.

Istotne jest jednak, aby wskazywane przez wnioskodawcę argumenty miały doniosły społecznie charakter, a także były niezależnie od interesu i motywacji wnioskodawcy.

Jak zmienić nazwisko?

Zanim podamy przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska, warto wyjaśnić pokrótce, jak wygląda sama procedura zmiany nazwiska. Należy wiedzieć, że cały proces następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, a zapoczątkowuje go wniosek złożony na formularzu urzędowym.

Wniosek ten składany jest do kierownika urzędu stanu cywilnego. Nie ma przy tym znaczenia, do którego urzędu zgłosi się wnioskodawca – miejsce zamieszkania czy zameldowania nie jest brane pod uwagę. Istotna jest tylko wola wnioskodawcy.

Wniosek o zmianę nazwiska zawiera:

 • dane osoby, której dotyczy zmiana nazwiska, czyli imiona, nazwisko, nazwisko rodowe,
 • dane kierownika urzędu stanu cywilnego,
 • numer PESEL wnioskodawcy,
 • nazwisko postulowane – jakie wnioskodawca chciałby nosić
 • adres do korespondencji,
 • uzasadnienie, czyli opis okoliczności stanu faktycznego i wskazanie stosownej podstawy prawnej,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej sprawie nie wystąpił on z takim samym wnioskiem do innego organu ani nie otrzymał wcześniej odmownej decyzji w tej samej sprawie. 

Warto wiedzieć również, że wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie skarbowej w kwocie 37 zł. Opłatę wnosi się na rachunek gminy właściwej ze względu na siedzibę wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zasady zmiany nazwiska

Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać nazwisko postulowane, czyli to, jakie wnioskodawca chciałby nosić. Co ważne, w Polsce można posiadać tylko jedno maksymalnie dwuczłonowe nazwisko. Inna ilość nazwisk może wynikać natomiast z przepisów państwa, którego obywatelstwo posiada wnioskodawca.

Posiadanego nazwiska nie można zmienić na nazwisko:

 • historyczne, 
 • wsławione w dziedzinie kultury, 
 • wsławione w dziedzinie nauki, 
 • wsławione w dziedzinie działalności politycznej, 
 • wsławione w dziedzinie działalności społecznej, 
 • wsławione w dziedzinie działalności wojskowej, 

chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o takim nazwisku – o ile są to wstępni lub małżonek.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W szczególnej sytuacji jest osoba, która po ślubie zmieniła nazwisko, a następnie rozwiodła się i chce wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.

Eks żonie czy eks mężowi przysługuje prawo do zmiany nazwiska w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Wystarczy, że osoba chcąca powrócić do swojego poprzedniego nazwiska złoży oświadczenie o chęci zmiany nazwiska. 

Jeśli nie dopilnuje ona wskazanego terminu 3 miesięcy, nadal będzie mogła zmienić nazwisko, jednak z zastosowaniem bardziej skomplikowanej procedury administracyjnej. Taki wniosek będzie też wymagał uzasadnienia podjętej decyzji.

Uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie może wskazywać na chęć zamknięcia danego etapu życia i odcięcia się od przeszłości. Warto wiedzieć również, że zmienione po ślubie nazwisko można także skrócić.

Jeśli żona czy mąż przyjmuje po ślubie nazwisko dwuczłonowe (własne i małżonka), ale w praktyce posługuje się jednym z nich, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwiska, a właściwie o jego korektę, czyli skrócenie o jeden człon, powołując się na fakt, iż na co dzień korzysta z jednej części pełnego nazwiska. 

Zmiana nazwiska dziecka

Dziecko najczęściej otrzymuje nazwisko ojca. Jeśli para bierze ślub, to w trakcie zawierania małżeństwa określa, jakie nazwisko będą nosiły jej wspólne dzieci.

W przypadku niezłożenia oświadczenia, dziecko będzie nosiło nazwisko obojga rodziców. Dawniej w takim przypadku dziecku nadawano nazwisko ojca. Para może też zmienić zdanie w trakcie sporządzania aktu urodzenia dziecka. 

Jeśli dziecko rodzi się w związku nieformalnym, otrzymuje automatycznie nazwisko matki. Ojciec może dobrowolnie uznać dziecko w urzędzie stanu cywilnego. Wtedy rodzice składają zgodne oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska ojca lub nazwiska dwuczłonowego. 

Zmiana nazwiska dziecka będzie uzasadniona, jeśli para rozwiodła się, a także gdy dziecko straciło jednego z rodziców, po czym wdowa czy wdowiec ponownie wzięli ślub.

Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka może odwoływać się zatem do faktu, że po rozwodzie drugi rodzic nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, a w przypadku wstąpienia w nowy związek małżeński – do faktu, że dziecko jest silnie związane z nowym partnerem rodzica. 

Inne przykłady uzasadnienia zmiany nazwiska

Jeśli chodzi o uzasadnienie zmiany nazwiska przykład, który z pewnością zostanie zaakceptowany przez kierownika urzędu cywilnego, powinien zawsze odwoływać się do przesłanek wyliczonych w ustawie.

W praktyce może istnieć więcej niż jeden argument przemawiający za zmianą nazwiska. Wiele osób posiadających nazwisko uznawane za ośmieszające czy uwłaczające, stosuje na co dzień nazwisko inne.

W takiej sytuacji można powołać się zarówno na chęć zmiany nazwiska z powodu jego brzmienia, jak i na fakt stosowania na co dzień nazwiska innego. 

1 opinia dla Przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska

 1. Wioletta Niedzielska

  bardzo dziękuję – produkt zawiera kilka przykładowych uzasadnień.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przyklad-uzasadnienia-wniosku-o-zmiane-nazwiska
Przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska
17