Uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie – przykład

17 

Jak prawidłowo napisać uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie? Jeśli po rozwodzie małżonek, który zmienił nazwisko po zawarciu małżeństwa, chce do niego powrócić, może dokonać tego w prosty sposób w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu.

Drugi małżonek nie może ani mu tego nakazać, ani tego zabronić. Warto pamiętać jednak, że po upływie wspomnianych 3 miesięcy zmiana nazwiska nie przestanie być możliwa, ale będzie podlegała już innej, bardziej skomplikowanej procedurze. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie i jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego uzasadnienia – przygotwaliśmy kilka przykładowych uzasadnień, które pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Uproszczona procedura zmiany nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie jest o wiele prostsza niż zmiana nazwiska w ramach standardowej procedury administracyjnej. Z uproszczonej procedury może skorzystać każdy, kto po ślubie zmienił dotychczasowe nazwisko, rozwiódł się i chce powrócić do poprzedniego nazwiska, czyli nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Co ważne, zmiana nazwiska po rozwodzie może odbyć się w ramach procedury uproszczonej jedynie w terminie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Jeśli małżonek nie złoży stosownego oświadczenia w tym czasie w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, będzie musiał skorzystać ze skomplikowanej procedury administracyjnej. Nadal jednak będzie miał możliwość doprowadzenia do takiej zmiany.

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Do procedury zmiany nazwiska po rozwodzie małżonek musi przygotować szereg niezbędnych dokumentów. Są wśród nich między innymi:

 • wniosek o przyjęcie oświadczenia dot. zmiany nazwiska,
 • dokument tożsamości,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, bądź odpis zupełny aktu małżeństwa ze wpisem o rozwodzie (jeśli dokumenty są składane w konsulacie).

Poza tym, podczas składania dokumentów w konsulacie lub w urzędzie stanu cywilnego, małżonek zainteresowany zmianą nazwiska musi udzielić także informacji o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

W przypadku, gdyby w ramach konkretnej procedury wymagane były dodatkowe informacje lub dokumenty, urzędnik USC lub konsul poinformują o tym wnioskodawcę.

Warto wiedzieć, że zmiana nazwiska podlega opłacie skarbowej. W przypadku załatwienia sprawy w USC jest to koszt 11 zł. Natomiast przy załatwianiu sprawy w konsulacie 50 EUR opłaty konsularnej.

Zmiana nazwiska po rozwodzie w procedurze administracyjnej

Po upływie trzech miesięcy od rozwodu były małżonek nadal może zmienić nazwisko, jednak wyłącznie w standardowej procedurze administracyjnej. Oznacza to, że będzie zmuszony złożyć wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.

Pismo w takiej sprawie wnosi się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska nie musi być skomplikowane. Najczęściej wystarczy wskazać w nim na fakt, że wnioskodawca po zawarciu małżeństwa przyjął nazwisko małżonka/małżonki, a teraz po rozwodzie chce powrócić do poprzedniego nazwiska, aby zamknąć tamten rozdział swojego życia.

Administracyjna procedura zmiany nazwiska

Administracyjna zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od rozwodu odbywa się w trybie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Oznacza to, że uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie w takim przypadku powinno wskazywać tak zwane ważne powody, czyli między innymi:

 • że nazwisko jest ośmieszające,
 • że nazwisko nie licuje z godnością człowieka,
 • że nazwisko zostało zmienione bezprawnie.

Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie nie musi wskazywać jednak jedynie na tego typu przyczyny, ponieważ określenie „ważne powody” można interpretować na wiele sposobów.

Nawet jeśli były małżonek przegapił termin 3 miesięcy i z tego powodu musi korzystać ze zwykłej procedury administracyjnej zmiany nazwiska, to może uzasadnić swój wniosek na przykład konfliktem z byłym małżonkiem i niechęcią do używania jego nazwiska, wyjaśniając również, dlaczego nie złożył oświadczenia w terminie.

Zgodnie z orzeczeniami sądów, przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska może wskazywać nawet na chęć zredukowania nazwiska dwuczłonowego do jednoczłonowego z takich względów jak trudność uzupełniania formularzy urzędowych czy problemy w kontaktach towarzyskich.

Z kolei wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy, w tym numer PESEL,
 • nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa,
 • nazwisko rodowe,
 • adres do korespondencji,
 • uzasadnienie,
 • oświadczenie, że w tej sprawie nie był już składany wniosek do innego USC lub nie została wydana decyzja odmowna.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

Po rozwodzie rodziców, nazwisko dziecka nie zmienia się automatycznie. Jeśli jedno z nich chce zmienić dotychczasowe nazwisko dziecka, musi udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć odpowiednie oświadczenie.

Nazwisko dziecka można zmienić pod warunkiem uzyskania zgody od drugiego rodzica, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Co ważne, jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat, to również ono samo musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Drugi rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem lub osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, każde z nich może złożyć w tej sprawie wniosek do sądu opiekuńczego.

Jak uzasadnić zaś wniosek o zmianę nazwiska dziecka? Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka może wskazywać na fakt, że dziecko po rozwodzie wychowywane jest na przykład wyłącznie przez matkę, a ojciec nie interesuje się nim i nie utrzymuje z nim kontaktów.

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • zgodę na zmianę nazwiska w postaci oświadczeń rodziców dziecka.

Jeśli zaś wniosek o zmianę nazwiska składany jest w tym samym Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym zostały sporządzone wyżej wymienione akty, to doręczanie wyliczonych odpisów nie jest obowiązkowe.

Podsumowanie

Jeśli małżonek wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko i doszło następnie do rozwodu, małżonek ten ma prawo zmienić nazwisko na swoje stare, którym posługiwał się przed wejściem w związek małżeński.

Aby jednak móc używać poprzedniego nazwiska noszonego przed ślubem (nazwiska panieńskiego), należy złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do USC i należycie go uzasadnić. Wniosek należy zmienić w ciągu 3 miesięcy od daty orzeczenia rozwodu, po upływie tego terminu, możliwa będzie tylko administracyjna zmiana nazwiska.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego uzasadnienia przygotowaliśmy kilka wariantów uzasadnień, które możesz wykorzystać do sporządzenia swojego własne uzasadnienia.

Kwestia zmiany nazwiska najczęściej dotyczy kobiet, które chcą wrócić do panieńskiego nazwiska, choć czasem zdarza się także, że przy zmianie nazwiska pojawia się także płeć przeciwna, czyli mężczyźni, którzy przyjęli nazwisko żony.

Uwaga: dopiero po wpisie w akcie małżeństwa nowego/starego nazwiska, można się nim posługiwać.

uzasadnienie-zmiany-nazwiska-po-rozwodzie-przyklad
Uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie - przykład
17