Umowa sprzedaży obrazu – wzór

17 

Umowa kupna sprzedaży obrazu jest dokumentem, który prawnie formalizuje transakcję sprzedaży dzieła sztuki w formie obrazu. Umowę taką zawierają między sobą sprzedający i nabywca, w umowie takiej określa się warunki i zobowiązania związane z przekazaniem praw do obrazu za określoną cenę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży obrazu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

W umowie sprzedaży obrazu mogą być zawarte różne kluczowe elementy, takie choćby jak:

  1. Opis dzieła: Określa się, jakie konkretne dzieło sztuki jest przedmiotem transakcji. Wskazuje się na tytuł, wymiary, technikę wykonania itp.
  2. Cena: Określa się kwotę, za którą obraz jest sprzedawany. Może to być z góry ustalona cena lub kwota wynegocjowana w procesie negocjacji.
  3. Warunki płatności: Określa się, w jaki sposób i w jakim terminie nabywca ma uiścić płatność za zakupiony obraz.
  4. Przeniesienie praw autorskich: W umowie może być zapisane, czy sprzedający przenosi na nabywcę pełne prawa autorskie do dzieła, czy też jedynie prawa do posiadania fizycznego obrazu.
  5. Gwarancje: Sprzedający może udzielić pewnych gwarancji dotyczących autentyczności dzieła, jego stanu technicznego czy też ewentualnych roszczeń osób trzecich.
  6. Prawo zwrotu: Umowa może zawierać klauzule dotyczące prawa nabywcy do zwrotu obrazu w określonych warunkach.
  7. Postanowienia dotyczące dostawy i transportu: Wskazuje się, kto ponosi koszty dostawy i jakie warunki muszą być spełnione podczas przewozu obrazu.

Ponadto, umowa sprzedaży obrazu powinna być zgodna z obowiązującym prawem, a wszelkie szczególne wymagania lub warunki powinny być jasno i precyzyjnie sformułowane.

W przypadku dzieł sztuki warto również zaznaczyć, że prawo autorskie może nadal przysługiwać artystom nawet po sprzedaży fizycznego obrazu, chyba że zostanie ono wyraźnie przeniesione na nabywcę.

umowa-kupna-sprzedazy-obrazu-wzor-pdf-doc
Umowa sprzedaży obrazu - wzór
17