Umowa kupna sprzedaży domku letniskowego PDF

17 

Jak napisać umowę kupna sprzedaży domku letniskowego? Domek letniskowy to niewielka, wolnostojąca nieruchomość, której przeznaczeniem jest zamieszkanie czasowe. Przebywanie w domku letniskowym wiąże się z celami rekreacyjnymi, jednak zakup takiej nieruchomości może być też umotywowany chęcią zarobku, czyli późniejszego wynajmu domku.

Jak powinna wyglądać umowa sprzedaży domku letniskowego, aby spełniła wszystkie formalne wymagania? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaż domku letniskowego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest domek letniskowy?

Na początek warto wyjaśnić, czym właściwie jest domek letniskowy w świetle przepisów. Domkiem letniskowym nazywa się zatem nieruchomość wolnostojącą, parterową, przeznaczoną na zamieszkanie czasowe, związane z celami rekreacyjnymi. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie budowlanym, domek letniskowy służy do wypoczynku.

Jego budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli:

 • powierzchnia domku nie przekracza 35 metrów kwadratowych,
 • domek jest budynkiem wolnostojącym, parterowym,
 • domek jest jedynym obiektem przypadającym na 500 metrów kwadratowych działki.

A jak wygląda Wysokość stawek podatku? Jeśli chodzi o opłaty podatkowe, domek letniskowy zazwyczaj obejmowany nieco wyższą stawką podatku, a jego wyznacznikiem jest ich powierzchnia użytkowa wyrażona w mkw.

Przeznaczenie domku jasno określa art. 29 punkt 2a Ustawy o prawie budowlanym nieruchomości, mówiący, że służy do okresowego wypoczynku.

Jak kupić domek letniskowy?

Domek letniskowy kupuje się w taki sam sposób, jak każdą inną nieruchomość, czyli poprzez zawarcie umowy kupna sprzedaży nieruchomości. Jeśli nabywca na poczet takiego zakupu chce zaciągnąć kredyt, może zawrzeć ze sprzedającym umowę przedwstępną kupna sprzedaży lub umowę rezerwacyjną.

Zaleca się, aby umowa kupna sprzedaży domku letniskowego przyjmowała formę aktu notarialnego. Dotyczy to jednak tych domków letniskowych, które są trwale połączone z gruntem.

Istnieją natomiast takie domki letniskowe, które określamy mianem „domków na kółkach”. To między innymi popularne domki holenderskie. Takie obiekty mogą stać na działce przez okres 120 dni.

Później należy przestawić je na inną działkę lub uzyskać pozwolenie na budowę. Umowa kupna sprzedaży domku holenderskiego nie musi przyjmować formy aktu notarialnego.

Co więcej, wiele osób decyduje się zakupić taki domek na fakturę, co nie jest jednak najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie zabezpiecza interesu kupującego w takim stopniu, jak umowa w formie pisemnej.

Jak sporządzić umowę kupna sprzedaży domku letniskowego?

Przy zakupie domku letniskowego można sporządzić umowę kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej – w formie umowy cywilnoprawnej. Jeśli chodzi o sprzedaż domku letniskowego bez gruntu umowa powinna zawierać:

 • oznaczenie daty i miejsca transakcji,
 • oznaczenie stron: kupującego i sprzedającego,
 • oznaczenie przedmiotu umowy wraz z opisem jej stanu technicznego, co ma wpływ na wartość przedmiotu,
 • określenie ceny zakupu, sposobu i terminu płatności,
 • określenie terminu przekazania przedmiotu umowy,
 • podpisy stron transakcji.

Odpowiednio sporządzona umowa chroni interes nabywcy, pełniąc istotną rolę dowodową między innymi na wypadek wykrycia wad przedmiotu umowy. Stanowi zatem podstawę reklamacji z tytułu rękojmi.

Dokument pełni też ważną funkcję w procesie rozliczania się z urzędem skarbowym – należy bowiem uiścić podatek PCC od zakupu domku letniskowego.

Do przygotowania takiego potwierdzenia transakcji warto wykorzystać sprawdzony wzór umowy kupna sprzedaży domku letniskowego, który przyda się zarówno przy zawieraniu umowy przed notariuszem, jak i w przypadku zachowania zwykłej formy pisemnej umowy.

Co jeszcze warto zawrzeć w umowie zakupu domku letniskowego?

Im bardziej szczegółowa jest umowa kupna sprzedaży domku letniskowego, tym lepiej dla obu stron transakcji. W dokumencie warto uwzględnić także (zależnie od okoliczności):

 • czy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana,
 • czy strony znają stan prawny przedmiotu umowy,
 • czy wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności,
 • czy kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy w konkretnym terminie,
 • w jakiej ilości egzemplarzy sporządzono umowę,
 • czy sprzedający ponosi/nie ponosi odpowiedzialności za transport domku (holenderskiego).

W umowie strony mogą określić także zasady zgłaszania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na przykład konieczność zgłaszania wykrytych usterek na piśmie.

Co sprawdzić przed zakupem domku letniskowego?

Wykorzystanie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest umowa kupna sprzedaży domku letniskowego PDF pozwala dobrze zabezpieczyć interesy obu stron transakcji, jednak przed podpisaniem takiego dokumentu konieczne jest sprawdzenie:

 • czy budynek spełnia warunki techniczne, zgodne z wytycznymi dla domku letniskowego (dotyczące jego powierzchni, ilości obiektów na działce),
 • zapisów w księdze wieczystej, przede wszystkim pod kątem istnienia ewentualnej hipoteki czy innych roszczeń osób trzecich.

Podatek PPC od zakupu domku letniskowego

Kupno domku letniskowego wiąże się z zawarciem umowy cywilnoprawnej, a każda tego typu umowa podlega opodatkowaniu podatkiem PCC – podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z momentem dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Podatek musi zapłacić kupujący.

Warto wiedzieć, że podstawą opodatkowania przy umowie kupna sprzedaży jest wartość rynkowa domku letniskowego, a nie jego cena umowna.

Wartość domku ustala się natomiast na podstawie przeciętnych cen podobnych domków letniskowych położonych w tej samej okolicy, utrzymanych w podobnym stanie technicznym i wykończonych w podobnym standardzie.

Wysokość podatku PCC w odniesieniu do umowy kupna sprzedaży domku letniskowego wynosi 2%.

Technicznie rzecz ujmując, podatek od zakupu nieruchomości odprowadza:

 • notariusz w imieniu kupującego, jeśli umowę zawarto w formie aktu notarialnego,
 • sam kupujący w ciągu 14 dni od podpisania umowy, jeżeli zawarł umowę w zwykłej formie pisemnej.

Obiekt budowlany czy tymczasowy?

Przy zakupie domku letniskowego kluczowe może okazać się to, czy mamy do czynienia z obiektem budowlanym, czy tymczasowym. Najtrudniej jest określić to w odniesieniu do domków na kółkach. Orzecznictwo określa domki holenderskie jako obiekty budowlane.

Tymczasem przepisy prawa budowlanego nie zawierają definicji domku holenderskiego, a to oznacza, że należałoby traktować je jako tymczasowe obiekty budowlane. Takie obiekty są bowiem:

 • niepołączone trwale z gruntem,
 • przeznaczone do użytkowania przez czas krótszy od ich trwałości technicznej lub przeznaczone do przeniesienia w inne miejsce, ewentualnie do rozbiórki.

Jako ciekawostkę warto dodać, że domek letniskowy nie musi posiadać własnego ujęcia wody, może więc korzystać z źródeł zlokalizowanych poza granicami działki.

Zsumowanie materiału

Kupno-sprzedaż domku letniskowego powinna odbyć się na podstawie umowy prawnej między dwiema stronami, czyli między kupującym a sprzedającym.

W umowie takiej jedna strona (kupujący) zobowiązuje się zapłacić określoną sumę pieniędzy drugiej stronie (sprzedającemu) w zamian za przeniesienie własności domku letniskowego. Zatem umowa kupna sprzedaży domku letniskowego umożliwia kupującemu stanie się właścicielem nieruchomości.

Podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży domku letniskowego, ważne jest sprecyzowanie wszelkich kluczowych szczegółów, takich choćby jak:

 1. Cena i warunki płatności: Określenie pełnej kwoty, jaką kupujący zobowiązany jest zapłacić za domek letniskowy, oraz sposobu płatności (np. płatność jednorazowa lub spłata w ratach).
 2. Opis nieruchomości: Dokładne określenie, co jest przedmiotem transakcji (dom letniskowy, działka na której sto domek), wraz z ewentualnymi dodatkowymi elementami, takimi jak meble czy wyposażenie domku letniskowego.
 3. Termin przekazania własności: Określenie dokładnej daty, w której nastąpi przejście własności z rąk sprzedającego na kupującego.
 4. Warunki sprzedaży: Wymienienie wszystkich warunków, które muszą zostać spełnione, aby umowa była ważna i skuteczna.
 5. Odpowiedzialność stron: Określenie, jakie są konsekwencje w przypadku niespełnienia warunków umowy przez którąś ze stron.
 6. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności: Wskazanie ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności jednej lub obu stron.
 7. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży: Przewidzenie możliwości odstąpienia od umowy i warunki, w jakich taka sytuacja może wystąpić (np. wada ukryta domku letniskowego)
 8. Koszty transakcji i inne opłaty: Ustalenie, które z kosztów związanych z transakcją ponosi kupujący, a które sprzedający (np. PCC, transport domku letniskowego).

Umowa kupna-sprzedaży domku letniskowego powinna zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony (najlepiej w obecności notariusza), zupełnie jak w przypadku kupna domu z rynku wtórnego.

umowa-kupna-sprzedazy-domku-letniskowego-pdf-doc-przyklad
Umowa kupna sprzedaży domku letniskowego PDF
17