Kategoria:

Umowy
Forma umowy o roboty budowlane i dowodzenie w procesie Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane wymaga zachowania formy pisemnej ad probationem (dla celów dowodowych). Oznacza to, że dla ważności tej umowy ustawodawca nie zastrzegł żadnej formy szczególnej, zatem można ją zawrzeć również ustnie lub w sposób dorozumiany. W związku...
Read More
Spis treści: Kiedy umowa przedwstępna?Co powinna zawierać umowa przedwstępna?Odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy przedwstępnejDodatkowe zabezpieczenia w umowieTermin do zawarcia umowy przyrzeczonej Kiedy umowa przedwstępna? Umowę przedwstępną zawieramy wówczas, gdy z pewnych względów nie możemy sfinalizować umowy docelowej tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Możemy zabezpieczyć swoje interesy, zawierając tego typu umowę. Umowa przedwstępna z...
Read More
Spis treści: Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania?Wypowiedzenie umowy najmu a wiek najemcyForma pisemna wypowiedzenia umowy najmu! Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania? Kwestię tego, kiedy wypowiedzenie umowy najmu mieszkania będzie skuteczne, czyli zgodne z przepisami, reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Przewidziano kilka sytuacji, w których wynajmujący nabywa...
Read More
Swoboda umów Zasada swobody umów wyrażona w Kodeksie cywilnym pozwala zasadniczo na swobodne kształtowanie przez strony stosunku zobowiązaniowego, zawarcia umowy wedle własnego uznania. Swoboda umów obejmuje swobodę decydowania zarówno o zawarciu (lub nie) umowy, swobodę wyboru kontrahenta, jak i swobodę ukształtowania treści umowy. Nierówność stron umowy Warto jednak wiedzieć, że ograniczenie wolności ułożenia tego stosunku...
Read More
Spis treści: Czym jest umowa dożywocia?Odwołanie umowy dożywociaUmowa dożywocia a darowizna Czym jest umowa dożywocia? Zgodnie z art.  908 Kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią...
Read More
Jaki może być właściwy sąd w związku z miejscem wykonania umowy? Czyli do jakiego innego sądu możemy pozwać drugą stronę umowy? Kiedy jest korzystne wybranie sądu? Bywa to korzystne w sytuacji, gdy pozwany (nierzetelny kontrahent) ma miejsce zamieszkania na drugim końcu Polski i w normalnej sytuacji pozew powinien być złożony w sądzie jego miejsca zamieszkania....
Read More
Wpis dotyczy sukcesji czyli przejścia praw i obowiązków ze stosunku najmu lokalu mieszkalnego. Uprawienia ze stosunku najmu lokalu innego niż mieszkalny wchodzą w skład spadku. Do sukcesji dochodzi w wypadku śmierci najemcy; w stosunek najmu lokalu mieszkalnego wstępują wówczas: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do...
Read More
Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu a także wtedy, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia...
Read More
Zgodnie z Kodeksem cywilnym dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli natomiast dłużnik nie wskaże, który z kilku długów chce...
Read More
Spis treści: Czy mamy prawo do zachowku, od kogo i w jakiej wysokości? Jak tę wysokość wyliczyć?Darowizna a zachowek, czyli kiedy musi być dokonana darowizna, aby móc ją rozliczać w sprawie spadkowej o zachowek?Darowizna a zachowek, gdy uprawniony wcześniej już dostał należną mu kwotę?Jak wylicza się wartość darowizny podlegającą zaliczeniu na zachowek?Aby jeszcze lepiej zrozumieć...
Read More