Porozumienie rodzicielskie – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak sporządzić porozumienie rodzicielskie? W przypadku rozwodu sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z dzieckiem, a także orzeka, w jakiej wysokości każdy z opiekunów obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Podejmując decyzje w tych kwestiach, sąd bierze pod uwagę porozumienie rodzicielskie, czyli tak zwany plan wychowawczy lub plan rodzicielski – który sporządzili rodzice.

Porozumienie rodzicielskie dotyczy wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Sąd uwzględni postanowienia takiego dokumentu, jeśli będzie on zgodny z dobrem dziecka.

Porozumienie można też sporządzić polubownie – bez udziału sądu, czyli bez ingerencji sądowej.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór porozumienia rodzicielskiego – które zakupisz poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (1)

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Porozumienie rodzicielskie dotyczy dwóch kwestii – władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jest to zespół praw i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy raz ochronę jego interesów. 

Kontakty z dziećmi to instytucja niezależna od władzy rodzicielskiej. Zatem rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dziećmi nawet w przypadku, kiedy władza rodzicielska zostanie im odebrana.

Kontakty z dzieckiem to:

 • przebywanie z dzieckiem,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • korzystanie z form porozumiewania się na odległość. 

W przypadku rozwodu – jeśli małżonkowie są zgodni – sąd nie musi orzekać o kontaktach. Wtedy ich realizacja odbywa się w sposób nieskrępowany. Jeśli zaś zgody między małżonkami nie ma, sąd orzeka o tym, jak, kiedy i jak często mają odbywać się takie kontakty, np. w ferie, w weekendy, w święta. 

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie, inaczej rodzicielski plan wychowawczy, to pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Porozumienie dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej może zostać uwzględnione przez sąd tylko w przypadku, gdy rodzice posiadają władzę rodzicielską.

Porozumienie dopuszcza się również w sytuacji, kiedy sąd orzekł o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, a ograniczył ją drugiemu rodzicowi.

Porozumienie wychowawcze ma stanowić wynik wzajemnych negocjacji rodziców. Zawiera wzajemne zobowiązania do określonego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz realizowania kontaktów. Jego celem jest eliminowanie ewentualnych sporów, jakie mogłoby pojawić się w przyszłości w tym zakresie.

Jeśli chodzi o treść takiego planu wychowawczego, to zawsze podlega ona kontroli sądowej. Propozycje wystosowane przez opiekunów sąd konfrontuje z wymaganiami, które wynikają z przepisów.

Sprawdza też, czy treść porozumienia jest zgodna z dobrem dziecka. Jeśli nie, odrzuca porozumienie i sam orzeka w tych kwestiach. 

Warto pamiętać, że umowa rodzicielska nie jest obowiązkowa. Gdy nie ma takiego porozumienia między rodzicami, sąd sam podejmuje decyzję w sprawie władzy rodzicielskiej i realizacji kontaktów. 

3-sposoby-na-zawarcie-porozumienia-rodzicielskiego

Treść i forma porozumienia rodzicielskiego

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, szczegółowy plan wychowawczy powinien przyjmować formę pisemną, jednak rodzice mogą też podyktować treść takiego porozumienia do protokołu z przebiegu posiedzenia.

Porozumienie rodzicielskie powinno być jak najbardziej szczegółowe, dlatego warto sporządzać je w oparciu o nasz gotowy wzór, odnoszący się do:

 • atrybutów władzy rodzicielskiej,
 • sposobu i form utrzymywania kontaktów. 

Doktryna dzieli porozumienie rodzicielskie na elementy fakultatywne i obligatoryjne. Według niektórych opinii plan wychowawczy powinien uwzględniać co najmniej:

 • 40 punktów odpowiadających elementom składającym się na atrybuty władzy rodzicielskiej,
 • 4 postaci kontaktów (z art. 113 § 2 KRO).

Warto pamiętać, że plan wychowawczy po rozwodzie musi nadawać się do wykonania po uprawomocnieniu się wyroku, czyli musi być przede wszystkim zgodny z dobrem dziecka.

Jeśli sąd nie uwzględni takiego porozumienia, musi wskazać w uzasadnieniu orzeczenia powody odrzucenia planu rodzicielskiego – najczęściej jest to spowodowane właśnie sprzecznością postanowień dokumentu z dobrem małoletniego.

Co powinien zawierać plan rodzicielski?

Kompletny i szczegółowy plan rodzicielski powinien odnosić się do:

 • wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • określenia miejsca stałego pobytu dziecka,
 • realizacji kontaktów z dzieckiem,
 • obowiązku alimentacyjnego.

W dokumencie mogą pojawić się następujące zapisy:

 • władza rodzicielska przysługuje obu stronom,
 • określenie miejsca zamieszkania dziecka, czy miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania ojca/matki,
 • bieżące decyzje w sprawach dziecka będą podejmowane przez rodzica sprawującego w danym czasie pieczę nad małoletnim,
 • decyzje o istotnych sprawach dziecka będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców,
 • matka/ojciec dziecka będą realizować kontakty w dniach… w godzinach…
 • kontakty z dzieckiem będą odbywały się poza stałym miejscem zamieszkania dziecka,
 • matka/ojciec dziecka przygotuje dziecko do kontaktów z drugim opiekunem,
 • ojciec/matka dziecka będą płacić alimenty na dziecko w kwocie…

W planie wychowawczym należy szczegółowo opisać nie tylko kwestię kontaktów, ale również kwestie podejmowania decyzji w tak zwanych istotnych sprawach dziecka. Mowa tu o decyzjach związanych z:

 • edukacją, np. wybór szkoły,
 • leczeniem, np. z wydaniem zgody na zabieg medyczny,
 • wyjazdami zagranicznymi.

Jakie funkcje pełni porozumienie rodzicielskie?

Aby lepiej przygotować porozumienie rodzicielskie, które będzie mogło zostać zaakceptowane przez sąd, należy wiedzieć, jaką rolę pełni taki dokument. Przyjmuje się, że plan wychowawczy po rozwodzie pełni następujące funkcję:

 • funkcję normatywną – ułatwia uregulowanie spraw po rozwodzie,
 • funkcję edukacyjną – wyjaśnia rodzicom ich prawa i obowiązki po rozwodzie,
 • funkcję prewencyjną – zapobiega powstawaniu konfliktów między rodzicami i angażowania w nie dziecka.

Sąd nie ma prawa wzywać rodziców do przedłożenia porozumienia rodzicielskiego. Sporządzenie takiego dokumentu leży w głównej mierze w ich interesie – pozwala im wpłynąć na decyzję sądu w sprawie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi mając na uwadze dobro dziecka.

Zsumowanie informacji

Sąd ma prawo powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej matce lub ojcu, jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica – jesli będzie to zgodne z dobrem dziecka.

Sąd najczęściej jednak orzeka o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, bądź powierza jej wykonywanie jednemu z rodziców (najczęściej matce), pozostawiając drugiem z rodziców prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Aby nie pozostawiać sądowi decyzji, z kim zostanie wspólne dziecko lub wspólne małoletnie dzieci, warto wpłynąć na decyzję sądu, przedstawiając porozumienie rodzicielskie, by to na jego podstawie sąd orzekł władzę rodzicielską, wykonywanie określonych obowiązków i np. ustalenie miejsca zamieszkania dziecka…

Aby ułatwić Ci sporządzenie planu rodzicielskiego w formie porozumienia obojga rodziców – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór porozumienia, który zakupisz na samej górze strony.

1 opinia dla Porozumienie rodzicielskie – wzór

 1. Marineczka

  Zostawiam pozytywny komentarz, wzór porozumienia sporządzony jasno i przejrzyście, trzeba tylko wypełnić odpowiednie puste pola. Wzór pisma dodatkowo edytowalny.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

porozumienie-rodzicielskie-wzor-pdf-doc-przyklad
Porozumienie rodzicielskie - wzór
17