Kategoria:

Reklamacja / Rękojmia / Konsumenckie
Co i od kiedy się zmieniło w sprzedaży konsumenckiej? 25 grudnia 2014 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która dokonała istotnych zmian w tzw. sprzedaży konsumenckiej. Poza pojawieniem się nowego akt prawnego – samej ustawy o prawach konsumenta, oraz uchylenia wcześniejszych ustaw – ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności...
Read More
UWAGA – poniżej opisane zagadnienia uległy istotnej zmianie od 25 grudnia 2014 r.  Jeśli natomiast sprzedaż miała miejsce przed 25 grudnia 2014 r. to stosuje się nadal zasady opisane poniżej. Poniższe zasady stosuje się do sprzedaży towaru konsumpcyjnego, czyli dokonywanej w zakresie działalności gospodarczej sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która to osoba nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z...
Read More
Masz następujące prawa, czyli możesz żądać w ramach rękojmi: usunięcia wady, wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, obniżenia ceny, odstąpienie od umowy. Adwokat podkreśla, że powyższe uprawnienia z rękojmi są niezależne od gwarancji. To ty decydujesz, czy korzystasz z gwarancji czy z rękojmi. Na podstawie gwarancji odpowiada ten, kto wystawił dokument gwarancyjny, zazwyczaj producent....
Read More
Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu a także wtedy, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia...
Read More