Jak dochodzić roszczeń z tytułu umowy przewozu osób lub rzeczy?

Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu a także wtedy, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

Reklamację składa się w formie pisemnej.

Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika, imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia, wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu, w szczególności bilet na przejazd, kwit bagażowy, oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Reklamację składa się samodzielnie lub za pośrednictwem prawnika w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji.

Przewoźnik jest obowiązany przyjąć każdą zgłoszoną reklamację spełniającą powyższe warunki.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia wyżej wymienionych warunków przewoźnik ma obowiązek wezwać reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika, informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części), w przypadku przyznania odszkodowania – uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty, w przypadku zwrotu należności – określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty, pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu, podpis przewoźnika.

Wiedz o najważniejszym dla późniejszego dochodzenia roszczeń przed sądem, że nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie 30 dni skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

W związku z tym, jeżeli przewoźnik pomimo wystosowania do niego pisma reklamacyjnego nie udzieli żadnej odpowiedzi w przepisanym terminie istnieje domniemanie z mocy prawa, że uwzględnił reklamację. Droga reklamacji została wyczerpana. Można składać pozew do sądu o zapłatę, jeśli to było przedmiotem reklamacji.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.