Odwołanie od decyzji banku w sprawie reklamacji – wzór

17 

Jak napisać odwołanie od decyzji banku? Eksperci zalecają, aby regularnie przeglądać historię transakcji na rachunku bankowym, zwracając uwagę na wszelkie opłaty naliczane przez bank.

W przypadku, kiedy klient nie zgadza się z nimi, powinien skonsultować się z pracownikiem banku lub złożyć reklamację. Co jednak w przypadku, kiedy reklamacja nie zostanie uznana? Wtedy klientowi z mocy prawa przysługuje odwołanie.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania od decyzji banku, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

W jaki sposób składa się reklamację do banku?

Reklamację do banku można złożyć zarówno ustnie – telefonicznie, osobiście w oddziale – jak i pisemnie, a także w bankowości elektronicznej. Jeśli klient składa reklamację ustnie, jest ona ujmowana w protokole – bank potwierdza przyjęcie reklamacji na piśmie.

Reklamacja musi zawierać:

 • dane kontaktowe klienta,
 • adres korespondencyjny klienta,
 • numer NIP lub PESEL,
 • wskazanie usługi, której dotyczy reklamacja,
 • wszelkie informacje potrzebne do rozpatrzenia reklamacji, czyli opis okoliczności sprawy,
 • określenie żądań klienta,
 • podpis klienta.

Do reklamacji należy dołączyć też dokumenty, które potwierdzają jej zasadność, na przykład kopię dokumentacji związanej z reklamowaną usługą.

Jak rozpatrywane są reklamacje do banku?

Bank powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. W przypadkach skomplikowanych czas na rozpatrzenie reklamacji po stronie banku może zostać wydłużony do:

 • 60 dni,
 • 90 dni w przypadku klientów instytucjonalnych.

Jeśli jednak termin rozpatrywania reklamacji zostanie wydłużony, klient musi zostać poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

Odpowiedź banku na reklamację przesyłana jest do klienta w formie pisemnej, na ostatni podany przez niego adres lub w formie elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej. 

Odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji

Należy pamiętać, że jeśli bank nie uznał reklamacji, to klient może odwołać się od negatywnej decyzji, sporządzając odpowiednie pismo w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Odwołanie można złożyć osobiście lub listownie, przesyłając je na adres oddziału lub centrali banku. 

Odwołanie od decyzji banku w sprawie reklamacji powinno zostać rozpatrzone niezwłocznie, na podobnych zasadach jak sama reklamacja. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych: 60 lub 90, kiedy reklamacja dotyczy klienta instytucjonalnego. O przyczynach opóźnienia bank musi poinformować podmiot składający odwołanie na piśmie. 

Do przygotowania pisemnego odwołania warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji banku w sprawie reklamacji, pamiętając, że odwołanie polega na przedstawieniu nowych informacji i/lub podważeniu zasadności argumentów strony, która w negatywny sposób rozpatrzyła pierwszą reklamację. 

Jak napisać odwołanie od reklamacji w banku?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać odwołanie do reklamacji w banku. Warto wiedzieć więc, że dokument tego typu powinien zawierać takie same elementy, jak sama reklamacja, czyli:

 • dane identyfikacyjne klienta,
 • oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja,
 • opis problemu,
 • żądania klienta.

Odpowiedź na pytanie „jak napisać odwołanie od nieuznanej reklamacji w banku?” sprowadza się do przedstawienia stanowiska klienta z uwzględnieniem kontrargumentów dla twierdzeń przedstawionych przez pracownika banku, który rozpatrywał reklamację. W odwołaniu należy także ponownie przedstawić swoje żądania – z reguły będzie to żądanie zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Co jeśli odwołanie zostanie odrzucone?

Klient banku, który zastanawia się, co zrobić gdy bank odrzuci reklamację, ma przed sobą nie tylko możliwość złożenia odwołania od decyzji banku, ale również:

 • odwołanie się do Rzecznika Finansowego,
 • zgłoszenie sprawy do UOKiK-u,
 • zgłoszenie sprawy do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • zgłoszenie sprawy do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich.

Co warto wiedzieć o tych rozwiązaniach?

Jeśli odwołanie do banku zostanie rozpatrzone negatywnie, kolejnym krokiem klienta powinno być kolejne odwołanie do bankowego Rzecznika Klienta. Odwołanie powinno zawierać między innymi dane identyfikacyjne składającego reklamację, a także jego numer rachunku bankowego. Zażalenie musi opisywać okoliczności sprawy oraz oczekiwane przez klienta rozwiązanie problemu.

Rzecznik Klienta może pomóc poszkodowanemu, jeśli reklamacja do banku została rozpatrzona negatywnie. Nie należy kierować do niego problemów związanych z opieszałością banku. 

Innym rozwiązaniem jest zwrócenie się do Rzecznika Konsumentów z prośbą o napisanie skargi w imieniu klienta. Rzecznik Konsumentów ma udzielać bezpłatnych porad i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów. Może więc sporządzić wniosek reklamacyjny w imieniu klienta i  dostarczyć go do banku. Będzie też monitorował termin udzielenia odpowiedzi przez bank. Co ważne, Rzecznik może również wytoczyć powództwo sądowe na rzecz konsumenta i chronić jego interesy przed sądem.

Kolejna opcja to pomoc Rzecznika Finansowego. Jego zadaniem jest wspieranie klientów banków poprzez poradnictwo, interwencje, postępowania polubowne czy pomoc w trakcie postępowania sądowego. Rzecznik może wystąpić w imieniu klienta w ramach procedury poreklamacyjnego postępowania interwencyjnego.

Nie ma on jednak uprawnień, aby zmusić bank do zmiany decyzji, a poreklamacyjne postępowanie polubowne ma na celu zawarcie ugody między klientem a bankiem. Podmiot finansowy nie ma możliwości odmówienia udziału w postępowaniu. Gdyby bank uchylał się od udziału w takim postępowaniu, ryzykowałby karą pieniężną w kwocie do 100 000 zł.

Warto wiedzieć jednak, że złożenie wniosku w poreklamacyjnym postępowaniu polubownym jest płatne – kosztuje 50 złotych. Rozwiązanie to może też wiązać się z kosztami dodatkowymi, jak koszty sporządzenia ekspertyzy czy opinii.

Klientowi w reklamacji może pomóc też Bankowy Arbitraż Konsumencki, który działa przy Związku Banków Polskich i zajmuje się wyłącznie sporami dotyczącymi roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych.

Arbitraż nie przyjmie jednak sprawy, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 12 000 zł, a w przypadku kredytów hipotecznych – 20 000 złotych.

Zsumowanie materiału

Rozszerzona do granic możliwości usługa bankowości internetowej sprawia, że oszustw i niejasności w naliczaniu opłat bankowych przybywa z roku na rok coraz więcej.

Aby napisać reklamację do banku (PKO BP, PKO S.A., Getin Bank, Alior Bank, Credit Agricole, itd.) w przypadku oszustwa lub niejasności z tytułu naliczonych opłat bankowych, wystarczy pobrać ze strony banku odpowiedni wzór reklamacji, problem jednak pojawia się, kiedy otrzymamy z banku decyzję negatywną i przyjdzie nam napisać odwołanie od nieuznanej reklamacji.

Dlatego, wychodząc naprzeciw waszym zapytaniom i prośbom, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na nieuznaną reklamacją banku. Wzór odwołania pobierzesz na samej górze strony.

Oczywiście złożenie odwołania nic nie kosztuje, jest to prawo konsumenta wynikające wprost z przepisów prawa. Dlatego także i bank w tym przypadku będzie zobowiązany o udzielenie odpowiedzi w wyznaczonym terminie adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Pamiętaj, że masz 14 dni na złożenie odwołania na złożoną reklamację, natomiast instytucja finansowa ma 30 dni na złożenie odpowiedzi na nasze odwołanie.

*Oczywiście całą korespondencję przesyłamy do banku listem poleconym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od decyzji banku w sprawie reklamacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-decyzji-banku-w-sprawie-reklamacji-wzor
Odwołanie od decyzji banku w sprawie reklamacji - wzór
17