Ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy – wzór

17 

Bank może wypowiedzieć umowę kredytową między innymi w przypadku, kiedy kredytobiorca przestał płacić raty kredytu zgodnie z harmonogramem. Nie oznacza to jednak, że wypowiedzenie umowy kredytu przez bank musi zakończyć się postępowaniem windykacyjnym.

Klient może porozumieć się z bankiem i zawrzeć ugodę, w której na nowo określone zostaną warunki kredytowania. Jak może wyglądać wypowiedzenie umowy kredytu przez bank i co należy zrobić, aby dogadać się z bankiem po rozwiązaniu umowy kredytowej?

Jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się podpisanie z bankiem ugody. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia gotowy wzór ugody po wypowiedzeniu umowy kredytu przez bank, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak wygląda wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu pod warunkiem, że określi, czym jest to spowodowane. Konieczne będzie zatem listowne poinformowanie kredytobiorcy o podjętej decyzji – list powinien zawierać uzasadnienie.

Od chwili otrzymania pisma osoba zadłużona ma zasadniczo 30 dni na spłatę całego swojego zobowiązania. W przypadku klientów zagrożonych upadłością termin ten może zostać skrócony do 7 dni. 

Warto wspomnieć również, że bank może zgodzić się na objęcie umowy kredytowej programem naprawczym, a wtedy zasadniczo nie ma prawa wypowiedzieć umowy. Jeśli jednak klient nie będzie spełniał warunków programu naprawczego, bank odzyska możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej. 

Jeżeli kredytobiorca nie spłaci zobowiązania w wyznaczonym terminie, jego sprawa trafi do sądu, a bank uzyska nakaz zapłaty. Po otrzymaniu nakazu zapłaty można przygotować jeszcze jego zaskarżenie – konsument ma na to 14 dni. 

Przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu przez bank

Jak zostało wspomniane, bank może wypowiedzieć umowę kredytową z zachowaniem terminu 30 dni pod warunkiem, że uzasadni swoją decyzję. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe art. 75:

W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu”.

Najpopularniejszą przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank jest niepłacenie rat w terminie. Bank zazwyczaj w pierwszej kolejności przypomina klientowi o takim obowiązku, np. za pośrednictwem wiadomości SMS. Następnie przystępuje do bardziej radykalnych działań w postaci wypowiedzenia umowy.

Inne przyczyny wypowiedzenia umowy kredytowej to:

  • wprowadzenie banku w błąd poprzez podanie nieprawdziwych danych osobowych we wniosku,
  • wprowadzenie banku w błąd poprzez zatajenie informacji o sytuacji mieszkaniowej klienta,
  • utrata stałego źródła dochodu przez klienta,
  • pogorszenie sytuacji finansowej klienta,
  • spadek wartości zabezpieczeń osoby zadłużonej,
  • wykorzystanie pozyskanego kredytu na cele, które nie były zadeklarowane we wniosku kredytowym,
  • naruszenie innych postanowień umowy kredytu.

Co zrobić w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank?

Pożyczkobiorca, któremu bank wypowiedział umowę kredytową, ma przed sobą kilka możliwości. Po pierwsze, może spróbować odwołać się od decyzji placówki bankowej, starając się wyjaśnić całą sytuację. Nie zawsze jednak ma szansę na pozytywne rozwiązanie problemu w drodze odwołania. 

Innym rozwiązaniem niż reklamacja decyzji banku, jest wystąpienie na drogę sądową. Klient musi w takim przypadku przytoczyć argumenty, które działają a jego korzyść, na przykład umieszczenie niedozwolonych zapisów w umowie kredytowej, czy błędy w dokumentacji bankowej. 

Najprostszym rozwiązaniem jest jednak ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy, czyli zaproponowanie rozwiązania, które będzie korzystne dla obydwu stron. Dłużnik zawsze może zawrzeć ugodę ze swoim wierzycielem i powinien do tego dążyć, ponieważ jest to rozwiązanie, które oszczędza zarówno kosztów finansowych, jak i emocjonalnych. 

W jaki sposób porozumieć się z bankiem po wypowiedzeniu umowy?

Wiele osób zastanawia się, jak dogadać się z bankiem po wypowiedzeniu umowy kredytowej. Takie rozmowy warto prowadzić bowiem w odpowiedni sposób – tak, aby pracownicy banku nie traktowali klienta z góry jako osobę, która nie zna swoich praw. W negocjacjach z bankiem kluczowa będzie znajomość przepisów ustawy Prawo bankowe.

Pożyczkobiorca powinien wiedzieć, do jakich aspektów prawnych bank nie dostosował się, podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy. Najczęściej błędy w tym zakresie dotyczą nieprzestrzegania zasad określony w art. 75c prawa bankowego, w brzmieniu:

1.  Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

2.  W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

3.  Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

4.  Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.

5.  Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

6.  Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pieniężnych.

Oznacza to, że przygotowując się na negocjacje z bankiem po wypowiedzeniu umowy kredytowej, klient powinien sprawdzić, czy bank w odpowiednim terminie wezwał go do zapłaty, czy wysłał wezwanie do zapłaty na odpowiedni adres kredytobiorcy, czy poinformował go o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia itd. Przedstawiając takie argumenty klient może liczyć na uznanie jego reklamacji. 

Warto wyjaśnić, że restrukturyzacja zadłużenia to nic innego jak zmiana warunków umowy kredytowej, w tym terminów spłaty rat. Kredytobiorca może złożyć wniosek o restrukturyzację umowy, a bank rozpatrzy go po zweryfikowaniu sytuacji finansowej i gospodarczej konsumenta. W przypadku odmowy konieczne będzie uzasadnienie decyzji podjętej przez instytucję. 

Jak zawrzeć ugodę z bankiem po wypowiedzeniu umowy kredytowej?

Zawarcie ugody z bankiem po tym, jak ten wypowiedział konsumentowi umowę kredytu, polega na przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu nowych warunków kredytowania. Swoją propozycję ugody klient może przygotować w oparciu o sprawdzony wzór ugody z bankiem po wypowiedzeniu kredytu, uwzględniając w nim warunki swojej umowy kredytowej, a także pozostałą kwotę do spłaty.

Warunki ugody powinny być korzystne dla obu stron. Oznacza to, że kredytobiorca może uzyskać dla siebie korzyść na przykład w postaci obniżenia rat kredytu, jednak odbędzie się to kosztem przedłużenia jego okresu kredytowania. 

Zasadniczo, ugoda z bankiem polega na zawarciu porozumienia, na skutek którego kredytobiorca uznaje ważność umowy kredytu i  zobowiązuje się rozliczyć z bankiem swoje zadłużenie na zasadach określonych w treści ugody. Dokładne warunki takiego porozumienia zależne są jednak od wyników negocjacji przeprowadzonych między konsumentem a placówką bankową.

Podsumowując

Co to jest wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego lub gotówkowego? Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank oznacza jednostronne zakończenie umowy kredytowej przez instytucję finansową, zgodnie z przewidzianymi w umowie warunkami. Wypowiedzenie może wynikać z różnych powodów, takich jak nieterminowa spłata zobowiązań, naruszenie warunków umowy przez kredytobiorcę, zmiany w sytuacji finansowej klienta lub inne okoliczności, które mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy.

termin wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank

Oczywiście przed wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank można bronić się na różne sposoby, jednak w przypadku gdy dojdzie już do wypowiedzenia umowy kredytu, pozostaje nam jedynie jedno rozwiązanie, a mianowicie postaranie się o ugodę między nami a bankiem, w ramach której będziemy polubownie spłacać wypowiedziany kredyt.

Warto też podkreślić, że ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy jest wynikiem negocjacji między stronami, które dążą do znalezienia akceptowalnego rozwiązania dla obu stron. Ugoda działa jako umowny dokument regulujący wszelkie kwestie wynikające z zakończenia relacji finansowej między klientem a bankiem.

Przed podpisaniem ugody zawsze zaleca się dokładne przeczytanie wszystkich warunków oraz ewentualne skonsultowanie się z prawnikiem, aby upewnić się, że spełniane są wszelkie prawne wymogi i że warunki ugody są korzystne dla obu stron.

ugoda-z-bankiem-po-wypowiedzeniu-umowy-wzor
Ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy - wzór
17