Niezgodność towaru z umową czyli jak składać reklamację?

UWAGA – poniżej opisane zagadnienia uległy istotnej zmianie od 25 grudnia 2014 r. 

Jeśli natomiast sprzedaż miała miejsce przed 25 grudnia 2014 r. to stosuje się nadal zasady opisane poniżej.

Poniższe zasady stosuje się do sprzedaży towaru konsumpcyjnego, czyli dokonywanej w zakresie działalności gospodarczej sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która to osoba nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, czyli gdy przedsiębiorca sprzedaje rzecz konsumentowi (np. kupno telewizora w Media Markt).

Uprawnienia, czyli składamy reklamację i określamy wadę towaru oraz to, w jaki sposób chcemy, aby sprzedawca załatwił naszą sprawę (sprzedawca nie ma obowiązku domyślać się o co nam chodzi ani się o to dopytywać, to w naszym interesie jest precyzyjne wskazanie czego chcemy) – mamy do wyboru:

Naprawa lub wymiana

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego powyższe żądanie nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Sprzedawca ma 14 dni na zajęcie stanowiska w przedmiocie żądań konsumenta. Niedotrzymanie tego terminu rodzi dwie konsekwencje – uznanie faktu niezgodności towaru z umową i zgodę na sposób załatwienia żądany przez konsumenta.

Obniżenie ceny lub zwrot ceny

Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (wzajemny zwrot ceny i towaru); od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Przedawnienie

A co najważniejsze, dlatego na końcu, masz dwa miesiące na zawiadomienie sprzedawcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową o tej niezgodności. W przeciwnym razie tracisz uprawnienia do wymiany, naprawy, obniżenia ceny czy zwrotu towaru.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, a termin ten biegnie NA NOWO w razie wymiany towaru.

Czyli dwa miesiące na zawiadomienie od wykrycia. A wada może się ujawnić w ciągu dwóch lat.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.