Kontrola nadzoru budowlanego na donos – wzór

17 

Inwestor, który wznosi dom jednorodzinny bądź też inny budynek, kontroli nadzoru budowlanego może spodziewać się w dwóch przypadkach: gdy taka kontrola jest obowiązkowa (np. w związku z legalizacją samowoli budowlanej) oraz w momencie domniemania nieprawidłowości, czyli krótko mówiąc: w wyniku donosu.

Jak wygląda kontrola z nadzoru budowlanego na donos i jak prawidłowo napisać tak donos do nadzoru budowlanego? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór donosu do nadzoru budowlanego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Po co nadzór budowlany przeprowadza kontrolę?

Nadzór budowlany ma za zadanie kontrolować przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. Organy, które tworzą nadzór budowlany, to między innymi główny inspektor nadzoru budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 

Podmioty te mają za zadanie przeprowadzać kontrole obiektów budowlanych w celu chronienia interesu publicznego. Nadzór budowlany podejmuje działanie, jeśli obiekt zagraża zdrowiu lub życiu ludzi, bądź bezpieczeństwu mienia. 

Jeśli dochodzi do kontroli, nadzór sprawdza:

 • zgodność prac z warunkami zabudowy, 
 • zgodność prac z projektem budowlanym, 
 • zgodność prac z ogólnymi przepisami prawa budowlanego.

Jak zostało wspomniane, inwestor może mieć do czynienia z dwoma „rodzajami” kontroli. Będzie to:

 • kontrola obowiązkowa, na wniosek inwestora,
 • kontrola nadzoru budowlanego na donos.

Kiedy mamy do czynienia z pierwszym, a kiedy z drugim typem kontroli?

Kontrola obowiązkowa

Inwestor będzie odpowiedzialny za wniosek do nadzoru budowlanego o kontrolę w przypadku, kiedy będzie to kontrola obowiązkowa. Obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego dotyczy sytuacji, kiedy realizacja danego obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dotyczy to między innymi takich sytuacji, jak chęć zamieszkania w domu nieukończonym, czy chęć zalegalizowania samowoli budowlanej.

W takich przypadkach kontrola jest obowiązkowa, a nadzór budowlany musi wezwać sam inwestor. Dopiero po przeprowadzeniu kontroli inwestor otrzyma decyzję w sprawie możliwości użytkowania budynku.

Kontrola na donos

Przyczyną pozostałych kontroli może być między innymi sąsiada donos do nadzoru budowlanego, czyli zawiadomienie osoby trzeciej o możliwości pojawienia się nieprawidłowości w procesie budowy.

Takie donosy mogą wynikać ze zwykłej złośliwości, jednak niekiedy stanowią jedyny sposób na ochronę własnych praw. Jeśli inwestor narusza prawo własności nieruchomości sąsiednich czy też naraża osoby postronne na niebezpieczeństwo, taki donos będzie jak najbardziej uzasadniony.

Warto wiedzieć, że w wyniku donosu kontrola może być przeprowadzona bez zapowiedzi lub po uzgodnieniu terminu między inwestorem a inspektorem. Samo przeprowadzenie kontroli z donosu nie oznacza również, że inwestor zostanie ukarany. Nie świadczy to nawet o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dopiero na podstawie wyniku przeprowadzonej kontroli nadzór może podjąć decyzję o nałożeniu kary.

Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, prace budowlane zostaną wstrzymane, a inwestor może zostać obciążony karą finansową – grzywną w wysokości od 20 do 5000 zł za każde wykroczenie. 

Jak sporządzić donos do nadzoru budowlanego?

Donos do nadzoru budowlanego nie powinien być traktowany jako środek odwetowy wobec sąsiada. Jeśli jednak inwestor faktycznie narusza przepisy, stwarzając tym samym zagrożenie, czy też naruszając prawo własności innych osób, złożenie takiego donosu będzie uzasadnione. Pismo można przygotować w oparciu o odpowiedni wzór pisma:

 • wzór donosu do nadzoru budowlanego, jeśli inwestor na przykład wznosi budynek zbyt blisko działki sąsiada,
 • wzór pisma do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej, jeśli inwestor wznosi obiekt bez niezbędnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 

Donos do nadzoru budowlanego musi spełniać ogólne warunki dla każdego pisma urzędowego. Powinien zawierać zatem:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby składającej donos,
 • oznaczenie adresata: powiatowego urzędu Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego,
 • opis sprawy ze wskazaniem adresu, pod którym znajduje się obiekt wymagający kontroli, 
 • podpis.

Warto pamiętać, że donos nie powinien być anonimowy. Anonimy mogą pozostać bez rozpatrzenia, o ile nie wskazują na bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia czy życia ludzi. Korzystniej jest jednak podać w piśmie swoje dane osobowe, ponieważ nadzór budowlany musi zachować poufność i zanonimizować donos. 

Poza tym, aby donos wywołał pożądaną reakcję, warto dołączyć do niego dokumenty i fotografie potwierdzające prawdziwość przytoczonych argumentów.

Jak wygląda kontrola nadzoru budowlanego?

Osoby zainteresowane zagadnieniem „inspekcja budowlana donos” często zastanawiają się, do czego prowadzi złożenie donosu, czyli jak wygląda ewentualna kontrola nadzoru budowlanego. Należy wiedzieć zatem, że zgodnie z tym, co mówi prawo budowlane, donos może wywołać kontrolę zapowiedzianą z wyprzedzeniem 7-dniowym lub niezapowiedzianą (zależnie od sytuacji).

Najczęściej inspektorzy zapowiadają swoją wizytę ze względu na fakt, że podczas kontroli wymagana jest obecność:

 • inwestora, właściciela lub zarządcy,
 • kierownika budowy.

Te osoby muszą zapewnić inspektorowi dostęp do dokumentacji procesu budowy po to, aby ten mógł ocenić ich zgodność ze stanem faktycznym.

Inspektor nadzoru budowlanego w trakcie kontroli może sprawdzać:

 • czy budowa jest prowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • czy obiekt jest wznoszony zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • czy obiekt jest budowany zgodnie z założeniami określonymi w projekcie budowlanym,
 • czy projekt jest zgodny z przepisami prawa budowlanego, wymaganiami ochrony środowiska, zasadami BHP i normami obowiązujących warunków technicznych,
 • czy obiekt uzyskał odpowiednią zgodę na realizację.

 Co jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości? Inspektor może nakazać wstrzymanie robót budowlanych. Inwestor ma jednak prawo wnieść zażalenie na taką decyzję w terminie 7 dni. Jeśli nie przyniesie ono skutku, postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wchodzi w życie i jest obowiązujące przez maksymalnie 2 miesiące.

W tym czasie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające lub naprawcze. Inwestor może więc spodziewać się dodatkowych ekspertyz czy nałożenia na niego obowiązku zrealizowania nowego, poprawionego zgodnie z zaleceniami, projektu budowlanego.

Jeśli inwestor zastosuje się do tych zaleceń, może kontynuować prace budowlane. Jeżeli zaś nie spełni warunków określonych przez nadzór, musi liczyć się z nakazem rozbiórki.

Podsumowanie

Budując dom możemy spodziewać się kontroli ze strony powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Natomiast sama kontrola nadzoru budowlanego z donosu może dotyczyć najróżniejszych kwestii związanych bezpośrednio z inwestycją, w zależności od treści donosu, kontrola może dotyczyć samych robót budowlanych, zgodności zagospodarowania terenu, zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym, jakości w wykonywaniu robót budowlanych, itd.

Kontrola na placu budowy powinna przebiegać w obecności inwestora i np. kierownika budowy.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego donosu, który sprawi, że na placu budowy pojawią się organy nadzoru budowlanego, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór donosu, który pobierzesz na samej górze strony.

Podstawa prawna: Prawo budowlane.

kontrola-nadzoru-budowlanego-na-donos-wzor
Kontrola nadzoru budowlanego na donos - wzór
17