Anulowanie pisma – wzór

17 

Procedura anulowania pisma zależna jest między innymi od jego rodzaju, od adresata pisma, od tego, czy pismo dotarło już do odbiorcy, a także od stanu jego przetwarzania. Odrębne zasady obowiązują w stosunku do wniosków oraz oświadczeń woli. Jak anulować pismo?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór anulowania pisma – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Anulowanie pisma do ZUS i innych urzędów/organów

Anulować można między innymi pismo wniesione do ZUS, KRUS, US, MOPS, GOPS, urzędu gminy czy urzędu miasta. Złożenie wniosku o anulowanie wniesionego wcześniej pisma powinno skutkować umorzeniem postępowania wszczętego przez petenta.

Do anulowania pisma można wykorzystać uniwersalny wzór dokumentu, który wystarczy wypełnić takimi informacjami jak:

  • dane osobowe wnioskodawcy,
  • oznaczenie rodzaju pisma, jakiego dotyczy wniosek o anulowanie,
  • oznaczenie daty złożenia pisma, które wnioskodawca chce anulować,
  • określenie miejsca złożenia pisma, np. adres oddziału ZUS,
  • określenie otrzymanej na wniosek decyzji – jeżeli została wydana – w tym data wydania i sposób odbioru decyzji,
  • czytelny podpis. 

Anulowanie pisma do sądu

Anulowaniem pisma skierowanego do sądu zainteresowany może być przede wszystkim powód. Cofnięcie pozwu jest możliwe praktycznie na każdym etapie postępowania, jednak powód nie zawsze ma prawo dokonać takiej czynności bez zgody pozwanego.

Zgodnie z przepisami, pozew może być cofnięty bez zgody pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli cofnięcie pozwu połączone jest ze zrzeczeniem się roszczenia – aż do wydania wyroku. 

Anulowanie oświadczenia woli

Anulowanie oświadczenia woli jest możliwe zarówno po tym, jak zostało ono skutecznie złożone, jak i przed dostarczeniem go odbiorcy w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie woli można cofnąć bez zgody adresata, jeśli anulowanie pisma dotrze do odbiorcy przed oświadczeniem woli lub równolegle z nim.

Natomiast w przypadku, kiedy anulowanie pisma ma miejsce po otrzymaniu oświadczenia woli przez odbiorcę, konieczne jest uzyskanie jego zgody na cofnięcie złożonego oświadczenia woli. Dotyczy to między innymi cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę. 

anulowanie-pisma-wzor
Anulowanie pisma - wzór
17